1 aKoranti 15

1Kyrna roneng, mi shim ta ka yiring yin itak Rif Ritek riya yin t shan yin, ne i ni nyeseng yin. 2Be Rif Ritek na ne yin ti s yin kashesh ke yin yiir yin rif mi t ka tak yin kpa. Ma ke i se ye yin ti nk yin katsak kpdng tsek. 3Agbang ikng iya mi ta shim ta ka tak yin, se ye aKiristi ku kamok rinn yir, kyndi kufumung rif Adakunom ta f, 4ye a t nr, a t dorok katuk afe ataar, kyndi kufumung rif Adakunom ta f. 5A ti wuruk na aKefas ne nufe manzo kusk be afa. 6Nama anong, a bun a ti wuruk na roneng fikuus a ta nar inyak isk itoon nizen izining ya kukap ba ta rusek be kutser, amma kak mereng ida. 7A bun a ti wuruk na aYakub ne na manzo cicr. 8Ni igang'e, a bun a ti wuruk natoon'i, mi ta se kyndi aner a tu ku tes nitik'e. 9Mi ti raar kayr manzo, mi kyem a tin yis ye amanzo gum ba kamok mi tabak fikuus didng. 10Amma kamok ritek Adakunom ne mi n te ana, ritek wu natoon'i se kpdng tsek ba, cik. Mi n nye itomong didng ne i nar ribir manzo cicr. Gip be anong, sang mi ne i nye itomong'e be rice mi ba, ritek Adakunom ne ri nye itomong'e kayr'i. 11T, ka mi ka ba ayi, anong ne yir nye yir awazi'me, iyong ne yin ti nk yin katsak. 12T, ke a nye awazi natoon kudorok aKiristi nurk, kamok aky kak yin f ye kudorok ikom kuse ba ? 13Ke i nye ye kudorok ikom kuse ba, i nye ye aKiristi dorok nurk ba. 14Ke i nye ye aKiristi dorok nurk ba, t, aser awazi yir ta nye yir nye abab'e tsek, kunk katsak yin te kpdng gip. 15Iyong tonong ye yir ti b yir naborok na Adakunom kamok yir n taas yir ye Adakunom dorok aKiristi nurk. Amma a t ku dorok ba, ke i nye ye a dorok ikom ba. 16Ke i nye ye a dorok ikom ba, t, aKiristi gip a t ku dorok ba. 17Ke i nye ye a dorok aKiristi nurk ba, t, kunk katsak yin te kpdng, i nye ye i rusek yin rinn yin. 18T, ya a ta se nida kayr aKiristi wei ma izen izen. 19Ke i nye ye ku ni te riy yir na aKiristi se kamok kusor yir nazatse na tsek, i nye ye yir te yir ikng kur riy ne i nar yir koangan nazatse na. 20Amma katsak'e, a dorok aKiristi nurk wu ne a nye afe imsng'e kayr ya a t dorok nurk. 21Kum i ta nye ye riku b nazatse kamok aner azining, anong ne kudorok ikom gip b kamok aner azining. 22Kamok kyndi koangan t ku kamok i ta wuruk yir kayr Adamu, anong ne a t dorok koangan kayr aKiristi. 23Koangan nizen ifu, aKiristi afe imsng'e a tu ku dorok, nama nizen iya a tana b, fe a t ku kuus, a t ku dorok ba. 24Ne igang'e b, izen iya ne a tana nk Ada Adakunom rigwm wu nama a ta yirik koakye kuri rigwm be kukyem. 25aKiristi ta nye rigwm, ma a te amudn wu kaben. 26Amudn afe igang'e a tana fr nye riku. 27Kamok i se nuzibir ye, Adakunom sak koakye nubk wu, A t f ye, koakye. I se kanang ye sang Adakunom ti se kayr fe a ta se nubk aKiristi ba. 28Nizen Adakunom t nye anong, Igon'e ma se te nubk Adakunom aya a ta won koakye nubk wu nong Adakunom t sor koakye be aky. 29Ke i nye ye kudorok ikom kuse ba, aky ne ya a ta nye ba abatisma rice fe a tan kus ta nye ? Ke i nye ye kudorok ikom kuse ba, aky sak a tu nye ba abatisma'me ? 30T, kamok aky yir tes yir rice yir kayr kawei koakye izen ? 