1 aBitrus 5

1Mi akk kashn ikilisiya, mi aya mi t di kuri risam riya aKiristi t s be anyisi mi. Mi aya i tana s ishorong'i nashn kayr kuyiik a tana tonong, mi nye kk kashn ikilisiya fudang'i a ta se kayr yin akusuk ye, 2yin rin sak yin riy natoon nerawe Adakunom ya a ta ma ka won yin'e amana'me nubk. Ni sak yin riy niba be riy rizining kyndi Adakunom ta shim sang kayr riy kubeseng ba. Sang tu nye yin itomong kamok itsm tsek ba, amma kamok ifeng yin ta be yin. 3Tin nye yin rigwm natoon ba be agap ba, sor yin kusor kuri kuya ba tana kuus an yin. 4Nong as izen iya aKiristi aya a ta nye Agbang Afek nerawe tana b, a ta ka nk yin ribong rigwm rif kuyiik riya sang ri tana te rish ba. 5Anong ne yin cam gip, kuus yin ikng iya akk kashn ikilisiya yin ta ka tak yin. Cicr yin, mees yin rice nong ta naka nye yin itomong kamok i se ni izibir ye, Adakunom rawu ya a ta kok rice naza, amma a nyesek ya a ta mees rice ritek wu. 6Kamok anong, mees yin rice nubk Adakunom ayiik'e nong a ta ka tiyiik yin nizen iya a ta shim. 7Ku won yin kudaam yin cicr kamok wu ne a ti sak riy ni yin. 8Yiir yin rice yin ne i sak yin riy kamok amudn yin Ishetan tsang a kar kyndi azaki a tsang a muus kamok a tsr aner aya wu tana fr. 9Sang tu ku nk yin iren ba. Nyeseng yin be agap kayr kunk katsak yin kamok yin ren yin ye fikuus afudang yin kayr kazatse cei sen s kuri risam riyong gip. 10Nama yin s yin risam nizen cik, Adakunom aya a ta be ritek cicr aya a t ka yis yin nong ta s yin kuyiik wu kufe izen izen kayr aKiristi be rice wu t ka sak yin ta se yin gyr ne a ka tsesek yin ne a ka sak yin ta nyeseng yin be agap didng. 11Kukyem tu sor kufu ma izen izen. Anong. 12aSila aya mi t ku sok kyndi aroneng aya mi ta di a be katsak ne a ti s mo i t ka zibir yin kaban kufumung na nong as ta ka tsesek yin ne i ka tak yin ye iyu na ne i nye ritek Adakunom rif katsak. Nyeseng yin be agap natoon'e. 13ronyining yin fikuus ta se na aBabila aya Adakunom t kasa kyndi yin gip ta nye yin ashou, anong ne igon mi aMarkus gip ta nye yin ashou. 14Naka nye yin ashou be ku naka kur yin be kushim. Kameneng riy Adakunom se mak be yin cicr, yin ya i ta se yin kayr aKiristi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\