Ni-Roma ây 7

1Un kor ta mum, un cèngni yèk mgbèngda ni jày yiɗim gàarra gi, un cèngni, nge yèk mgbèngda dii ni mbinum a hak nirri sey a ye tâa beengiya gi ba yi? 2Nikin dii a mbinum yèk mgbèngda yey 'mèmi ni maa wàa, a ye tâa maa wàa dii beengiya gi. Amma to maa wàa wut go, ey njele a mbinum yèk mgbèngda yey 'mèmi nà ni maa wàa gi. 3Hû go to dik go di maa kana a ye tâa maa wàa dii beengiya gi, 'naa gaw 'naasu kin tikàm toonji. Amma to maa wàa wut go, ey njele a yèk mgbèngda yey 'mèmi nà ni maa wàa gi. Ngam maan to dik go di maa kana, gaw 'naasu kin tikàm toonji ba. 4Kà yey kor ta mum, un ɗa un dii wutiya a yèk mgbèngda ni wurra is Kristu, ngam ha un tâa nit ta wàa di nit yey gûyse a wurra gi, ha un rep jàk mbâra ngam Fay. 5Ngam a ye tâana nà a tâam isi, yèk mgbèngda hengsirre nà gayam jàk maarra, ha gayam maan tèerre ni jàk is ta worro lang, ha rebe jày 'maagina a wurra gi. 6Amma kòsòng ot njele a yèk mgbèngda, ye tâa ot wurre nà a jày 'mèmgina gi, ha ot tèewrra di Fay ni mbinum jungci fûuya, naa ni mbinum yèk mgbèngda mgbanti. 7Ɗo ji got gàa ya? Yèk mgbèngda jàk maarra ɗi yi? Ti tâa hû go ba sam! Amma sey ni yèk mgbèngda cèngnim jàk maarra. Ngam gim cèngni ngin jày tâage gayam makta ba, sonaa yèk mgbèngda gàagim «ta mu ii gayam ba». 8Jàk maarra ye kpàa orri ni titèeni yèk mgbèngda gi, de aanje koo gayam hâ a gin mum. Ngam to yèk mgbèngda cenda go ngin ba, jàk maarra ge tâa ngin wutiya. 9Mgban ye tâa yèk mgbèngda cenim ba, mi gûyrre. Amma ye dàara yèk mgbèngda gi, jàk maarra de anse e gûyi, 10miy ngaa mi wurre. Hû go yèk mgbèngda yey gesi e 'maam a gûyrra gi, de kpàami 'maamde a wurra. 11Ngam jàk maarra ye kpàa orri ni titèeni yèk mgbèngda, de rûfim ha e ɓàrim ni erra. 12Koo hû go yèk mgbèngda jàk delliya ɗi, yèk wasta ɗa delliya ɗi, ɗèm ɗi, mbâriya ɗi. 13Ɗo jàk yey tâage mbâriya gi irim jàk tiwurra yi? Ti tâa hû go ba sam! Amma jàk maarra ɓàrim ni jàk yey tâage mbâriya gi, ngam ha e lòt jàk maarra ɗi, e ir jàk maarra ɗi 'mitiya dèy ni titèeni yèk mgbèngda. 14Orro ot cèngni, yèk mgbèngda jàk Jungci ɗi. Amma miy mi nit isi ɗi, dàngdiya, sàanumya a jàk maarra. 15Mi cèngni jày tèemi gi ba. Ngam jày yiɗim gi mi tèe ba, amma mi tèerre jàk yey yiimi gi. 16Amma to mi yiɗi go jàk yey tèemi gi ba, mi cèngsi yèk mgbèngda jàk mbâra ɗi. 17Kà yey ti tâa miy tèege jàk maan ba, amma jàk maarra yey tâage a gin mum gi ɗi. 18Mi cèngni, cen jàk mbâri tâage a gin mum ba, kà gàarra a is mum. Ngam koo ye tâa mi dii ni yiɗum tèerra jàk mbâri, mi mbin tèerra ba. 19Ngam jàk mbâri yiɗim tèerra gi, mi tèe ba. Amma jàk makta yey tâa mi yiɗi tèerra ba, de tèemi. 20To mi tèe go jàk yey tâa mi yiɗi ba gi, ti tâa miy tèege jàk maan ba, amma jàk maarra yey tâage a gin mum gi ɗi. 21Hû go mi kpàa mbinum jày a gin mum, ngam ye tâa mi yiɗi tèerra jàk mbâri gi, jàk makta hèemdarre. 22A tinîir mum yèk mgbèngda Fay kâwsimde. 23Amma a jàk ta mum a isi, mi kpàa mbinum kana haarre gbàaci ni mbinum jàk yey tâage a dànda mum gi. Mbinum kana gi cîimde a mbinum jàk maarra yey tâage a jàk ta mum a isi. 24Kayto! Miy mi tiriit 'màari ɗi, wun ge njelim a is yey 'maagim a wurra gi ya? 25Mi gàawrre mbew di Fay, ngam ey mbirim kà yey ni Yeesu Kristu Nitcoorra worro. Hû go miy ni dànda mum mi sàay ɗi a yèk mgbèngda Fay, amma ni is mum mi sàay ɗi a mbinum jàk maarra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\