Matta 3

1A mgbàr maan Yuhanna nit iirra baptisma de dige a tîim nûri a dees Yude, de kàl daw yèk Fay da nit ây, 2gàarre: Inin tinîir wun, ngam wûun Fay a faktiturum hèerage. 3Ey tâage nit yey gàa nà Isaya nit lònum yèk Fay a hak wàa gi: Gûn nirri bimde a nûri: Mbangsin ot Nitcoorra, gòynin ot wàa mbâra! 4Yuhanna mgbapɗe lurra yuurra ni gimsi ngeeloba, cîirre lurra wàa a kpàang ni kûu. Riirre hàay ni num wûsi. 5A ni-Yerusalem ây, ni ni-dees Yude ây, ni nit ây pî tâage a cewci sîirra Yurdun aw dàararre a gin wàa. 6Ye lònin jàk maarra waw gi, Yuhanna de iirra daw baptisma a sîirra Yurdun. 7Ye rabe a nit ây dèy a tîim ni-Farisa ây, ni ni-Saduki ây aw dàararre a gin wàa ngam aw ngor baptisma, de gàa daw: Un yòot jòoy ây gi, wun kàlgunu un 'nòo a kiita ngòlnji Fay ge dàara gi ya? 8Mbirin jàk yey ge lòni un ini tinîir wun! 9Ta un dàn un gàa a tinîir wun ba: Orro ot yòot ta Abraham ɗi. Miy mi kàl dunde: Fay dii ni mbinum ha e ini gòok ây gi a hàm ây di Abraham. 10Kòsòng lomba dii kpuu a sisi futifay. Koo futifak hâ tâa ti repɗe jàk nîirra mbâra ba, njaa gaw njaafa aw 'màktufa a ebi. 11Miy mi iirra dunde baptisma ni sòo, ye tâa un ini tinîir wun. Amma nit yey ge dàara a dat mum gi, ey hòmim mbinum, mi get mi mòo koo naan wàa ba. Ey ii ge iirra dun baptisma ni Jungci Delliya, ni ebi. 12Mòorre tifaarunum tirri a kàn wàa, roo ge roonji tirri ni gasa mbâra. Ha ge has tit wàa e duk a dooy. Amma gasa su ge sut fa ni eb yey tâa ge kûy ba. 13Yeesu anage a dees Galile, de dàara a sîirra Yurdun a gin Yuhanna, ngam e ngor baptisma a gin wàa. 14Amma Yuhanna yiɗi e njanggu, de gàaw: Miy mi dii ni gayam ha mu iimda baptisma, amma muy mu dàararre a gin mum! 15Yeesu de gàaw: Woo ot mbir kòsòng kà yey. Ngam hû go gesina ot gbèesi yèk gòyrra ɗèm pî a ɗàm kpees Fay. Yuhanna de goose de iiwrra baptisma. 16Yeesu ye kpàa baptisma gi, de yuu a sòo. E rri yey faktiturum kuplige. De rabe Jungci Fay cirarre kà tigurfi, de tâa a hak wàa. 17Gûn de ana a faktiturum de gàa: Yey Hàm mbâr mum ɗi, mi yiɗurre, kâwsimde tinîiri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\