1 aYohana 3

1Yrk yin ta di yin kuri kushim Adakunom tin shim yir ma a ti yis yir ye inoon wu. Ikng yir ta nye yir'ong! Kazatse ti ren yir ba, kamok ba tu ren ba. 2Ar, kyrna yir nye yir inoon Adakunom. Yir ren yir ikng yir tana te yir nashn ba. Amma yir ren yir ye izen iya aYeso tana bun a b, yir t te yir kyndi wu ne i di yir kuse wu. 3Kamok anong, koangan a tin te riy wu ye wu ta se kyndi aYeso ne a won kunye rinn nong a ta sor zhl kyndi aYeso'me. 4Koangan afe a ta yiir nye rinn tonong ye a rawu itsi Adakunom. Kunye rinn nye kuwon dar kukuus itsi Adakunom. 5Amma yin ren yin ye ikng i t sak aYeso t b nye, nong a ta sok rinn yir. A nye rinn ba. 6Aner akak kuse a ta se kayr aYeso ne a bun a yiir inye rinn ba. Aner akak kuse a ta yiir nye rinn, ne a f ye wu ren aYeso ka wu kun ku di aYeso ba. 7Inoon'i, yin aya mi ta shim, sang tu won yin akak ta ka wrk yin ba. Aner a ta nye ikr i ta se gyr ne a se gyr nashn Adakunom kyndi aYeso ta se. 8Amma aya a ta yiir nye rinn nye afe Ishetan kamok Ishetan n m ne a nye rinn kum ni imsng'e. Iyu ne i sak Igon Adakunom'me t b nong a t yirik ikr Ishetan'e t nye cei. 9Akak kuse a ta nye igon Adakunom ne a bun a yiir nye rinn ba, kamok kuse Adakunom kuse kayr wu. A ta bun a ya kashn be rinn ba, kamok a nye igon Adakunom. 10Ana ne yir t ren yir ya a ta nye inoon Adakunom be inoon Ishetan. Koangan afe a ta nye ikng i ta se gyr ba, ka aya a ta shim aronyining wu afikuus ba, a nye igon Adakunom ba. 11Rif yir t fok yir kum ni imsng'e se ye i ra naka shim yir. 12I tuse yir kyndi aKayinu ba. A t nye afe Ishetan ma a fr aronyining wu. Aky sak a t fr aronyining ? Kamok kunye wu nye kumaan'e ne kufe aronyining se gyr nashn Adakunom. 13roneng, tu te yin zhing ba ke kazatse ta rayin. 14Yin ren yin, yir tsang i nye yir ikom'e cicr nabik, amma kyrna yir be yir kutser kamok yir shim yir ronyining yir. Aner aya afe a ta shim aronyining wu ba, a nye kukom'e nabik. 15Koangan a ta rawu aronyining wu se kyndi aner a ta fs nerawe. Yin ren yin ye akak kuse a ta fs nerawe a ta be kutser kufe izen izen ba. 16Yir ren yir ye kushim kufe katsak se ana, aYeso Kiristi nk kutser wu kamok yir. Yir gip, yir t nk yir kutser yir kamok fikuus fudang yir. 17Ke akak kuse a ta be ikng ne a di aronyining wu fikuus a be ikng ikak ba, a se nudaam, amma a r riy wu nong a tu ku nye ikng ikak ba. An ne wu ta tonong ye kushim Adakunom kuse riy wu ? 18Inoon'i, yin aya mi ta shim, kushim yir tuse ni nanu tsek ba, amma i nye yir ikng iya i tana tonong ye yir naka shim yir be katsak. 19Kunye yir anong ta tonong ye yir nye yir fe katsak. Yir t s yir kameneng riy nashn Adakunom gip, nizen iya ay yir 20tin t yir amok. Kamok Adakunom ren ay yir ne a ni nar yir ne a ren koakye. 21Ar, yin aya mi ta shim, ke ay yir ti tonong yir ye yir n nye yir imaan'e ba, t, i tu fok yir inyim nashn Adakunom ba. 22Adakunom tin nk yir koakye yir tu ku rip yir, kamok yir kuus yir rif wu ne i nye yir ikr wu ta shim. 23Ikng Adakunom t f ye i ra nye yir'e nye ye, i rin nk yir katsak ni Igon wu aYeso Kiristi ne i naka shim yir kyndi aYeso t f be yir. 24Koangan afe a ta kuus ikng iya itsi Adakunom t f a se kayr Adakunom'me ne Adakunom se kayr wu. Yir ren yir ye Adakunom se mak be yir be Kabik Kazhl'e a tin nk yir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\