1 aKoranti 9

1Yin ren yin ye mi se washak aa? Mi nye amanzo aa? Ka yin di yin ye mi di Agwm gwm yir aYeso be anyisi mi aa? Yin nye yin inoon'i kayr Agwm gwm yir aYeso aa? 2Ko mi fa nye amanzo nufe kak ba, katsak'e mi nye amanzo nufe yin. Kamok yin sor yin ikng iya i tana tonong ye mi nye amanzo nashn Agwm gwm. 3Ana ne mi fek rice mi ke kak ti f rif natoon'i. 4Aser, yir kyem ta ya yir ne i s yir kamok itomong yir aa? 5Aser, yir kyem yir t tsang i tseng yir be nyining aya a ta nye fikuus kyndi ribir manzo ne ronyining Agwm gwm yir ne aKefas t nye aa? 6Ka yir be aBarnabas tsek ne ta nye yir itomong nong tin ta yir rice yir ? 7Angan kun nye itomong asozha ne a bun a ta rice wu ? Angan kun kap rik anap ne a won dar a ya agba'me ? Angan kun fek inyak, ne a won dar a s nabasang'e ? 8Mi f anong be kutrng rinerawe tsek a? Itsi gip i f anong aa? 9Kamok i se ni izibir kayr Itsi aMusa ye, Sang tu whn kanu inyak nizen iya wan ta se be kushushu naya ba. Adakunom ti daam be inyak tsek a? 10Katsak'e, a f rif riyong kamok yir, ka anong ba ? Ei, kamok fa gy ke aner a ta kap be aner a ta shushu ti te riy ye ba ta s kanu kafuba. 11Ke yir ne i tuus yir izha kabik kayr ay yin, i nye ikng ikak ke yir s yir ife kurm nufe yin a? 12Ke kak kyem ya nubk yin, aser fa gy ke yir ya yir nubk yin ne i nar yir aa? Yir nye yir anong ba, yir ti fan yir anong be koakye fan yir bu tnng yir kuya kashn Rif Ritek aKiristi. 13Yin ren yin ye fe a ta nye itomong nagbang kutu kuya Adakunom iben, ss naya ba azong aa? fe a ta nye itomong na abagadi, ss kanu kafuba azong kayr ikng ta bs'e aa? 14Anong gip, Agwm gwm f be agbang kut ye fe a ta nye itomong kutaas Rif Ritek ra ss ikng kuya kayr itomong ba. 15Amma mi n ra ya izining kayr'e ba. Sang i se ye mi ta zibir yin'e na nong tin nyesek yin ikr kuri iyong ba, i tin nar ta ku, be akak tanin roon ikng iya mi tin tsor kafok natoon'e. 16Gip be anong mi kyem i tsor kafok ye kamok mi taas Rif Ritek aYeso ba, kamok Adakunom ti sak ta taas rif wu. Aw be mi ke mi taas Rif Ritek aYeso ba. 17A fa f ye mi taas Rif Ritek aYeso kamok kushim riy mi ke a min nk ishorong'i. Sang mi nye kayr kushim riy mi ba, mi nye ikng iya Adakunom tin sak ye i ra nye tsek. 18Aky ne mi ss makong ? Ishorong'e nye kutaas Rif Ritek aYeso nawarak dar kus ikng iya i ta se gyr ke mi s kayr itomong kutaas Rif Ritek'e. 19Mi nye asam akak ba, gip be anong mi sok rice mi kyndi asam koangan nong as ta krk nerawe whr nufe aKiristi. 20Nizen iya mi ta se be ner aYahuda, mi sok rice mi kyndi aner aYahuda nong ta krk ay ba. Nizen iya mi ta se be ner aya a ta kuus Itsi aMusa, mi sok rice mi kyndi aner aya a ta kuus Itsi (Itsi ti be ikng ikak rice mi ba gyrtatan) nong as ta krk ay ba. 21Nizen iya mi ta se be ya a ta kuus Itsi ba, mi sok rice mi i ta te kyndi ya Itsi tin be ikng ikak natoon ba ba, (Sang i se ye Itsi Adakunom won dar i ni be ikng ikak rice mi ba, Wayo, mi kuus Itsi aKiristi), nong ta korok ay ya a ta kuus itsi'me ba. 22Nizen iya mi ta se be ner aya a ta be agap nabik ba, mi sok rice mi kyndi aner a ta be agap nabik ba, nong as ta krk ay ba. Mi kirik kuse nashn iriri nerawe nong as ta nye koakye mi tana kyem i nye nong ta shesh kak ba. 23Mi nye anong kamok Rif Ritek aYeso nong as mi tin s kanu kanaan kayr Rif Ritek'e. 24Aser, yin ren yin ye ke a ta maas itsi, cicr fe itsi'me teng gyrtatan amma aner azining ne a ra ya itsi'me aa? Kamok anong teng yin kyndi yin t ya yin itsi'me. 25Koangan a ta be nuyrk bsp kuyrk'e didng nizham, ba nye anong nong a ta s ishorong iya i tana bun i beseng, ishorong yir nye iya i tana sor ma izen izen. 26Kamok anong mi teng kyndi aner aya a ta teng kpdng ba, sang mi se kyndi aner aya a ta se be kuren ne a kap ibk nuwun tsek ba. 27Wayo, mi nk kurm'i risam nong as ku tin m ninye ikng iya riy mi ta shim, fan mi be rice mi a bin won kpdng nama mi tan taas kak Rif Ritek aYeso'me.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\