Yèk lòta 15

1De rapmi bak jàk lòta kana woy ɓèl a faktiturum, jàk kpulla jungci isi. A malayka ây jòròs aw dii ni 'màar ây jòròs woy gbèeni. Ngam ngòlnji Fay gbèe ge gbèe ni 'màar ây nà. 2De rapmi ɗa sòo ɓèl kà darrugal hamjumya ni ebi. A nit sunda ây di jàk timòorgum nà ni jàk tirèenjum wàa, ni nit yey lòtke a sakri nîir wàa gi, aw gòyrre a sòo ɓèl nà kà darrugal gi, aw mòorre tindingding ây hîi daw Fay gi. 3Aw kâarre ndûu Muusa sàay Fay, ni ndûu Hàm mgbâay, aw gàarre: Fay Tooy Ɓèl, mu wûun nit ây a deesi, mu dii ni mbinum a jày pî, tèem wey tèem ɓèl ɗi, tèem kpulla jungci isi, ot ta wey ot ɗèm ɗi, ot takundi ɗi! 4Nitcoorra, wun tâa ge tolum ba ya? Wun tâa ge 'misi nîir wey ba ya? Ngam muy gbè tâage delliya. A nit ây a deesi lang dàa gaw dàara aw gbâygi a ɗàm kpees wey aw coomu, ngam tèem wey tèem ɗèm lòrre. 5A dat maan de rapmi àay Fay, àay seedamku a faktiturum faarirre. 6A malayka ây jòròs tâage ni 'màar ây jòròs gi aw yuurarre a farra. Aw mgbapɗe lurra ɓèl burriya diɓel diɓel, aw kapɗe gbetki waw ni jàk mbangsumya ni kangeerri. 7Jàk kpolo a tîim jàk ây naan tâage ni jungci, de hîi daw da malayka ây jòròs kpeela kangeerri ây jòròs mûuge ni ngòlnji Fay, Fak gûyrra tâam timgbàri ha tâam timgbàri. 8Aay Fay mûu ni tufki yey anga a gin Fay ni 'mita wàa, ni mbinum wàa. Cen nirri ge kpàaw lekta a farra ba, sey to 'màar ây jòròs 'maaran malayka ây jòròs gi gbèe go.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\