Ni-Roma ây 6

1Hû go ji got gàa ya? Got tâasi bak a jàk maarra ngam ha mbâri e iisirra 'mita yi? 2Ge tâa kà yey ba! Ngam ot nit ây wutke mgban a jàk maarra gi, kà got gûy bak a jàk maarra gi ya? 3Koo un cèngni, nge orro pî kpàage baptisma a 'mèmsum ni Yeesu Kristu gi, ot kpàa baptisma a 'mèmsum ni wurra wàa ba yi? 4Hû go ni baptisma ot tâa siptumya ni ey a wurra, ngam ha kà yey gûyse Kristu a wurra ni mbinum 'mita Too wàa gi, orro ɗa ot 'mèmsi ni ey a jungci fûuya. 5Ngam ye tâa ot 'mèmsi ni ey a wurra yey rèenji ni wurra wàa gi, 'mè got 'mèmsi ɗa ni ey a gûysum yey rèenji ni gûysum wàa. 6Ot cèngni mbâra, nge nit mgbanti yey mgbapna nà gi dii gbalnjumya ni Kristu a minjum kpiiri, ngam ha is jàk maarra worro e tâa mboysumya, ta ot tâasirra sàay jàk maarra ba. 7Ngam nit yey wutke gi, njele a jàk maarra. 8Ye tâa ot 'mèmsi ni Kristu a wurra wàa, ot goosirre gû got gûynji ni ey ɗa. 9Ngam ot cèngni, Kristu ye gûyse a wurra gi ge wusirra bak ba, wurra ge haasirra wûunda a hak wàa ba. 10Ye wurre gi, wurre nak kpolo ngam jàk maarra nit ây, gerre ngam koo ningàa. Amma a jungci yey gûye kòsòng gi, gûyrre ngam Fay. 11Hû go un ɗa raptin hak wun, un dii wutiya a jàk maarra, amma un dii beengiya ni Yeesu Kristu ngam Fay. 12Ngam maan ta jàk maarra e wûuni a is wun ge wut gi ba, ha un ragu tuy di gayam isi ba. 13Ta un ii jàk ta wun a isi titèeni tèem èca gòyrra ɗèm a jàk maarra ba, amma hîin hak wun di Fay, mu gàa un nit ây gûysa a wurra ɗi, un ii jàk ta wun a isi titèeni tèem ɗèm ngam Fay. 14Ta jàk maarra e tâa wûun a hak wun ba, ngam un tâa ûnumya a yèk mgbèngda ba, amma a mbâr Fay. 15Ɗo kà ya? Got mbir jàk maarra, ngam ot tâa ûunumya a yèk mgbèngda ba, amma a mbâr Fay gi yi? Ge tâa hû go ba sam. 16Un cèngni mbâra, to un hîi go hak wun sàay a jày ha un ragu tuy gi, takundi ra gun ragu tuy, un ir sàay jàk maan, koo di jàk maarra yey ge 'maa a wurra gi, koo a tâam gòyrra ɗèm, a rakta tuy di Fay. 17Ot gàa mbew di Fay, ngam un nit ây tâage nà mgban sàay jàk maarra, un rakɗe tuy ni tinîiri pî a jàk kàlnjum kà yey kpàanu gi. 18Un njele a tèem jàk maarra, un ire sàay a tèem gòyrra ɗèm. 19Mi yèerre yèk yey kà nirri, ngam yèk dàngda is wun. Kà yey iinu nà mgban jàk ta wun a isi sàay jàk 'miskumya, ni sàay jàk makta ngam tèerra tèem èca yèk mgbèngda gi, hû go ɗa kòsòng iin jàk ta wun a isi sàay a tèem gòyrra ɗèm, ha un tâa delliya a ɗàm kpees Fay. 20Ngam ye tâanu nà mgban sàay jàk maarra gi, un tâa nà sàay a tèem gòyrra ɗèm ba. 21Jàk repta jâ repnu nà a tâam wun mgban gi ya? Un rebe jàk ây mòosunu lawsam kòsòng gi! Ngam gbèeni jàk ây gi wurra ɗi. 22Amma kòsòng ye tâa un tâasirra sàay jàk maarra ba, un sàay Fay ɗi gi, un repɗe jàk yey 'maagunu a tâam delliya a ɗàm kpees wàa. Gbèeni jàk yey gi gûyrra tâam timgbàri ɗi. 23Ngam bèeb tèem jàk maarra wurra ɗi. Amma hîir Fay hîi a mbâr wàa gi, gûyrra tâam timgbàri ɗi a 'mèmsum ni Yeesu Kristu Nitcoorra worro.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\