1 aKoranti 14

1Ni te yin isr ni itsr kushim, ne i be yin ifng kunang Kabik Kazhl, atuk kuya a tanin nye kuzarap ba. 2Kamok aner aya a ta f ni rem iduk, sang a f be nerawe ba. A f be Adakunom kamok akak ren ikng iya a tin f ba. A f ikr akak ta kyem a ren ba, kayr kabik wu. 3Amma aner aya a ta nye kuzarap f rif riya ri tana nk nerawe ne kutsesek ne ri sak ay ta shirim. 4Aner aya a ta f ni rem iduk nk rice wu tsek, amma afe a ta nye kuzarap sak fikuus ta rasak nabik. 5Kamok anong, mi shim ke koangan kayr yin f ni rem iduk gyrtatan, amma mi ra shim yin tu nye yin kuzarap ne i nar. Afe a ta nye kuzarap nar aya a ta f ni rem iduk, ma ke a s aner a tana kirik ikng iya a ta f, nong fikuus ta rasak nabik. 6roneng, ke mi b nufe yin i b i f be yin ni rem iduk, aky kuri ikng ne mi ta ka barang yin'e ? Ma ke mi ta tak yin ikng iya Adakunom tin tonong, ka mi ta ka barang mo yin kuren ikng, ka kuzarap, ka ta ka bsp yin ikng ikak ayi. 7Ikr iya i ta be kutser ba, iya a tin bom abom kyndi asharuwa be izom, akak ta kyem a ren kut abom'e ba, ma ke a rom izom ka a tp asharuwa'me kanang kyndi kut abom'e ta se. 8Ke a fp rigba itsom gyr ba, angan ta nye kanyk nong a ta be ni itsom'e ? 9Anong ne i se be yin. Ke yin f yin kanu ni irem a ta fok ba, akak ta kyem a ren ikng iya yin tin f yin ba. I te kyndi yin korok yin riwng kpdng tsek. 10rem kuse zr zr nazatse na, ko inyaka sor ikng ikak nufe aya a ta f. 11Ke mi kyem iren ikng iya akak ta sen f'me ni rem iduk ba, i nye ye mi te aner atsen nufu, ne wu ma te atsen nunaan gip. 12Anong ne i se be yin, kum yin ta min te yin riy ni itsr ikr Kabik ta nyesek, ni nk yin agap ni itsr kunk kuya ku tana nk fikuus nabik. 13Kamok anong, koangan afe a ta ren a f ni rem iduk a ra nye aduwa nong a t ku nk kunang kuni taas ikng iya wu ta f. 14Ke mi nye aduwa ni rem iduk, kabik'i ne ka nye, amma riy mi s ikng ikak ba. 15T, aky ne mi ta nye ? Mi t nye aduwa nabik'i, ne i bun i nye be riy mi. Mi t bom abom kukerek Adakunom be kabik'i, ne i bun i bom be riy mi. 16Ke wan kerek Adakunom be kabik wan, t, aner aya a ta ka foos ta san'e an a ta f ye Anong sang wu ta fok irem'e ba natoon riy rikan wan ta sen nye'me ? 17Wan kerek Adakunom gyrtatan, amma aner ayong s ikng ikak i tana ku tobok ba. 18Mi shim ta tonong Adakunom riy rikan kamok mi ta kyem i f ni rem iduk ne i ka nar yin cei. 19Amma i tin nar mi ta f ikr itoon tsek nanyim afikuus nong ta fok, be i tana f ikr izungu kusk (10,000) ne fok ba. 20roneng, won yin kut kyndi inoon. Kayr amaan kunye te yin kyndi inoon nazhizhk'e, amma be yin kutrng kuri kufe rishn. 21I se ni izibir kayr rif Adakunom ye, Mi ta f rif be ner na be ner aya a ta nye rem iduk ne irem tsen, gip be anong a tin fok ba, Adakunom f anong. 22T, aser, kuf ni rem iduk tonong fikuus ikng ikak ba ma ke furin. Kuzarap se kamok fe a tan nk katsak sang kamok ya a won dar nk katsak ba. 23Kamok anong, izen iya ne fikuus nyim cicr ne koangan f ni rem iduk, ya a ta ren ikng iya yin ta sen nye yin'e ba, ka furin ti n kayr'e, aser ta f ye yin n yirim yin aa? 24Amma ke afurin ka aner ya a ta ren ikng iya yin ta sen nye yin'e ba, ti n kayr yin nizen iya koangan ta sen nye kuzarap, ikng iya wu t fok t ku tonong ye wu nye afe rinn ne a di kuraar wu be ikng iya wu ta fok'e cei. 25A t ts ikr iya i ta se nunrng kayr riy wu. Be anong ne a t kpa kaben nashn Adakunom a tu ku ya iben ne a f ye, Katsak'e, Adakunom se mak be yin. 26roneng, ikng mi tin f natoon'e se ye, nizen iya yin nyim yin, ke akak se be abom kukerek Adakunom, ne akak sen bsp nerawe'me, ne akak f ikng iya Adakunom tu ku tonong, ne akak sen f ni rem iduk, ne akak kirik ikng iya a ta f. A ra nye koakye nong a tin nk fikuus kayr kabik. 27Ke kak ta f ni rem iduk, tu nar ner afa ka ataar ba, ra f azizirik azizirik. Ma akak ra kirik ikng ba ta f. 28Ke akak tuse afe a tana kirik'e ba, aner'e ra te gbik kayr kanyim fikuus'e. A ra f be rice wu ne Adakunom tsek. 29fe a tana nye kuzarap tu nar ner afa ka ataar tana f kanu ba, ribir'e ra yrk tatan nong a ta di ikng ba ta sen f'me. 30Ke Adakunom tonong akak ikng ikak a ta se nusonong, afe a ta se be rif ni imsng'e ra te gbik. 31Nye yin kuzarap cicr yin azizirik azizirik, nong koangan ta s kuren ne kutsesek. 32Nabik kunye kuzarap se nubk aner kuzarap'e. 33Kamok Adakunom yir nye Adakunom aya a ta nye ikr kpdng ba, amma a nye afe kusor caang. Kyndi i ta se be fikuus ninar kuya Adakunom iben cicr, 34nyining ra sor gbik nar kuya Adakunom iben. Kamok a tu nk ba iren kuf kanu ba, a ra kuus ikng iya a ta sen nye'me kyndi Itsi ta f. 35Ke shim ta ren ikng ikak, ra rip atek ba ninasa, kamok i nye ikng isum aner abining ta f kanu nar kuya Adakunom iben. 36Rif Adakunom san'e nufe yin, ka awan yin tsek ne n fok yin rif'me ? 37Ke akak kayr yin di ye wu nye aner kuzarap ka a be kunang Kabik ta nyesek, t, a ra ren ye ikr mi ta ka zibir yin'e na nye ikng iya Agwm gwm tin tak. 38Ke aner'e ti daam be rif na ba, a tin daam ni wu ba. 39Kamok anong roneng, ni te yin riy ninye kuzarap tu roon yin kuf kanu ni rem iduk ba. 40Amma a ra nye koakye gyr sang kpdng ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\