1 aKoranti 11

1Kuus yin an mi kyndi mi ta kuus afe Kiristi. 2Mi be riy rikan be yin kamok yin yiring yin be mi kayr koakye ne i kuus yin ikng iya mi t ka bsp yin'e gyr kyndi mi ta ka bsp yin'e. 3Mi shim yin tu ren yin ye aner amitek ne a nye atekasa natoon abining wu, aKiristi ne a nye atekasa natoon aner amitek, Adakunom ne a nye atekasa natoon aKiristi. 4Aner amitek aya a ta kis rice wu nizen iya a ta sen nye aduwa ka kuzarap ayi, a te fr be aKiristi, a ta nye atekasa wu. 5Aner abining a ta nye aduwa ka kuzarap ayi be rice kuy, a te fr be atekasa wu. I se kyndi a kor rice wu. 6Ke aner abining gaar kukis rice wu, t a ra kor. Amma ke i nye ye i nye ikng isum aner abining tana kor rice wu t, a ra kis. 7I se gyr aner amitek ta kis rice wu ba, kamok wu ne a se nuse ne kuyiik Adakunom. Amma aner abining ne a nye kuyiik aner amitek. 8Kamok aner amitek wuruk kayr kurm aner abining ni imsng'e ba, aner abining wuruk kayr aner amitek. 9A nye aner amitek kamok aner abining ba, amma aner abining kamok aner amitek. 10Kamok anong i se gyr ke aner abining ta kis rice wu dim, nong i t tonong ye a ti nye rigwm natoon wu, ne kamok maleka gip. 11Gip be anong, kayr Agwm gwm aner abining ta kyem a sor dar aner amitek ba, ka aner amitek ta kyem a sor dar aner abining ba. 12Kyndi aner abining ta wuruk kayr kurm aner amitek, anong ne aner abining tes aner amitek. Amma koakye ne nufe Adakunom. 13Yrk yin be rice yin ta di yin, yin di yin i se gyr aner abining tu nye aduwa dar kukis rice wu a? 14Kayr kusor yin, yin di yin ye ke aner amitek won nakuyng wu nasp, i nye ikng isum aa? 15Amma ke aner abining be nakuyng wu nasp, i nye kuyiik nufu. Kamok a tu nye nakuyng nong a tin kis rice wu. 16Ke aner akak shim a tin ya nanaan natoon iyu, yir ren yir ign ikak zr be iyu ba. Anong ne ribir fikuus kak ninar kuya Adakunom iben. 17Mi ta kyem i ka kerek yin natoon ikng iya mi ta shim ta ka tonong yin kyrna ba, kamok yin nye yin ikr imaan'e kayr nayim yin ne i nar itek. 18Ni igaan'e, mi fok ye ke yin nye yin kanyim kafe fe kuya Azhibi, yin gung yin rice ba, ma mi min nk katsak rif'me rikak. 19Anong gyr, nanan tin n kayr yin nong as a ta ren fe a ta nye fe Adakunom be katsak. 20Ke yin nyim yin nong ta ya yin Azhibi Agwm gwm'e, 21koangan ya kashn be kuya'me dar kutor afudang. kak sor be izong. kak s ma a feng'e. 22Yin be yin nasa tana yas yin ne i s yin kayr'e aa? Ka yin zhsh yin kar kuya Adakunom iben ne i tes yin fe rizor kayr isum ? T, aky ne mi ta f be yin ? I ka nye yin adazha a? Wayo, i ta te anong cik ba. 23Ikng na mi ta ka nk yin, mi shan nufe aYeso a ta nye Agwm gwm ye; Agwm gwm yir aYeso natuk a t ku rp, a sok abiredi. 24Nama a t tonong Adakunom riy rikan'e ne a tsng abiredi'me a t f ye, Iyuna nye kurm mi kuya a ta nk kamok yin. Yiir nye yin anong nong ta yiring yin be mi. 25Anong gbak, nama azhibi'me yong a sok akp a t f ye, Akp na nye kushu kufas kayr nask'i. Yiir nye yin anong nizen iya yin ta sen s yin'e, nong ta yiring yin be mi. 26Kamok koakye izen yin ta ya yin abiredi na ne i s yin nakp name, yin taas yin itak riku Agwm gwm yir aYeso, ma nizen iya a tana b. 27Kamok anong, koangan ne a ya abiredi na, ka a s kayr akp na afe Agwm gwm yir aYeso niren i ta se gyr ba, a nye rinn kuzhsh kurm ne nask aYeso. 28T, koangan ra maas rice wu nizham a ta ra ya abiredi ne a s kayr akp na. 29Komok aner ne a ya abiredi na, ka a s nakp na dar kuren kuyiik kurm Agwm gwm yir aYeso, a yis amok Adakunom natoon rice wu. 30Ikng i ta sak kak whr kayr yin tan te gbrk be irk ma kak n kus. 31Amma ke yir maas yir rice yir nizham, a tin t yir amok ba. 32Izen iya Adakunom ti t yir amok, i nye ye a sen ni krk yir kuto fan a bin tn yir amok riku mak be fe kazatse na. 33Kamok anong roneng, izen iya yin nyim yin nong ta ya yin Azhibi Agwm gwm'me mak'e, na ka tor yin. 34Ke aner akak fok izong a ra ya naya kari nizham fan i bu yis yin amok Adakunom natoon rice yin. Ke mi b mi ta ka taas yin ikng iya yin tana nye yin natoon ribir ikr kak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\