1 aBitrus 2

1Kamok anong, kam yin be koakye kuri amaan kuse, be abs ne akardak kuse be rishishim be kpdng rif cei. 2Se yin kyndi inoon nazhizhk'e na ta shim kus ribasang. Anong ne yin gip be yin ifeng rif Adakunom, kamok be anong ne yin t rasak yin nong ta s yin kashesh yin. 3Kyrna yin tan fok yin ritek Agwm gwm. 4B yin nufu, wu aya a ta se kyndi kuta rink kutser. Wu ne a nye kuta kuya nerawe t raba, amma Adakunom t ku kasa ne a ku sok yiik. 5Yin gip, ma te yin kyndi kuta rink kutser a tanin nk kasa kuri kafe kabik nong yin ta nye yin itomong ritsi rizhl'e. Yin ta nye yin asidaka kabik azong kuri aya Adakunom ta shim kamok aYeso Kiristi. 6Kamok i se ni izibir ye: Di yin mi n kasa ayiik kuta, kuya ku ta nye itsik ritin kasa mi. Mi sak kayr aSihiyona. Koangan afe a tin fereng nuta na, a t ba fok isum ba, ko, cik. 7Kyrna yin ya i tin nk yin katsak, kuta na be kuyiik nufe yin. Amma ya a ta gaar ku nink katsak, i t ku sor ba kyndi a t f ye, Kuta kuya fe rink t raba, n te ayiik kuta ribor. 8I bun i se ni izibir nar kakak ye, Kuta'me sak nerawe ta tu atak, ku sak nerawe ta kpas! nerawe'me ti tu atak kamok ba raba kukuus rif Adakunom. Kamok anong ne Adakunom tsang sak afe a t gaar kukuus rif wu'me. 9Amma yin, yin nye yin kuri kuya Adakunom t kasa, be rice wu. Yin nye yin atsi Adakunom a ta nye Agwm, yin nye yin nerawe ya a ta nye azhl'e, nerawe ya a ta nye afu. A t ka yis yin kayr awhi nong t n yin kayr akanang afe katsak nong t taas yin ayiik itomong wu ife azhing. 10Gbugbang yin tsang i nye yin nerawe Adakunom ba, amma kyrna yin nye yin nerawe Adakunom. Gbugbang yin tsang i s yin kur riy Adakunom ba, amma kyrna yin n s yin. 11f yin, ya mi ta shim, mi ta nye yin akusuk, kum yin ta nye yin tsen kayr kazatse na, yin be yin kasa aze ba, ye i ra kam yin be kudi ikng kuri kufe rinerawe. Kuse kuri kuyong kn itsom be kabik yin. 12Sor yin kusor kutek kayr ya sang ta nye afikuus ba. Ba yiir kunye kukun yin gyrtatan, amma ke ba di koakye itek yin ta nye yin nerawe'me, ta tiyiik Adakunom katuk a tana b t kazatse amok. 13Kuus yin koakye kuri rigwm kayr kazatse na kamok Agwm gwm. Kuus yin rif agbang agwm yin kamok wu ne a ti nye rigwm natoon koangan. 14Kuus yin ikng iya gwomna yin ta f be yin kamok akk kashn kaben yin ne tu sak ba nong ta nees aya a ta nye rinn ne a kerek ya a ta nye ikng itek. 15Kamok Adakunom shim yin tu nye yin katsak fan aner aya a ta be akpdng kut natoon yin bu se ikng rif. 16Sor yin kyndi ner aya a ta se nk, sang tu sok yin kusor nk'e nong tin nye yin amaan kunye ba. Amma sor yin kusor kuya ku tana tonong ye yin nye yin sam Adakunom. 17Nk yin koangan kuyiik wu, shim yin fikuus afudang yin, fok yin inyim Adakunom, te yiik yin akk kashn kaben yin. 18Yin sam, kuus yin ikng iya tekasa yin ta f be yin ne i ku nk yin ba kuyiik koakye izen. Sang be ya a ta se gyr ne be kuse kutek tsek ba, amma cicr be ya a ta se hash gip. 19Kamok ise gyr ke anerawe s risam natoon ikng iya sang i ta nye rinn wu ba, ke a nye anong kamok wu ren ye iyong ne i nye kushim Adakunom, i nye ikng nakere. 20Ke ta whereng yin natoon rinn riya yin ta nye yin, ko yin tsesek kayr'e, yin be yin ishorong ikng ikak natoon'e ba. Amma ke yin s yin risam'me kamok kunye kutek, ne i tsesek yin Adakunom t ka te yin ritek. 21Kamok kuri risam'ong ne Agwm gwm t yis mo yin. aKiristi gip a s risam kamok yin. Be anong ne a t won mo yin an wu nong t kuus yin. 22Wu kun nye rinn ikng ikak ba. A kun fok abs nanu wu ba. 23Nizen iya nerawe t ku barak ritok, a t ku karang ba, nizen a t s risam a f ye wu t ku karang ba, a ban a ti te riy na Adakunom aya a tana t amok afe katsak ingya. 24A sok rinn yir nurm wu be rice wu, nizen a t ku tigak nukon nong as a tin kam yir be rinn ne i sor yir kusor kuzhl'e. Yin n te yin atser kamok ifor wu. 25Kamok yin tsang i se yin kyndi itsamang iya i ta te shaam, amma kyrna yin mu ku bun yin nufe Afek ne Akk Kashn kutser yin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\