1 aTasalonika 4

1Ni igang'e roneng, yir ta nye yin izong ne i bun i ka nk yin itabak kayr riyerek Agwm gwm yir ye, sor yin kuri kusor kuya Adakunom tana fok kusas'e kyndi yir t ka bsp yin'e. Yin sor yin kusor kutek gyrtatan, amma nibarang yin kunye anong. 2Yin ren yin kuri ikr yir t f yir be yin be agbang kut kamok kukyem Agwm gwm yir aYeso. 3Kushim Adakunom se ye: yin ra sor yin zhl; won yin kunye rikuna. 4Koangan yin ra ren kuri iren wu tana kyem a fek kurm wu, nong a ta se zhl ne a se yiik. 5Sang be rinyisi rikan ba, kyndi fe a ta se nurin fe sang ta ren Adakunom ba. 6Kyndi yir t tsang i f yir, ne i bun i ka zhshk yin ye, sang akak tu beseng afudang riy ba, ka a tu ku nye ikng ikak imaan'e ba, kamok Agwm gwm yir ne a ta t ner kuri ayong amok. 7Kamok sang Adakunom ti yis yir nong t won dar i sor yir zhl ba, amma nong ta sor yir zhl. 8Kamok anong ke aner aya ne a gaar rif na, sang a gaar anerawe ba, amma a gaar Adakunom, aya a ta ka nk yin Kabik wu Kazhl'e. 9Kyrna, natoon kushim ronyining yin fikuus, yir be yir ikng ikak i tana ka zibir yin'e natoon iyong ba, kamok yin be rice yin, Adakunom ne a t ka bsp yin'e ye yin ra naka shim yin. 10Katsak'e, yin shim yin ronyining yin fikuus ta se niben aMakidoniya cicr, gip be anong roneng, yir shim yin tin barang yin kunye anong didng. 11Be yin ifeng kusor kutek ne i ni sak yin riy ninye ikr yin ne i nye yin itomong be ibk yin. 12Nong as kuse yin ta s kuyiik nufe ya sang a ta nye fikuus ba, ne i bun i s yin ikr ife rice yin fan i bin fereng yin na akak. 13Amma kikyr name roneng, yir shim yin tu sor yin dar kuren natoon ya a t mereng ida kayr aYeso ba, nong yin ta nye yin riy riwe kyndi ribir nerawe ya sang ta be ikng iya ba ta min te riy ba. 14Yir ti nk yir katsak ye, aYeso ku, a t bun a dorok be kutser, anong ne ya a t mereng ida kayr Agwm gwm yir. Adakunom t b be ba mak be aYeso katuk igang'e. 15Ikng Agwm gwm yir t f be rice wu'ong ne yir ta taas yin kyrna'me yir ya i ta rusek yir be kutser. Nizen wu tana b, yir t tsang yir ya a tan mereng ida kayr aYeso ba. 16Katuk kayong, Agwm gwm yir t tiik kaben be rice wu, ne a yis be agap, be kut agbang amaleka ne a fp rigba Adakunom. ya a tan tsang kus kayr aKiristi ba, ne ta san kudorok. 17Nama anong, yir ya i ta rusek yir be kutser t dorok yir naza nong t nyim yir mak be ba kayr ann naza nong t sor yir be Agwm gwm yir ma izen izen. 18Kamok anong na tsesek yin be rif na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\