Ni-Roma ây 8

1Kòsòng yèk yaanum a kiita censirra daw da nit ây 'mèmse ni Yeesu Kristu gi ba. 2Ngam mbinum Jungci yey 'maaga gûyrra ni Yeesu Kristu, ey njelgim a mbinum jàk maarra yey 'maagim nà a wurra gi. 3Jàk yey tâa yèk mgbèngda ti mbin nà tèerra ba, ngam dii dàngdiya yèk nirri, Fay tèege, de tèera Hàm wàa rèenje ni is nirri is jàk maarra gi, ngam ha e atfa jàk maarra, e yaanu a kiita di jàk maarra tâage a is nirri gi, 4ha jàk yey gune yèk mgbèngda e gbèe a gin worro, dot nit ây tâa ot diksi bak a jày yiɗi isi gi ba, amma a jày yiɗi Jungci Fay. 5Ngam a nit is ây aw dànde jàk isi, amma a nit Jungci ây aw dànde jàk Jungci. 6Dànda jàk isi 'maarre a wurra, amma dànda jàk Jungci 'maarre a gûyrra ni tâam mbâri. 7Dànda jàk isi yiiri ɗi a gin Fay, ngam ti ûunirre hay a yèk mgbèngda Fay ba, ge kpàaw ɗa ûunum ba. 8A nit ây futke jày yiɗi isi, gaw kpàaw aw delu di Fay ba. 9Un un futɗe jày yiɗi isi gi ba, amma jày yiɗi Jungci Fay, ngam Jungci maan dii tâarre a tinîir wun. Amma to nirri èe go Jungci Kristu, ey nit wàa ɗi ba. 10To Kristu tâa go a tinîir wun, is wun dii wutiya yèk jàk maarra, amma Jungci gûyrre a gin wun, ngam Fay gòynunu ɗèm. 11To Jungci Fay gûysu di Yeesu a wurra gi tâarre go a tinîir wun, Fay Tooy Ɓèl gûysu di Yeesu Kristu a wurra gi, gû ge gûysunu is ta wun ɗa ni Jungci wàa tâage a tinîir wun. 12Ngam maan kor ta mum, ot tâa ni ndakcu ha ot fut jày yiɗi isi gi ba. 13To un gûyrre go a tâam wun kà yey yiɗi isi, wu gun wurri. Amma to un ɓàrfa go ni Jungci jày tèenunu ni isi gi, gû gun gûyi. 14A nit ây pî wooge Jungci Fay e nàrri daw gi, aw a hàm ta Fay ɗi. 15Ngam un kpàa Jungci sàay ha un tol bak ba, amma un kpàa Jungci yey înunu hàm ta Fay, un 'naasi «abba» kà gàarra «Tooy». 16Jungci Fay seedininarre a jungci is worro, nge orro ot hàm ta Fay ɗi. 17Ye tâa orro ot hàm ây ɗi gi, kpàa got kpàa ɗa jàk koyrra a gin Fay. 'Mè got 'mèmsi ni Kristu a jàk koyrra maan. Ngam to ot riinji go 'màari ni Kristu, 'mè got 'mèmsi ɗa a 'mita wàa. 18Mi dànde, nge 'màar ây riina kòsòng gi ge get e rèenji ni 'mita yey ge lòna dot Fay gi ba. 19A jàk ây pî mbangse Fay, aw waatirre dèy ha e lòna hàm ta wàa. 20Ngam a jàk mbangsum ây a kparri aw dii ûunumya a gin gbeerra, ti tâa ni yiɗum waw ba, amma ngam Fay ûuni daw. Woogi daw ɗa jàk dànda, 21ha a jàk mbangsum ây ɗa a kparri aw njel a tâam sàay a gin gbeerra gi, aw lek a 'mita tâam tiròom 'mèmsa ni hàm ta Fay. 22Ot cèngni, a jàk mbangsum ây pî a kparri aw bakrirre, aw rakɗe àyrra dèy ha kòsòng, kà nikin rake àyrra a ciisum hàm. 23Ti tâa a jàk mbangsum ây gbè ba, amma orro ɗa ot nit ây kpàage mgban Jungci Delliya kà jàk màrra a hîir ta Fay, ot bakrirre a tinîir worro, ot waatirre tâarra hàm ta wàa, ha e saanina is worro. 24A jàk dànda kà yey ot kpàa saarra mgban. Amma to nirri rap go jày dàne gi, ge tâasi jàk dànda ba. Wun ge ii jàk dànda wàa a jày rabe gi ya? 25Hû go ot iirre jàk dànda worro a jày tâa ot ɗàa ot rap ba, ot waatirre jàk maan ni èfta tinîiri. 26Jungci Fay ɗa mgbaanjinarre a dàngda worro, ngam ot cèngni kày gesi ot waaw di Fay ba. Amma Jungci ni hak wàa waarre Fay ngam worro ni tibakni yey tâa nirri ge kpàaw yèerra ba. 27Fay Tooy gatkum tinîir nirri ey cèngni jày yiɗi gàarra Jungci gi, ye tâa waarre kà yey yiɗi ey ngam nit della ta wàa. 28Orro ot cèngni, nge jàk ây pî tèerre ngam jàk mbâri da nit ây yiɗu di Fay, 'naasi daw kà yey yiɗe gi. 29Da nit ây cèngni daw Fay diga mgban gi ɗàa daw cata aw rèenji ni Hàm wàa, ngam ha Hàm wàa e tâa hàm màrra a tîim kor ây dèy. 30Da nit ây ɗàa daw Fay cata gi, 'naasi daw ɗa. Da nit ây 'naasi daw gi, gòyni daw ɗa ɗèm. Da nit ây gòyni daw ɗèm gi, hîi daw ɗa 'mita. 31Ɗo ji got gàa bak a yèk maan ya? Ye tâa Fay tâanjirre ni orro, wun ge anda dot ni yèy ya? 32Fay ye tâa ti atnjufa 'màari di Hàm mbâr wàa ba, amma woowe e wut ngam worro, kà tâa ge hîina jày pî ni ey ba ya? 33Wun ge 'maa yèy a hak waw da nit ây carri daw Fay gi ya? Cen nirri ba sam, ngam Fay ey ge gòyni daw ɗèm. 34Wun ge yaanina a kiita ya? Cen nirri ba sam, ngam Yeesu Kristu wutke gi, gûysige ɗa a wurra, tâarre a riina Fay, waarre ngam worro. 35Ji ge ɗòlnjina ni yiide Kristu ya? 'Màari yi, koo jàk àyrriya, koo ɗàari, koo fey, koo èca jày, koo jàk tiwurra, koo ɓet ɓèl yi? 36Gàarre kà yey a defterre Fay: Ngam wey aw gàarre aw ɓàarina unji pî, aw raptinarre kà mbâay gûurra ây. 37Amma a jàk ây gi pî ot sunde dèy ni nit yey yiɗina gi. 38Mi cèngni mbâra, koo wurra, koo gûyrra, koo malayka ây, koo wûun ây, koo jàk tâarra yey, koo jày ge dàara gi, koo jàk kpèw kpèw ây, 39koo jàk ây u fay, koo jàk yengda ây a deesi, koo jàk mbangsum kana a kparri, ge kpàaw e ɗòlnjina ni yiide yey lòna dot Fay ni Yeesu Kristu Nitcoorra worro gi ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\