Matta 26

1Yeesu ye gbèese yèerra yèk ây gi pî, de gàa da lor ta wàa: 2Un cèngni, a dat unji cuk daprum Paska ii ge ii. Hîi gaw hîiw di Hàm nirri ngam aw gbalu a minjum kpiiri. 3Ɗo a nit ɓèl ta waw da nit daprum ây, ni toonji ta waw da ni-Yude ây, de kimjin a ɓeeri a àay Kayafas nit ɓèl daprum. 4De yèenjin kày gaw mòow di Yeesu ni gâra aw ɓàru gi. 5Amma de gàan: Ta ot mòow a unji daprum ba, ngam ta mûsa nit ây aw an ni yèy ba. 6Yeesu dii a Betaniya a àay Simon nit rak isi. 7A ye tâa e rii tiriici, nikin de dàara ni kîrnga num mgbirgumya, sàar maan àye dèy. De tuusurra a hay di Yeesu. 8A lor ta wàa di Yeesu ye rabin kà yey, de ngòl daw de gàan: Ngam jâ mboysifa jày kà yey ya? 9Num yey gesi ngin aw sàani seede dèy, aw hîi da nit èca ây. 10Yeesu ye cèngsi aw yèe kà yey, de gàa daw: Ngam jâ yèergu un di kini gi ya? Jàk mbâri mbirimda. 11Ngam a nit èca ây aw dii a tîim wun koo ningàa. Amma miy gim tâanji ni un unji pî ba. 12Kin yey tuusimdage num mgbirgumya a is mum, mbangsim ngam siptunum mum. 13Takundi mi gàanurre, koo u hâ gaw sak Yèk Kâwrra a deesi gi pî, kà gaw kàl ɗa jày mbire kin yey ngam aw ɓaysunuwa. 14Yuda Iskariyo, nirri kpolo a tîim lor ta Yeesu ra sàm cuk, de dige a gin nit ɓèl ta waw da nit daprum ây. 15De gun daw: Ji gun hîim to mi hîinu go Yeesu a kàn wun gi ya? De sagurran seede sarrdi ra taan kà gàarra kurra taan. 16Diga mgbàr maan de kàme ot mbâri ngam e hîi daw Yeesu a kàn waw. 17A unji ɗaarra daprum tàarri njàngna cen, a lor ta Yeesu de dàaran a gin wàa, de gunuwan: U hâ yiɗum ot dik ot mbangsum gin riirra tiriit Paska ya? 18De gàa daw: Digin a riiy ɓèl gi a gin àni, un gàaw: Nitkàlnjum gàa: Unji mum hèerage, rii gim rii tiriit daprum a gin wey ni lor ta mum. 19A lor ta Yeesu de digin, de mbirin kà yey gàa daw gi, de mbangsin tiriit Paska. 20Ye cii mbona, Yeesu de tâa e rii tiriici ni lor ta wàa ra sàm cuk. 21A ye riin gi, Yeesu de gàa: Takundi mi gàanurre, nirri kpolo a tîim wun mòo ge mòom ni gâra. 22Tinîiri de ày daw dèy da lor ta wàa, de gunuwan kpolo kpolo: Nitcoorra, dim gàa muy yi? 23Yeesu de goosi de gàa: Nit yey ciini kàn wàa a sek kpolo ni miy, ey ge mòom ni gâra. 24Hàm nirri wu ge wut kà yey tâa yèk hak wàa kètiya a defterre Fay gi. Amma 'màari waawrre di nit yey ge mòow di Hàm nirri ni gâra gi. Ge hòmu ngin della di nit maan, to aw kpàaw go ngin ba. 25Yuda nit yey ge mòow di Yeesu gi, de gàaw: Nitkàlnjum, dim gàa muy yi? De goosi de gàaw: Eeye, kà yey gàam gi. 26A ye riin gi, Yeesu de arre tàarri de gàa mbew di Fay, de cèenje de hîi da lor ta wàa, de gàa daw: Arrin un rii! Yey tâage is mum. 27De arre ɗa kop ni jàk njoorray, de gàa mbew di Fay, de hîi daw de gàa: Njoon un pî! 28Ngam yey tâage njîim mum, njîim raknjunum nit ây ni Fay, ge tuu yèk nit ây dèy ngam yaafum jàk maarra waw. 29Mi gàanurre, gim njoosirra sòo repta timgbokcum gi niyey ba, ha mgbàr yey gim njoonji ni un woy fûuya a wûun Too mum a faktiturum. 