Ni-Roma ây 13

1Sey koo wuna e ûuni hak wàa a gin nit ây tâage ni mbinum gi. Ngam a wûun ây pî aw kpàa mbinum waw a gin Fay. A nit ây tâage ni mbinum gi, Fay iigi daw. 2Hû go to nirri an go ni yèy a gin nit ây tâage ni mbinum, ande yèy a jày gòyni Fay. Amma a nit ây ange ni yèy gi, aw 'maararre kiita a hak waw. 3A nit tiɗàm kpees ây aw tâa nit tolsum ây a tèem mbâri ba, amma a tèem makta. To mu yiɗi go tolla da nit ây tâage ni mbinum gi ba, sey mu tèe jàk mbâri. Hû go kpàa gum kpàa ɓòlmum a gin waw. 4Ngam aw a nit tèerra tèem ây ɗi ngam Fay, ha aw mgbaanjum a jàk mbâri. Amma to mu tèe go tèem makta, toli daw, ngam ye tâa aw dii ni ɓet ɓèl a kàn waw, ti tâa yèk ɓa hû go ba. Aw aw tèerre tèem ngam Fay, ha aw lòni ngòlnji wàa a hiitum da nit ây tèege tèem makta gi. 5Kà yey gesi mu ûuni hak wey a gin waw, naa ngam tolla ngòlnji Fay gbè, amma ngam yèk dànjum tinîir wey ɗa. 6Ngam maan ɗa un jingde jomorrgol, ye tâa aw a nit tèerra tèem ây ngam Fay ɗi. Aw aw mòorre a tèerra tèem kà yey cen woorra. 7Hîisuwan koo di wuna jày gesu gi! Jinggin jomorrgol di nit ngota jomorrgol, jinggin seede duwan di nit ata seede duwan, tolin di nit yey gese un tolu gi, coowan di nit yey gese un coow gi. 8Tèen jày gesi gi pî, ta un fut kiri koo di wuna ba, sey yèk kiri yiide ngam yiɗunjum a tîim wun. Ngam nit yey yiɗe nit tâanjum wàa gi, gbèesi jày gàa yèk mgbèngda. 9Koo ye tâa yèk mgbèngda gàa «ta mu ii njeenu ba, ta mu ɓàr nirri ba, ta mu oo oori ba, ta mu ii ngèeri ba», a yèk ây gi ni yèk ây kana pî aw 'mèmsi a yèk yey kpolo tâage hay gàage: Yiɗi nit tâanjum wey kà yey yiɗum hak wey. 10Nit yey yiɗe nit tâanjum wàa gi, ge mbiru jàk makta ba. Ɗo yiide tâage tigbèesunum jày gàa yèk mgbèngda gi pî. 11Mi gàanurre kà yey, ngam un cèngni a tâam yey tâana gi, nge unji gerre ha un mûyi a nistikûum. Ngam kòsòng saarra worro hòmna tâarra gaarra ni mgbàr yey goosina gi. 12Tuma 'mirre, gin ndamji hèerarre. Hû go dàan ot bot ot woofa tèem kulpi, ot mgbap jàk bàpri ây got haani ni erra a kayang gi. 13Dàan ot dik dikri worro a unji kà yey gese gi, ta e tâa a mòorgum oca, koo a râmrum mbàl, koo a iirra njeenu, koo a haanum tuy, koo a tilètnjum, koo a ngèeri ba. 14Amma ngorin jungci fûu tâage a gin Yeesu Kristu Nitcoorra gi. Ta un woo is wun e aanjunu jàk gayrum ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\