1 aKoranti 3

1Katsak'e roneng, mi kyem i f be yin kyndi ner aya a tan kyem nerawe nabik ba, mi f be yin kyndi ner aya a ta be kutrng rinerawe, kyndi inoon nazhizhk'e kayr aKiristi. 2Mi t nk yin nabasang sang naya na ta se kpakarak ba, kamok yin tsang i kyem yin ba. Kyrna gip yin n kyem yin ba. 3Yin ru be yin kutrng rinerawe kamok yin ru be yin rishishim ne i krng yin. Aser, iyong tonong ye yin ru be yin kutrng rinerawe aa? Kunye kuyong nye kuse rinerawe aa? 4Ke i nye ye akak f ye, Mi nye afe aBulus, ne akak f ye, Mi nye afe Apolos. Aser, iyong tonong ye yin ru be yin kuse kuri rife rinerawe aa? 5Angan ne a nye Apolos nigaan'e ? aBulus nye angan kuruk ? Yir nye yir sam Adakunom tsek, ya a ta sak yin tin nk yin katsak, kamok Adakunom nk koangan itomong a tana kunye'me. 6Mi tuus ne Apolos ni tes ashi, amma Adakunom ne a sak i t rasak. 7Kamok anong aner aya a t tuus be aya a tin tes ashi nye ikng ikak ba, Adakunom tsek ne a sak ikng'e ta rasak. 8Kutrng aner aya a ta tuus be aya a tin tes ashi se kuzining, koangan ba t s ishorong wu nanu itomong wu t nye. 9Yir nye yir itomong Adakunom mak, ne yin nye yin rik Adakunom be rink wu. 10Mi ti nye itomong be ritek Adakunom tin nk ne i ni barak ribor kyndi aner aya ta ren rink didng. Iyong kak sen nink natoon'e. Koangan a ta sen nink natoon'e rin sak riy be iren iya wu ta sen nk'e. 11Sang akak ta ba kyem a barak ribor rikak zr be riya a tan barak ba, kamok ribor'e nye aYeso Kiristi. 12Aner aya a ta nk natoon ribor na be izinariya ka be azurfa, ka be ata aya a ta sas, ka be ikon, ka be agam ka be akanyr ayi, 13a t di kuri itomong koangan ta nye kanang kamok katuk Adakunom tana t kazatse amok a t tun koakye ds. Kamok katuk kayong a t ts itomong koangan t nye be kurng, kurng'e ne ku ta tonong itomong koangan. 14Ke itomong wu t nye'me nyeseng, a ta s ishorong wu. 15Ke kurng ya itomong'e, i nye ye risam wu be nashi, a t s kashesh gyrtatan. Amma kashesh wu t ra se kyndi aner a ta gor kayr rigyem kurng. 16Aser, yin ren yin ye yin nye yin kar Adakunom tu ku sor aa? Yin ren yin ye Kabik Adakunom sor kayr yin aa? 17Koangan ne a beseng kar Adakunom tu ku sor, Adakunom t ku beseng gip; kamok kar Adakunom tu ku sor se zhl. Yin ne i nye yin kar Adakunom tu ku sor. 18Sang tu naka wrk yin ba. Ke akak di ye wu be ritseng kayr yin nizam iyu, a ra sok rice wu kyndi wu be ritseng ba, nong as a ta kpa ritseng. 19Kamok kukyem kazatse na nye rifunam nashn Adakunom kyndi i ta se ni izibir ye, Adakunom yising ya a ta se tsng tsng kayr ritsng ba'me. 20I se ni izibir gbak ye, Agwm gwm ren ye kutrng ner ritseng nye kukpdng'e. 21Kamok anong, akak tin ya kuka natoon anerawe ba. Koakye ikng nye ife yin, 22ko aBulus ko Apolos ko aKefas ko kazatse na, ko riku ko kutser ko ikr a kyrna ko iya i tana b, i nye ife yin cei, 23Yin nye yin fe aKiristi, aKiristi nye afe Adakunom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\