1 aTimoti 6

1ner aya ta nye sam cicr ra fok tekasa ba ato ne ka nk ba kuyiik ba nong fan akak bu zhsh riyerek Adakunom ne ikng iya yir t bsp yir. 2sam ya atekasa ba ta nye fikuus, sang sam'me ta ka zhsh ba kamok ta nye roneng ba ba. Amma i se gyr ke asam'me ka nye ba itomong gyr ne nar ingya kamok ner ta ya nubk ba nye fikuus ne shim tekasa ba. Iyu ne inye ikr iya wan tana ka bsp ba'me ne wan ku nk ba itabak nong a ta kuus. 3Ke aner akak bsp nerawe ikng ikak zr be iya Agwm gwm yir aYeso Kiristi t bsp ne kuri kuya ku ta nye kufe fikuus Adakunom ba, 4aner kuri ayong be kuka ne a ra ren ikng ikak ba. A be amaan ise ne a shim nanan be akikar natoon abaan azhizhk rif naya na tana bn be rishishim be kuren ne ritok be amaan kut natoon akak, 5ne ya nanan be ya a ta be akpdng kutrng ne katsak kam be ba. Ba di ye kusor kuri kuya Adakunom ta shim nye iren ikak ife ba tana s itsm. 6Amma ke aner aya a ta sor kusor kuri kufe Adakunom ta shim ne a ni fan be ikng iya wu ta be, aner'e be agbang kurum. 7Kamok sang yir b yir be ikng ikak kayr kazatse ba, yir ta tseng yir be ikng ikak ba. 8Amma ke yir be yir naya be ares kute ikr iyong ti kyem yir. 9Amma ner aya a ta shim ta te arum ti gor ni kon i nye rinn ne ku yiir kayr amaan ikr iduk ife kurm, ife i tana kuman ba ma i ta tseng be ba nar tana ku beseng ne wei. 10Kamok kushim itsm ne kunye ritin koakye kuri amaan kunye. ner kak kamok kushim itsm didng ma won kunk katsak ba nong ta te rice ba kayr amaan risam didng. 11Amma wan, aner Adakunom, kuteng ikr na cei ni te rice wan ni itsr ikng iya i ta se gyr nashn Adakunom, ikng iya Adakunom ta shim, be kunk katsak ne kushim be ku naka tsesek ne kuse tatan. 12Kn kuren kutek kayr kunk katsak. Yiir kutser kufe izen izen kuya a ta ka yis mo nizen iya wan ta f nashn nerawe whr ye wan shan aKiristi. 13Nashn Adakunom afe a ta nk koakye ikng kutser ne aYeso Kiristi aya a ta f katsak natoon rice wu nashn aBuntus Bilatus, a t f atuk katsak. Mi ta nye akusuk ye, 14wan rinye itomong be rif na zhl ka dar narik ma nizen iya Agwm gwm yir aYeso Kiristi tana b. 15Kub aYeso ta se nizen iya Adakunom ta di i tu se gyr. Adakunom ne a nye aya nerawe tu ku kerek, ne wu ne a be kukyem cei, agbang Agwm gwm, Agwm natoon gwm cei. 16Wu zr ne a ku ba a sor na akanang aya akak tana kyem a tseng bubarak be wu ba, aya akak ta kun ku di ka a ta kyem a ku di ba. Kuyiik be kukyem nye kufu ma izen izen. Anong. 17Tak ya a ta be kurum kayr kazatse na be agbang kut ye sang tu ya kuka be kurum ba ba, ka tin te ay natoon kurum ba ba, kuya ku tana gang koakye izen. Amma rin te ay na Adakunom aya a tin nyesek yir koakye ikng kp iya yir tanin fok yir kusas'e. 18Ka tak ba be agbang kut ye ra nye kunye kutek, rin barang kurum kunye kunye kutek didng ne a se washak ne a shim kunk ikng. 19Ke ba nye anong ne a ta tusung ikr itek kamok rice ba kayr kaza ne i sor agbang kanyk kamok izen i ta saase nong as yin ta s yin kutser ku ta nye kufe katsak. 20aTimoti, ni sak riy be ikng iya a ta ka nk amana'me. Kam be akpdng itak ne rif kuzhsh Adakunom ra wan abs a ta yis ye kuren ikng, 21ya nerawe akak ta min kam be iren kunk katsak ba. Ritek ra se mak be yin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\