1 aKoranti 16

1Kyrna natoon kutusung ikng kamok ner Adakunom: Nye yin ikng iya mi t f be fikuus aGalati ye ra nye. 2Koakye kunom imsng'e na asate, koangan yin ra sak itsm kak nukim, titr be ikng iya wu t ss, nong ta sak yin, nong as ke mi b, sang yin t ba tusung yin ikng ikak baba ba. 3Ke mi b, mi t tom ner aya yin ta shim yin ye se gyr be kufumung nikum t ka ren ba, nong t tseng be ikng iya yin t nyesek yin na aUshalima. 4Ke mi di ye i tin nar ta tseng gip, ne ba ni tsaa. 5Nama mi tsang i tseng niben aMakidoniya, mi t b nufe yin, kamok mi n te riy mi ye mi t gor na aMakidoniya nizham. 6Kashim mi t sor be yin inom cik ka t sor be yin ma izen kuwun ayi, nong as yin tin s yin mo kayr kanyk kutseng'i, koak ne mi t tseng. 7Mi ta kyem i gor nufe yin kyrna ba, kamok mi sen gor i wesek. Mi shim ke mi b inom gaan be yin, ke Adakunom shim. 8Amma mi ta sor gak aze na Afisa ma katuk riy rikan aPentakos, 9kamok a min i karak iren didng aze ne itomong'e ya kashn didng, ne kak kuse ta nye amudn'i ni itomong'e whr aze. 10Ke aTimoti b nufe yin, ku sak yin a ta sor nk, kamok wu nye itomong Adakunom kyndi mi ta sen nye'me. 11Kamok anong, akak tu ku zhsh ba. Ku te yin niren caang nong as a ta bun a b nunaan, kamok mi sen tor kub wu mak be roneng kak. 12Natoon aronyining yir Apolos, mi n s ku kunye akusuk ye a ra b nufe yin mak be ribir roneng yir kak. Riy wu mak ri shim a ta b kyrna nizham ba, amma nizen iya a ta s kar a t b. 13Sor yin be kanyk, nyeseng yin gyr kayr kunk katsak yin, Sor yin ner ku naka tsesek, nyeseng yin be agap. 14Nye yin koakye kayr kushim. 15Yin ren yin ye fekasa Itifanus ne a te afikuus na Akaya ni imsng'e, an nk rice ba nong ta nye ner Adakunom azhl'e itomong. Mi ta nye yin akusuk, roneng, ye 16i ra fok yin ner ayong kuto, cei be ya i ta nye yir itomong mak ne i can yir mak. 17Mi fok kusas ku b Itifanus be aFatunatus ne Akaikus kamok ba ti nk ikng iya mi ta s nufe yin ba. 18ti karp riy ne a ka karp yin'e gip. ner kuri ayong se gyr ke a ku tiyiik ba. 19fikuus ta se niben Asiya ta nye yin ashou. Akila be aBiriskila ne fikuus ta nyiis kari ba ta nye yin ashou didng kayr riyerek Agwm gwm. 20Cicr roneng aze ta nye yin ashou. Naka nye shou yin ashou be ku na ka kur kuzhl'e. 21Mi, aBulus, ne i ta zibir ashou na be kubk'i. 22Aner aya a ta shim Agwm gwm ba, Riman'e tu ku kuus. B aYeso, Agwm gwm. 23Ritek Agwm gwm yir aYeso Kiristi se mak be yin. 24Mi ta shim yin cicr yin ya i ta se yin kayr aYeso Kiristi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\