1 aKoranti 8

1T, natoon naya a t nye kamok itsi, yir ren yir ye yir cicr yir ren ikr didng. Kuren ikng didng sak anerawe ta ya kuka, amma kushim bn kuya kashn. 2Aner aya a ta di ye wu ren ikng didng, an ren ikng iya i ta se gyr ke wu ren nizham ba. 3Amma aner aya a ta shim Adakunom, Adakunom ren aner ayong. 4Kamok anong, natoon kuya naya itsi, yir ren yir ye ikr itsi'ong sor ikng ikak ba. Yir ren yir ye Adakunom se azining, akak kuse zr ba. 5Ko kak ta f ye ikr ikak kuse nerawe ta ka ya ba iben natoon kaza ka kaben, i se anong kamok ikr se whr nerawe ta di ye i nye dakunom ne kunom ba, 6gip be anong, yir ren yir ye Adakunom se azining. Wu ne a nye Ada aya a ta nye koakye ikng, yir sor yir kamok wu. Yir ren yir ye Agwm gwm se azining. Wu ne a nye aYeso Kiristi aya be wu ne a nye koakye, kamok wu ne yir ti sor yir. 7Amma koangan ne a ren anong ba. Ke ner ya a tan m be ikr itsi ya naya kuri nayong, ne di ye na nye nafe itsi, ne ay tigak kamok kutrng ba ta be agap ba. 8Sang naya ne na ta sak ta b yir bubarak be Adakunom ba. Ko yir tu ya yir ko i tu won dar i ya yir, na tin barang mo yir ikng ikak ba. 9Nye yin tatan, fan kusor nk yin bu sak ya a tan kpa agap kayr kabik ba, ta kpas. 10Kamok ke ya kutrng riy ba tan kpa agap ba ta di yin fe i ta ren yin ikng'e sen yas yin nar itsi, iyong tu ku sak a ta se ya ikng i ta nye ife itsi aa? 11T, aroneng ayong afe aKiristi ta ku kamok wu aya kutrng wu tan kpa agap ba ta kpa kamok kuren ikng yin'ong. 12Ke yin nye yin anong, i nye ye yin nye yin ronyining yin ya kutrng ba tan kpa agap ba rinn. Yin, ne i sak yin ba ta kpa. I nye ye yin nye yin aKiristi rinn gip. 13Kamok anong, ke ikng iya mi tana ya ta sak aroneng ta nye rinn, mi ta ba ya ikng'e ba, fan mi bu ku sak a ta kpa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\