Titus 1

1Miy mi Pawlu mi sàay Fay, miy kèrge yèk yey. Mi nit yey tèem Yeesu Kristu ɗi ngam ha a nit ây carri daw Fay aw goosi, ha mi cèngnini daw yèk takundi yey 'mèmsi ni tolnji Fay. 2Tèem yey gòyge a jàk dànda gûyrra tâam timgbàri. Fay tâa ti rèengde ba gi, wasnage gûyrra maan diga mgbàr màrra. 3A mgbàr yey gòyni gi, lòni nà yèk wàa a Yèk Kâwrra. Fay Tooy saanum worro gàagim mi sak yèk maan, ey hîigim tèem yey. 4Mi kèbumfarre Titus, hàm mum takundi a yèk goosum worro kpolo. Nge Fay Tooy Ɓèl ni Yeesu Kristu Nitsaanum worro aw hîim mbâr waw ni tâam mbâri! 5Mi woome nà a Kereta, ngam ha mu mbangsi jày ngaske tèerra, ngam ha mu cat daw toonji ây da nit goosum ây, mu ii daw a riiy ây pî, kà yey kàlum dum nà mgban gi. 6Toonji nit goosum ây ta e tâa ni yèk kana a hak wàa ba, e tâa ni kin kpolo. A hàm ta wàa sey aw tâa ni goosum di Fay, ta aw tâa ni yèk makta a hak waw ba. Dikri waw sey e tâa mbâra, aw rak tuy. 7Nit tiɗàm kpees waw da nit kimjum ây ta e tâa ni yèk kana a hak wàa ba, ngam ey faarre tèem Fay. Ta e tâa nit 'misum hay ba, koo nit anda ngòlnji, koo nit râmrum mbàl, koo nit hàargum gbàaci, koo nit yiɗum kpàarra jày ni tèem makta ba, 8amma e tâa nit ngota ni-wooy ây, nit yiɗum jàk mbâri, nit dànda ni hakkilo, nit gòyrra ɗèm, nit tolla Fay, nit mòosum hak wàa. 9Sey e tâa nit mòorra yèk takundi yey kàlnjuwan gi. Hû go kpàa ge kpàa mgbèngda da nit ây kana ni yèk mbâriya gi, su ge sun daw da nit hàanjum ây. 10Ngam a nit hàanjum ây aw dii dèy, hayye a tîim ni-Yude ây goose gi. Aw yèergirre yèy ɓa hû go, aw rûfrirre da nit ây ni yèk waw èege còycum. 11Ndika njangda yèy da nit ây kà yey gi! Aw mboysirre gbaa lang da nit ây kana, ni kàlnjum jàk yey tâa ti gesi nirri e kàlnji ba, ha aw kpàa jày ngam hak waw. 12Nit kana a tîim waw lòni nà yèy mgban, gàaye: A ni-Kereta ây aw rèengde koo ningàa, aw dii kà jàk mòorgum ây maktiya, aw kûurgirre taski, aw dànde sey riirra tiriici gbè. 13Yèk yey gàa nit maan gi takundi ɗi. Hû go sey mu kpân daw da nit ây gi ni tikpânni, ha aw mòo yèk goosum takundi, 14ngam ta aw ii tuy a rakta saga ni-Yude ây, ni yèk mgbèngda nit ây irgi, woogifa yèk takundi gi ba. 15Jày pî dii ɓetkumya da nit ây tâage ni tinîir burriya gi. Amma da nit ây tâage ni tinîir 'miskumya, ni nit ây èege goosum, cen jày tâagi daw ɓetkumya ba, ngam dànjum waw ni cèngsum a tinîir waw ɗa dii 'miskumya. 16Aw seedirre aw cèngni Fay, amma tèem waw hàanjurre. Aw a nit mamji ây ɗi, a nit hàwrra yèk ây gi, aw gaw get a tèerra tèem mbâri koo kpolo ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\