31roneng, mi yrk riku koakye izen, katsak'e yong, mi ti nye kuka be yin kayr aYeso Kiristi Agwm gwm yir. 32Ke mi kn be maan ikewum na Afisa be kutrng rinerawe tsek, aky ne mi tin s ? Sang ke i nye fe a tan kus ta dorok ba, Won i ta ya ne i s yir, kamok natson ta kus yir. 33Sang tu won yin akak ta ka wrk yin ba, Kusor be maan aner beseng kuse kutek. 34Kubun yin kayr kutrng yin kutek, won yin kunye rinn. kak yin ren Adakunom ba. Mi f iyu nikum t fok yin isum. 35Kashim kak ta nye kurip ye, An ne a t dorok be ikom ? Be aky kuri kurm ? 36Afunam akak, ikng iya a ta tus t ta ba, ma i ku nizham. 37Nizen afe wan ta tuus ikng wan tuus cei be ritin'e ba, amma ica'me tsek, ife alikama, ka kuri kukak. 38Amma Adakunom ne a te ritin nica'me kyndi wu ta shim. Koakye ica'me be kuri wu. 39Sang koakye be rinam kurm kuri kuzining ba. nerawe be kuri rinam kurm kuri kufuba, anong ne ikewum be nanon ne izos. Koangan be rinam kurm ba zr zr. 40Ikr Adakunom t nye ife kaza kuse, ife kazatse gip. Ikr i ta nye ife kaza be kuri kusas ba, ikr i ta se nazatse be kuri kusas kufuba gip. 41Kuyiik kunom se zr, kufe kufn se zr, kufe dar se zr, ma adar'e akak se zr be akak be kuyiik. 42Anong ne i ta se nizen iya a tana dorok ikom. Kurm kuya a ta nr, ku ta bus, amma kuya a tana dorok'e ta bus ba. 43A tus kayr iben fr, ne a dorok'e be kuyiik. A tus nizen i ta be agap ba, ne a dorok'e be agap. 44A tus kurm kufe rinerawe, ne a dorok'e be kurm kuri kufe kabik, Kum kurm kuri kufe rinerawe tu ku se, katsak'e kuri kufe kabik kuse gip. 45Kufumung rif Adakunom f ye, Adakunom nye Adamu afe imsng'e be kutser. Adamu afe igang'e nye kabik kafe ka ta nyesek kutser. 46Sang kurm kufe kabik ne ku b ni imsng'e ba, kufe rinerawe ne ku b ni imsng'e nizham rife kabik t ra b. 47A nye anerawe afe imsng'e be iben tsek, aner afe afa'me ne naza a t b. 48nerawe kazatse na se kyndi aner aya a t ku nye be iben. ner ya a t nye afe kaza se kyndi wu afe kaza'me. 49Kyndi yir ta se yir nurm kuri rif rinerawe na anong ne i ta se yir be nurm kuri kufe aner afe kaza na. 50roneng ikng mi ta sen f be yin na ye, kurm kufe nask be rinam t n kayr rigwm Adakunom ba. Anong ne ife i ta bus t s kutse kayr ife i ta won dar i bus ba. 51Wesek yin kuto, mi t ka tak yin ikng ikak i t se ds ba. Sang cicr yir ne i ta tsang i mereng yir ida ba, amma cicr yir ne a t shishing kurm yir, 52nizen izining kyndi kutsor anyisi be kufok rigba rif igang'e. A t fp rigba, a t bun a dorok ikom be irm kuri kuya sang ku tana bus ba, ne a shishing irm yir. 53Kamok iya i tana sor ma izen izen ta kis iya i tana baan ba, iya i tana won dar i ku ta kis iya i tana ku'ong. 54Izen iya ne ife kusor ma izen izen'ong kis iya i tana baan ba, ne ife i tana won dar ku, kis iya i tana ku, nizen iyong ne a ta shining ikng iya a ta zibir kayr rif Adakunom ye, An wnng riku, kamok a nar agap wu. 55Wan riku, agap wan se ak ? Wan nadm wan n ak ? 56Nadm riku nye rinn, agap rinn nye Itsi. 57Amma i be yir riy rikan be Adakunom kamok an sak yir n nar yir agap riku kayr Agwm gwm yir aYeso Kiristi. 58Kamok anong roneng'i mi ta shim, nyeseng yin be agap, tu te yin tuk tuk ba. Nk yin rice yin nong ta nye yin itomong Agwm gwm yir aYeso didng koakye izen, kamok yin ren yin ye itomong yin ta nye yin kamok Agwm gwm yir aYeso se bap ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\