30Ye kâan ndûu 'misunum nîir Fay gi, de yuun de tayin a gopri korrom. 31Yeesu de gàa da lor ta wàa: Ni tuma yey un pî mgbò gun mgbòl ngam mum, un woomfa. Ngam dii kètiya a defterre Fay, gàa: Ɓà gim ɓàru di hàm faaci, dòor mgbâay ây ye gaw yeski a cewci pî. 32Amma a dat ye gim gûysi a wurra gi, ɗàa gim ɗàanu dikta a dees Galile. 33Piyèr de gàaw di Yeesu: Koo aw pî aw mgbòl go ngam wey aw woomfa gi, miy gim mgbòl ba sam. 34De goosi de gàaw: Takundi mi gàamde, ni tuma yey ɗoko tigòmja e bim gi, hà gum hàlim nak taan. 35Piyèr de gàaw: Koo kpèrrim go ot wutnji ni muy gi, gim hàlum ba sam. Hû go gàawan a lor ta wàa pî. 36Yeesu kpèrre ni lor ta wàa a gin înuwan Gecemane. De gàa daw: Tâan ay gi, miy mi dik ɓày go mi waara Fay. 37De arre Piyèr ni hàm ta Jebede cuk gi, aw diknji ni ey. De ɗaa rakta ngòlòm ni taarra tinîiri. 38De gàa daw: Tinîiri àyimde, yiɗi e ɓàrimi. Tâan ay gi, waatinjin ni miy! 39De dige a ɗàm kpeesi càa, de ûuni tiigi wàa a deesi e waa Fay, de gàa: Too mum, to ge tâa go, hèenimfa kop 'màar yey gi. Amma mbir kà yey yiɗum muy, naa kày yiɗi miy. 40Yeesu de ira a gin lor ta wàa taan nà, de kpàa daw aw kûurre. De gàaw di Piyèr: Koo njamdi kpolo un kpàa waatum ni miy ba yi? 41Mûyin un waa Fay, ngam ta un lek a jàk rûfta ba! Takundi, tinîir nirri yiɗi goosum, amma is wàa dàngge. 42Yeesu de dikse bak nak cukti e waa Fay, de gàa: Too mum, to ge tâa go ba ha kop 'màar yey e hèesi e woom ba, sonaa mi njooni, sey jày yiɗum muy e mbiri. 43De isa a gin lor ta wàa taan nà, de kpàa daw aw kûurre bak, ngam nistikûum bûri daw nisi dèy. 44De woo daw, de dikse e waa Fay nak taanti, de yèese ni yèk ây nà bak. 45A dat maan de isa a gin lor ta wàa, de gàa daw: Ha yey un kûurre bak un wuysirre yi? E rri yey saa'i hèerage, ha aw hîiw di Hàm nirri a kàn nit makta ây. 46Anin ot tay! E rri yey nit mòorra mum ni gâra hèera gaarra. 47Yeesu a ye yèe bak, Yuda nirri kpolo a tîim lor ta wàa ra sàm cuk de kpèrran ni nit ây dèy. Aw dii ni ɓet ɓèl, ni suu ây. Aw ana a gin nit ɓèl ta waw da nit daprum ây, ni toonji ta waw da ni-Yude ây. 48Yuda nit mòorra Yeesu ni gâra gi raknjige ni nit ây e ii daw ticèngsunum, gàaye: Nit yey gim kabu gi ey ɗi, mòowan. 49De hèewrra yaale di Yeesu, de gàaw: Soko Nitkàlnjum! De kabuwa. 50Yeesu de gàaw: Sooba, tèe jàk yey 'maaguma ay gi! A nit ây de dàaran de yaawrran gbi di Yeesu, de mòowan. 51Nirri kpolo a tîim nit ây tâanji ni Yeesu gi de nduu ɓet ɓèl, de njaa tuk nit tèem wàa di nit ɓèl daprum. 