1 aYohana 2

1Inoon'i, yin aya mi ta shim, mi t zibir yin ikr na fan yin bu nye yin rinn. Amma ke akak yin bun a nye rinn, Adakunom tu ku rng'e kamok yir be yir akak a tana nyeseng rice yir nashn Adakunom a ta nye Ada'me. Wu ne a nye aYeso Kiristi aya a ta se zhl nashn Adakunom. 2Wu ne a nye asidaka kurng rinn yir. Kamok yir tsek ba, amma nerawe kazatse cei. 3Ke yir nye yir ikr Adakunom t f ye i ra nye yir, iyong ne i ta tonong ye koangan yir ren Adakunom. 4Ke akak f ye wu ren Adakunom a ra nye ikr iya Adakunom'me t f ye a ra nye ba, i nye ye a be abs, katsak kuse riy wu ba. 5Amma koangan ne a nye ikr iya Adakunom'me t f, i nye ye a shim Adakunom be katsak riy wu. Be anong ne yir ta ren yir ye yir sor yir kayr Adakunom. 6Aner aya a ta f ye wu sor kayr Adakunom ta sor kyndi aYeso t sor dim. 7Ar, ikng mi ta sen ka zibir yin'e na nye itsi ifas ba i nye iya Adakunom t tsang a f be yin, iya yin t fok yin kum ni imsng'e. Itsi na nye rif Adakunom riya yin t kun fok yin. 8Gip be anong i bun i te ifas. A ta kyem a di katsak itsi na nuse aYeso ne a di nuse yin. Kamok awhi'me nye ne a wei, ne akanang'e afe katsak n san kuya gip. 9Koangan ne a f ye wu se kayr akanang'e, amma ne a rawu aronyining wu afikuus, i nye ye a rusek na awhi. 10Aner aya ne a shim aronyining wu afikuus, i nye ye aner'e se na akanang. Ikng ikak kuse i tana ku sak nong a tana won iren'e ba. 11Amma aner aya a ta rawu aronyining wu afikuus a se na awhi, a tseng na awhi. Kamok anong a ren kar wu tu ku be ba, kamok awhi'me tu ku whn anyisi. 12Mi ta zibir yin'e, aya i ta ru nye yin inoon nabik kamok a ma ka rng yin rinn yin, kayr riyerek aYeso. 13Mi ta zibir yin'e, aya i tan kyem yin nerawe nabik kamok yin n ren yin aKiristi'me. A se kum ni imsng'e. Mi ta zibir yin'e aya i ta ru nye yin acam nabik, kamok yin n canang yin Ishetan a ta nye Amaan Aner. Mi ta zibir yin'e, aya i ta ru nye yin inoon nabik kamok yin ren yin Adakunom aya a ta nye Ada yir. 14Mi ta zibir yin'e, aya i tan kyem yin nerawe nabik kamok yin ren yin aKiristi'me aya a t se kum ni imsng'e. Mi ta zibir yin'e, aya i ta ru nye yin acam nabik kamok yin be yin agap nikuus Adakunom ne rif Adakunom'me kuse nay yin. Yin n canang yin Ishetan a ta nye Amaan Aner. 15Sang tu shim yin kazatse ka ikr kazatse'me ba. Koangan afe a ta shim kazatse, t, kushim Ada'me kuse kayr riy wu ba. 16Kamok koakye ikng iya i ta se kayr kazatse na, kyndi; kushim ikr kurm, be iya anyisi ta wk aner be kuni tsor kafok be ikr iya yir ta be yir—, ikr kuri iyong nes nufe Ada ba, amma kayr kazatse ne iwuruk. 17Kazatse na, be amaan kushim ikr i ta se kayr kazatse'me ta gang, amma aner aya a ta nye ikr Adakunom ta shim a t sor ma izen izen. 18Inoon'i, yin aya mi ta shim, won ta ka tak yin, inom na nye izen gang'e. Kyndi yin t fok yin ye mudn aYeso Kiristi t b, kyrna gip mudn'e m b whr. Kamok anong yir ren yir ye inom igang'e m b bubarak. 19mudn'e se kayr yir nizham a t ra wuruk, ba kun se mak be yir nigaan'e ba. Ke a fa nye ye ba nye afikuus be yir katsak'e, ke a sor mak be yir. Kukam ba be yir tonong ye ba nye afe yir ba. 20Amma yin, yin s yin Kabik Kazhl'e kamok Adakunom t ka kasa yin. Kamok anong cicr yin, yin ren yin ikr i ta nye katsak. 21Sang mi ta zibir yin'e ye kamok yin ta dun yin katsak'e ba, hiir, amma kamok yin ta ren yin katsak'e ne i bun i ren yin ye a gung abs be katsak ba. 22Angan ne a b agbang abs ? Aner aya a ta ton'e ye sang aYeso nye aKiristi. Aner kuri ayong ne a nye amudn aYeso, a rawu Ada'me be Igon'e. 23Akak kuse a tana rawu Igon Adakunom ne a te azining be Ada'me ba. Aner aya a ta shan Igon'e, a shan Adakunom a ta nye Ada'me gip. 24Kamok anong, mi f be yin ye i ra yiir yin rif yin t fok yin kum ni imsng'e. Ke yin nye yin anong, yin ta te yin azining be Igon Adakunom'me ne Adakunom a ta nye Ada'me. 25Ke yin nye yin anong, yin t s yin kutser kufe izen izen kuya aYeso t tsang a nk kut ye wu tin nk yir. 26Mi ta zibir yin ikr na natoon ner ta shim ta ka wrk yin nong ta won yin ikuus. 27Amma yin, yin n s yin Kabik Kazhl'e nufe aYeso kaya ka ta sor be yin koakye izen. Kamok anong yin ba tsr yin aner akak a tana ka bsp yin'e ba. Kabik wu t ka bsp yin ikr'me ife katsak cei. Kukasa wu tin kasa yir nye katsak, ku nye kufe abs ba. Kyndi a t ka bsp yin'e ye i ra sor yin kayr aYeso. 28Kyrna inoon'i, yin aya mi ta shim, sor yin kayr aYeso nong as izen iya a tana bun a b, yir ta fok yir inyim ka isum nashn wu ba. 29Ke yin ren yin aYeso nye azhl'e. T, yin ta ren yin ye koangan a ta nye ikr i ta se gyr nashn Adakunom gip a t sor igon Adakunom nabik.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\