1 aYohana 4

1Ar, yin aya mi ta shim, tin nk yin katsak natoon koakye kuri kabik ba, bmng yin kuri nabik'e nizham nong ta di yin ka na ne nufe Adakunom'me. Kamok ner kuzarap fe abs kuse whr nazatse kyrna. 2Iren yin tana ren yin ye Kabik'e nye kafe Adakunom nye, ke aner'e f ye aYeso b kayr kurm i nye ye Kabik'e nye kafe Adakunom. 3Ke aner'e f ye sang aYeso b kayr kurm ba, i nye ye kabik'e nye kafe Adakunom ba. Aner kuri ayong be kabik kaya ka ta nye amudn aYeso Kiristi kaya yin t fok yin ye ka saase, kyrna gip ka se kayr kazatse. 4Amma yin inoon'i, yin aya mi ta shim, yin nye yin fe Adakunom. Yin n canang yin aner kuri ayong, kamok Kabik kaya ka ta se kayr yin nar kaya ka ta se kayr kazatse'me. 5Ba nye fe kazatse, kamok anong ba f rif kuri rif kazatse, ne nerawe'me ku fok ba. 6Amma yir, yir nye yir fe Adakunom, koangan afe a ta nye afe Adakunom ti fok yir. Aya a ta nye afe Adakunom ba, ti fok yir ba. Anong ne yir kyem i ren yir Kabik kafe ka ta be katsak ne kafe abs. 7Ar, yin aya mi ta shim, won i tu naka shim yir, kamok kushim ne nufe Adakunom. Koangan afe a ta shim nerawe nye igon Adakunom ne a ren Adakunom. 8Koangan afe a ta shim nerawe ba, a ren Adakunom ba kamok Adakunom nye kushim. 9Ana ne Adakunom tonong kushim wu kayr yir. A ta tom asuzr Igon wu kayr kazatse na nong as yir t s yir kutser kamok wu. 10Iyu ne i nye kushim'e. Sang yir ne i shim yir Adakunom ba, wu ne a ti shim yir, ne a tom Igon wu nong ka t b ku kyndi asidaka kurng rinn yir. 11Ar, yin aya mi ta shim, kum Adakunom tin tonong yir kushim wu didng ana, i t ma se gyr ke yir ma naka shim yir gip. 12Akak kun di Adakunom be anyisi ba amma ke i naka shim yir, i nye ye Adakunom se kayr ay yir ne kushim wu shining kayr ay yir makiyi. 13Yir ren yir ye yir se yir kayr wu ne wu se kayr ay yir gip, kamok Adakunom ti nk yir Kabik wu Kazhl'e. 14Yir n di yir be anyisi yir ne i bun i taas yir nerawe katsak'e ye Adakunom n tom Igon wu nong ka t sor aner a tana shesh kazatse na. 15Aner aya a ta f ye aYeso nye Igon Adakunom, Adakunom se kayr wu ne wu se kayr Adakunom gip. 16Kamok anong yir ren yir ne i ni fereng yir nushim Adakunom kufe katsak a ta be natoon yir. Adakunom nye kushim. Koangan afe a ta shim nerawe se kayr Adakunom ne Adakunom se kayr wu gip. 17Be anong ne kushim yir t shining kayr ay yir nong as t se yir dar inyim nashn Adakunom katuk wu tana t kazatse amok. Kamok yir se yir kyndi wu nazatse na. 18Ke kushim kuse inyim tu kuse ba, kamok kushim katsak tu ro inyim. Aner aya a ta fok inyim t ye a tu ku t amok. Aner aya a ta fok inyim be kushim kufe katsak ba. 19Yir shim yir Adakunom kamok wu ne a san ku ni shim yir. 20Ke akak f ye wu shim Adakunom ne a rawu ronyining wu, i nye ye a be abs, kamok aner aya a ta shim ronyining wu aya wu tu ku di ba, a ta kyem a shim Adakunom aya wu ta won dar a di ba. 21Adakunom f be yir ye, koangan afe a tu ku shim ra shim ronyining wu dim gip.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\