1 aTimoti 1

1Mi, aBulus, amanzo aYeso Kiristi, nu kushim Adakunom, Aner Kashesh yir, ne aYeso Kiristi aya yir ta min te yir riy, 2aTimoti, igon'i kafe katsak ni iren kunk katsak. Ritek be kur riy ne kameneng riy Adakunom a ta nye Ada yir ne aYeso Kiristi, Agwm gwm yir se mak be wan. 3Kyndi mi t tsang i f be wan nizen iya mi t se niren kutseng na aMakidoniya ye, wan ri fan kayr kuwp Afisa nong ta tnng ner'ong ta bsp nerawe abs. 4Ku tak ba ye ra won ku foos atin natoon tukop ba agbugbang'e ne ku kuus yrk ba dar igak. Kunye anong ti barang nanaan tsek sang ku t bn kuya kashn kanyk Adakunom kuya a ta s kamok kunk katsak. 5Ikng i ta sak mi ta f anong be agbang kut se ye nong fikuus t shim nerawe be kushim kuri kuya ku ta ne kayr riy rizhl'e ne riy rizining be kunk katsak kufe katsak ba. 6nerawe'me kak n taam an won iren itek t mu ku bun nikuus akpdng rif. 7shim ta tonong'e ye ba nye ner kubsp Itsi Adakunom, amma ren ikng iya ba tin f natoon'e ba, ka ikr iya ba ta yiir ding ding ba. 8Yir ren yir ye Itsi se gyr ke a ti nye itomong niren itek. 9Yir bun i ren yir gip ye, sang a nye Itsi kamok ner ta tseng gyr ba, amma kamok ner aya a ta shonong ne gaar kukuus Itsi'me. Itsi se kamok ya a ta raba iren Adakunom ne fe rinn be ya a ta se zhl ba, ne furin ne fe ku fs nerawe ne ya a t fs ada be ang ba, 10be fe kunye rikuna ne tek ta mereng be tek afudang ba ka nyining ta mereng be nyining fudang ba, ne fe kurs nerawe be fe abs ne ya a ta ya kushu natoon abs ne koakye kuri ikng i ta se zr be kubsp katsak. 11Kubsp na se natoon ayiik Rif Ritek Adakunom aya nerawe tu ku kerek, a tin won'e nubk nong ta nk kak. 12Mi be riy rikan be aYeso Kiristi Agwm gwm yir, aya a tin nk agap. A di ye mi be katsak iyong a ti sak nong ta nye itomong wu. 13Mi tsang i nye aner kuzhsh Adakunom gyrtatan ne i tabak fikuus ne i nye awan kuren, gip be anong Adakunom tin tonong kur riy kamok mi nye kayr kudun kuren sang mi tsang i ni nk katsak na aYeso ba. 14A ti shining be ritek Agwm gwm yir didng, ne a ni nk kunk katsak ne kushim kuya ku ta se kayr aYeso Kiristi. 15Rif a t f ye, aYeso Kiristi b kayr kazatse nong a ta shesh fe rinn, ri nye katsak ne ri nye ikng kushan cicr kamok kayr fe rinn cicr mi ne i nar'e. 16Amma Adakunom ti tonong kur riy didng kamok mi tsang i nar rinn, aYeso Kiristi tonong kutsesek wu didng natoon'i nong ku ta sor ikng kumaas nufe ner aya a tanin nk katsak ni wu ne s katser kafe izen izen. 17Won kuyiik ne nakerek tu sor nafu ma izen izen, wu aya a tana sor Agwm ma izen izen, a ta be igak ba, aya sang a ta kyem a ku di ba. Wu ne a ta nye Adakunom wu zr tsek. Anong. 18aTimoti, igon'i, mi ta nk itabak na be agbang kut nong ta shining iriri kuzarap a t nye natoon wan. Kamok ke wan kuus rif na wan ta kyem ikn, wan ta kn kuren'e kutek kyndi asozha aYeso, 19yiir kunk katsak wan ne i sor be riy rizining. kak shim ikr iyong ba, iyong kunk katsak ba beseng. 20kak kayr ba nye aHimenayus be Alekzanda, ya mi tan won Ishetan'e nubk nong a tu ku tabak ba nong ta won kuzhsh Adakunom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\