52Amma Yeesu de gàaw: Leknisi ɓet ɓèl a gin tâam wàa! Ngam a nit ây atke ɓet ɓèl aw haani gbàaci gi, ni ɓet ɓèl gaw gbee. 53Mu cèngni, miy gim kpàaw waarra di Too mum, ha e tèenima kòsòng mûsa sooje malayka ây ji ge hòm di ujinè ra sàm cuk ba yi? 54Amma kày ge kpàaw gbèerra jày gàa a defterre Fay gi ya? Ngam gàa nà mgban, sey e mbir kà yey. 55Yeesu de gàa da nit ây mòogu gi: Kay, un dàara ni ɓet ɓèl ni suu ây, un mòom kà nit ngorgum jày! Unji pî mi tâarre nà a àay Fay waam mi kàlnji, un mòom ba. 56Amma jàk ây gi pî mbire kà yey, ngam ha e gbèe yèk ây kèrin nà nit lònum ây gi. A dat maan a lor ta wàa pî de woowfan, aw ɗul aw 'nòo. 57A nit ây mòogu nà di Yeesu aw 'maawe a àay Kayafas nit ɓèl daprum, a gin kimjin nit còycum ây ni toonji ây gi. 58Piyèr de futfa daw kpâarriya, ha de kpèrre a àay nit ɓèl daprum nà. De lege a ɓeeri e tâanji ni lor ây, ngam e rapti kày ge gbèe yèk maan gi. 59A nit ɓèl ta waw da nit daprum ây, ni nit raknjum ây pî de kàmin yèk seedamku rèeng a hak Yeesu, ha aw yaanu a kiita wurra. 60Amma aw kpàa yèk yey getke ba, koo ye tâa nit seedum yèk rèeng ây aw dàara dèy gi. A dat maan a nit ây cuk de dàaran, de gòyin 61de gàan: Nit yey gàaye: Kpàa gim kpàa aasum àay Fay, mi jâasi unji taan. 62Nit ɓèl daprum de ane, de gàaw di Yeesu: Gum ɓoo mu goosi koo jâ a yèk ây 'maaran a hak wey gi ba yi? 63Amma Yeesu de tâa baak baak. Nit ɓèl daprum de gàaw bak: Mi waamde ni nîir Fak beengiya, kàlna to muy tâage go Kristu Hàm Fay gi! 64Yeesu de goosi de gàaw: Hû go gàam muy. Ɗo mi gàanurre: Diga kòsòng ra gun rap Hàm nirri tâarre a riina Fak mbinum, ra gun rabu ɗa dàararre ni titurum. 65De ngòlu di nit ɓèl daprum, de ngase lurra wàa de gàa: Ey maasi nîir Fay. Ji got kàm nit seedum ây bak ya? E rri yey un rage kày maase nîir Fay. 66Ji dànnu ya? De goosuwan de gàan: Gerre ɓàta, aw ɓàruwa! 67De yîmurran ticèkti di Yeesu, de cubuwan. A nit ây kana ɗa de lòsuwan, 68de gàan: Mu Kristu, lònina wun lòskum go gi! 69Piyèr dii a ɓeeri. Sapri tèerra tèem de hèewrra de gàaw: Muy ɗa mu tâanjirre nà ni Yeesu ni-Galile gi! 70Amma de hàle a ɗàm kpees nit ây pî, de gàa: Mi cèngni jày gàam gi ba. 71De yuura a nin gbaa. Sapri kana de rabu, de gàa da nit ây tâage a farra: Nit yey tâanjirre nà ni Yeesu ni-Nasaret. 72Piyèr de hàle bak, de hàa ni tihàani de gàa: Mi cèngnu di nit maan ba. 73A dat maan càa a nit ây gòyge a farra de hèewrran de gàan: Takundi, muy ɗa mu nit waw ɗi kpolo, ngam yèerra yèk wey lònumu. 74De gàa: Mi hàarre ni hàacu, jày e ɓàrimi, mi cèngnu di nit maan ba! Tigòmja de bime yaale. 75Piyèr de ɓayse yèk yey gàaw nà Yeesu gi: Ɗoko tigòmja e bim gi, hà gum hàlim nak taan. De yuu a gbaa, de ume ti umni àyrriya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\