1 aKoranti 4

1Kamok anong ni sok yir kyndi sam aKiristi, ya Adakunom t ku won ba ikr wu iya i ta se nunrng nubk. 2Kamok anong ne a shim aner aya a tu ku won ba amana, a ra sor aner aya a tana yiir ikng'e kyndi a ta shim. 3I nye ikng kudaam nunaan didng ba ke yin ti t yin amok, ka a ti t'me nar a ta t nerawe amok. Mi gip mi t rice mi amok ba. 4Riy mi se rizining, iyong ra tonong ye mi dun rinn ba. Adakunom ne a ta kyem a f natoon'i. 5Kamok anong tu tn yin akak amok kum ne izen'e ruresek ba. Won yin ma Agwm gwm yir aYeso b. Wu ne a t b ts ikr i ta se nawhi ne a tonong ikr i ta se kayr ay nerawe. Nizen iyong ne koangan t shan nakerek wu nufe Adakunom. 6roneng, mi ti maas rif na natoon Apolos be mi kamok yin, nong as yin tin yrk yir ta s yin rikpa rif a ta f ye, Sang tu shorop rif a tan zibir ba, Fan yin bin nye yin kuka natoon akak kayr yir ne i nar yin. 7Angan ta sak wan ta nar akak ? Aky ne wan be a ta won dar a ka nk ? Ke i nye ye a t nk koakye ikng iya wan ta be, t, aky sak wan ta ya kuka kyndi a t nk ba ? 8Kyrna'me yin be yin koakye yin ta shim yin, yin n te yin rum nakuruk. Yin n te yin gwm dar yir. Aky fa sak yin n te yin gwm katsak'e nong as yir gip t te yir gwm mak be yin. 9Mi di ye Adakunom min sak yir ta te yir manzo nong a ta nye be yir fr, kyndi ner aya a t ma ka tn ba amok riku. Yir n te yir ikng kuyrk nashn kazatse na kusum, be nashn maleka ne nerawe gip. 10Yir te yir afunam'e kamok aKiristi, yin di yin ye yin be yin ritseng kamok aKiristi. Yir ymng yir, yin be yin agap. nerawe ta ka tiyiik yin, ne ni zhsh yir. 11Kyrna'me yir sor yir be izong ne kut kukoor, yir tes yir agyr ares, ti tsosok yir, yir be yir kar kuks ba. 12Yir nye yir itomong didng be ibk yir. Ke akak ti kas yir, ne yir te yir aner'e ritek. Ke a ti tabak yir, ne yir naka tsesek yir. 13Ke nerawe f rimaan'e natoon yir, ne yir f yir tatan be ba. Kyrna'me yir n te yir kyndi awha kazatse na aya nerawe ta di kyr, n te yir kubutong kazatse na. 14Sang mi ta zibir yin ikr na nong as ta ka te yin nisum ba, mi ta zibir yin'e nong as ta ka krk yin kuto kamok yin nye yin inoon mi naya mi ta shim. 15Yin be yin ner ta ka bsp yin'e kayr aKiristi whr gyrtatan, amma yin be yin da whr ba, kamok kayr aYeso Kiristi, mi sor ada yin nizen mi t ka taas yin Rif Ritek 16Mi ta nye yin akusuk, bsp yin kuse mi. 17Kamok anong, mi t ka tom yin aTimoti, igon mi kaya mi ta shim, aya a ta be katsak nikuus aYeso. Wu t ka yiring yin kuri kutseng mi ni ikuus aYeso aKiristi, kuya ku ta se titr be ikng iya mi t bsp fikuus'e koak ne mi tseng nar kuya Adakunom iben. 18kak yin kok rice naza kyndi mi ta ba b nufe yin ba. 19Ke Adakunom shim mi m b barak ta b nufe yin. Mi ta b fok kuri rif fe a ta kok rice naza'ong t f tsek ba, amma mi t b di kuri kukyem kuya ba ta be. 20Kamok rigwm Adakunom nye ikng kuf nanu tsek ba, ri nye rif kukyem. 21Aky ne yin shim ne i nar yin ? I b nufe yin be awhereng, ka be kushim ne kuse tatan ?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\