1 aBitrus 1

1Mi, aBitrus, amanzo aYeso aKiristi yin ya i ta se yin kyndi tsen kayr kazatse, ya a ta ka kasa yin i ta te yin shaam koakye niben aPontus be aGalati ne aKapadokiya be Asiya ne niben aBitiniya. 2Yin ya Adakunom a ta nye Ada ne a t ka kasa yin kayr kanyk wu gbugbang, a bun a t ka sak yin nong yin ta te yin zhl'e kamok kukyem Kabik Kazhl'e. Kunyek wu nye nong i t fok yin aYeso Kiristi kuto ne kumis nask wu. Ritek ne kameneng riy Adakunom se mak be yin didng. 3Nakerek nye nafe Adakunom ne a nye Ada Agwm gwm yir aYeso Kiristi, wu ne a r riy yir didng a ta bun a ti dorok yir be riku aYeso Kiristi nurk kute riy kufe katsak kamok kudorok aKiristi nurk. 4Be anong ne yir ti te yir riy nong ta ya yir kutse kuya sang ku tana gang ka ku ta beseng ka ku t te rish ba, amma kuya a ta ka sak yin'e kayr kaza. 5Yin aya kamok kunk katsak yin, Adakunom kayr agbang kukyem wu ta ka fek yin ma yin s yin kashesh na a tana tun katuk igang'e nong koangan t di. 6Kamok anong, nye yin riy rikan didng, katsak yin se yin kayr riy riwe kyrna gyrtatan kamok iriri kubmng kuya ku ta ka ss yin. 7Ikr iya i ta ka ss yin'ong se nong a ta ren kuri kunk katsak kuya yin ta be yin. Izinariya gip i tana beseng, a bmng be kurng nong a ta di ka i nye itek . Anong ne a ta bmng kunk katsak yin gip, kuya ku ta nar izinariya yiik. Be anong ne ku t ka bn yin nakerek be kuyiik katuk kaya a tana tonong aYeso Kiristi. 8Yin kun ku di yin ba, gyrtatan amma yin tu shim yin. Yin tu yrk yin kyrna ba, gyrtatan amma yin ti nk yin katsak ni wu ne i be yin agbang riy rikan kuri riya sang a tana kyem a f ba. 9Kamok yin tana s yin kashesh kutser yin iyong ne i sak yin tin nk yin katsak. 10Natoon kashesh'ong ner kuzarap ya a ta ka taas yin natoon ritek riya Adakunom ta f ye a ta ka nk yin, ba ti nye kuyrk didng nong as a ta ren kashesh Adakunom kaya yir tin f yir na. 11Ba shim nong ta ren izen'e be kuri iren kashesh'e Kabik aKiristi ka ta se kayr ba tu ku tak ba natoon'e nizen a t f itak natoon risam aKiristi be kuyiik wu tana s nama risam'me. 12Adakunom t ku tak ba ye sang ba nye itomong rice ba ba, amma t nye yin'e nizen ba t nye kuzarap'ong cicr. Kyrna ya a t ka taas yin Rif Ritek na, t ka taas yin kyndi Kabik Kazhl'e kaya Adakunom t tom'e kayr kaza ta ka tees ba. maleka gip shim kuren ikr na didng. 13Kamok anong, nye yin kanyk kayr ay yin kamok itomong: yiir yin rice yin, ne i ni te yin riy didng natoon ritek riya a tana ka nk yin katuk kaya a tana tonong aYeso Kiristi. 14Kyrna yin ta nye yin inoon naya na ta fok kuto, tu won yin ikr iya yin tin be yin ifng gbugbang ta sok ay ba. Nizen iyong yin se yin na awhi. 15Amma wu Adakunom afa a t ka yis yin se zhl, yin gip ma sor yin zhl kayr koakye. 16Kamok i se ni izibir ye, Sor yin zhl, kamok mi se zhl. 17Kum yin ta yis yin Adakunom ye Ada, nizen iya yin ta nye yin aduwa. T, sor yin be ikap kutiim ma katuk kaya yin tana gang yin ritsen yin kayr kazatse na. Kamok wu nye aner ku t amok. Wu tin kasa ba, nizen iya aya a ta sen bsp itomong nerawe wu ba. 18Kamok yin ren yin ye a t ka shesh yin kayr akpdng ign iya tukop yin t ka won yin'e. A t ka shesh yin be ikr iya i tana beseng kyndi azurfa be izinariya ba. 19Amma a t ka shsh yin be nask aKiristi na ta se yiik, aya ta se kyndi aturuk asidaka, a se zhl dar rinn ka rizik ka inya ayi. 20Wu ne Adakunom tsang a ku kasa nizham a ta ra nye kazatse, amma kamok yin ne a tu tonong nizen igang'e na. 21Kamok Adakunom t ku dorok nurk a t ku nk kuyiik, iyong sak yir ti nk yir katsak ne i ni te yir riy na Adakunom'me. 22Kyrna yin tan sak yin rice yin nong i t te yin zhl kamok yin t kuus yin rif Adakunom, shim yin ronyining yin be riy rizining, naka shim yin anong be katsak. 23Kamok a bun a ma ka tes yin sang be ikng iya i tana beseng ba, amma a ta ka tes yin be rif Adakunom, rife kutser rife izen izen. 24Kyndi a ta zibir ye, nerawe cicr se kyndi agam ne kusas ba cicr se kyndi afure katse. Agam koor ne afure suruk kaben, 25amma rif Agwm gwm t sor ma izen izen. Rif na ne rinye Rif Ritek riya a t ka nye yin awazi'me.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\