2 aKoranti 1

1Mi aBulus, aya Adakunom tin kasa nong ta te amanzo aYeso aKiristi, i ta se yir mak be aronyining yir aTimoti, ne i sen ka zibir yin kufumung na, yin fikuus Adakunom ya a ta se na aKoranti ne zhl'e ya ta se niben Akaya cicr. 2Ritek ne kameneng riy riya ri ta nes nufe Adakunom a ta nye Ada yir ne Agwm gwm yir aYeso Kiristi se mak be yin. 3Nakerek nye nafe Adakunom, wu ne a ta nye Ada Agwm gwm yir aYeso Kiristi, ne Ada aya a ta be kur riy didng, ne a nye Adakunom aya a ta tsesek nerawe cicr. 4Wu ne a ti tsesek yir kayr koakye kuri kudaam, nong yir ta ma kyem i tsesek yir ya a ta se kayr kudaam be kuri kutsesek yir ta s yir nufe Adakunom'me. 5Kamok anong, kyndi aKiristi ta s risam, anong ne yir ta s yir risam didng, ne yir s yir risam gip ne i s yir kutsesek Adakunom didng nufe aKiristi. 6Ke yir s yir risam, yir s yir nong yin tin s yin kutsesek ne kashesh. Ke yir s yir kutsesek, i s yir kamok yin nong yin ta kyem i naka tsesek yin be kuri risam yir ta s yir. 7Kamok anong, yir ti be yir agak riy ni yin ba, kamok yir ren yir ye yin s yin kuri risam afe yir ta s yir, yin gip ta ma s yin kuri kutsesek afe yir ta s yir. 8roneng, yir shim yin tu sor yin dar kuren yin kuri risam yir ta sen s yir'e niben Asiya ba. Risam yir ta s yir nar agap ma yir di yir ye yir ta kus yir. 9Katsak'e, yir di yir ye a min tn yir amok riku, amma iyu se anong, nong fan yir bu nye yir ikng ikak be rice yir nong tin fereng yir na Adakunom, afe a ta dorok ikom. 10Adakunom ti tun yir kayr amok riku na. Yir min te yir riy ye, a tin shesh yir gbak. 11Ni tobok yir be aduwa. Be anong ne nerawe whr ta nye riy rikan be Adakunom kamok yir, ritek yir tana s yir kamok Adakunom ta fok aduwa nerawe whr t nye. 12Ikng yir tin ya yir kuka nye, kamok yir sor yir kusor kuzhl nazatse ne i sor yir be riy rizining nizen iya yir t se yir mak be yin. Yir sor yir zhl be katsak kuri kufe Adakunom sang be ritseng kuri rife kazatse na ba, amma kamok ritek Adakunom. 13Sang yir ta zibir yin ikng ikak ife i tana ka gaar yin kufa ka kuren ba.Mi mok ye, 14yin ta s yin rikpa koakye nong katuk kaya Agwm gwm yir aYeso tana b, yir tin tsor yir kafok be wu kyndi yir tanin ya yir kuka be yin. 15Mi tsang i ren anong tsng tsng, iyong ne i sak mi shim ku b nufe yin ni imsng'e, nong ta s yin ritek kutak kufa. 16Mi n tsang i sak ye, mi ta gor nufe yin nizen mi tana be na aMakidoniya nong ta bun i gor nufe yin nizen iya mi ta sen kubun nong yin tin te yin niren nong ta wesek na aYahudiya. 17Yin di yin ye mi ren ikng ife mi ta nye aa? Ka yin di yin ye mi nye kanyk na kayr kuse rinerawe tsek d? Mi ta f ye, Ei, ne i bun i f ye A wayo a? 18Kyndi yin ta ren yin ye, Adakunom nye aner a ta f ikng ne a nye, anong ne rif yir ta f yir be yin nye, Ei ne ri bun nye Wayo ba. 19Kamok Igon Adakunom, aYeso Kiristi, aya yir be aSila ne aTimoti, t f yir itak natoon wu ye, Ei ka Wayo ba, amma koakye izen a nye Ei. 20Kamok be wu ne Adakunom shining ikr wu t tsang a f ye wu t nye cei. Iyong ne i sak kayr riyerek wu ne yir f yir ye, Anong, nong tin tiyiik yir riyerek Adakunom. 21Adakunom ne a sak yir be yin cicr ta nyeseng yir kpa kayr aKiristi. Wu ne a ti kasa yir, 22a min tsk yir iziz wu, ne a bun a ti nk yir kabik wu kayr ay yir ye nong yir ta te yir afu, nong tin nk yir katsak natoon ikng i tana b. 23Adakunom ne a ren ikng i ta sak mi t ku bun na aKoranti ba, i se ye fan i ba ka zhr yin. 24Sang i se ye yir shim ta ka tonong yin rigwm natoon ikng yin ta min nk yin katsak ba, wayo, amma i nye yir itomong mak, nong ta nye yin riy rikan, kamok natoon kunk katsak ne yin tin nyeseng yin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\