2 aKoranti 11

1Mi mok ye yin tana ka tsesek yin be mi kayr rifunami. Ni barang yin kutsesek anong. 2Mi be rifuup kamok yin, kuri rifuup riya Adakunom ta be natoon yin. Mi ma ka nye yin kanyk kuwnng mak be aKiristi, mi shim yin tu sor yin zhl nong mi ta ka nabak yin kyndi a ta nk abining afas zhl nashn amitek wu. 3Amma mi fok inyim ye ikng iya i tase aHawa ta ka s yin. Iwhen tu wrk be ritsng wu ma a nye rinn. Anong ne a ta kyem a sak kutrng yin ta te kpdng, fan yin bun won dar i nk yin rice yin cicr nong ta se yin zhl nashn aKiristi ba. 4Ke aner akak b nufe yin ye nong a ta ka taas yin itak aYeso akak zr be aYeso aya yir t ma ka taas yin ka ye yin ta shan kabik kakak zr be kaya yin tan shan yin ka be Rif Ritek rikak zr be riya yir t ma ka tak yin. Mi di kyndi yin ta shan yin. 5Amma mi di kyndi mi ne i ti raar kayr manzo a ta ka sok ba ye ba ne nye ayiik ba. 6Kashim kamok sang a tin bsp kuf rif ba, amma mi be kuren ikng. Yir n ma ka tosong yin kanang niren zr zr. 7Yin di yin ye mi nye rinn, mi ta te fr be rice mi nong ta ka sok yin yiik, mi ta ka taas yin Rif Ritek Adakunom na awarak a? 8Mi te kyndi mi mr fikuus kak kamok mi shan kutobok nufu ba nong mi tin nye itomong nufe yin. 9Izen iya mi ta se mak be yin, mi be kudaam ikng ikak, gip be anong mi t ka daam yin ba. roneng fe a ta ne na aMakidoniya ne ti bn ikr mi ta tsr. Mi rosom riy fan mi ba ka sor yin kudaam, mi ta ya kashn be kunye anong. 10Kamok katsak aKiristi ka ta se kayr'i, aner akak kuse niben Akaya afe a ta kyem a tin roon kuya kuka'ong ba. 11Aky sak mi nye anong ? Kamok mi ta ka shim yin ba a? Adakunom ren ye mi ka shim yin. 12Mi ta ya kashn be kunye ikng iya mi ta sen nye'me nong ta tnng ya a ta sen tsr iren kumaas rice ba titr be yir nikng iya ba tin ya kuka. 13Kamok ner kuri ayong nye manzo abs, fe itomong abs. ta sok rice ba kyndi manzo aKiristi. 14I nye ikng azhing ba, kamok Ishetan be rice wu gip, a sok rice wu kyndi amaleka akanang. 15Kamok anong i nye ikng ikak ba, ke sam wu sok rice ba kyndi sam Adakunom fe katsak. Ni igang'e ta s ishorong itomong ba titr be kunye ba. 16Mi bun i toos'e gbak, ye, sang akak tu sok'e, ye mi dun ritsng ba. Amma ke yin di yin ye mi be ritsng ba, t, ne i ni sok yin kyndi mi nye afunam'e, nong mi ta ma tsor kafok. 17Natoon ku ni iya kuka be rice mi, sang mi f ikng iya Agwm gwm ta f ba, amma mi f kyndi aner ta se dar ritsng. 18Kum nerawe whr ta sen ya kuka kyndi fe kazatse ta nye, mi ta nye anong gip. 19Yin ya yin ta di yin ye yin be yin ritsng didng, amma yin ra shan yin aner aya a ta be ritsng ba, ibk ifa. 20Katsak'e, yin kyem i naka tsesek yin, a ta sok yin kyndi sam, a ti shan ikng yin, t mr yin a t ka bas yin ibk. 21Ikng isum mi ta ka tak yin ye yir kyem i nye yir anong ba. Amma ke akak ya kuka be ikng ikak, mi gip mi ta ya. Mi f aze kyndi aner a ta nye afunam'e. 22Ke ba f ye ba nye ner Ibrani, mi gip mi nye. Ke ba f ye ba nye ner Isarela, mi gip mi nye.Ke ba f ye ba nye kuri Ibrahim, t, mi gip mi nye. 23Ke ba di ye ba nye sam aKiristi, mi tu nar ba! (Mi f kyndi aner aya rice ta kirik s!) Mi n nye itomong ne i ka nar ba, a min tes nitsm ne a toos'e, ne a ni whereng didng, mi n dis riku niren zr zr. 24Kutak kutoon ne ner aYahuda ni nye awhereng isk itaar be katonbk. 25Kutak kutaar ne ner aRom ni tsosok be ishn ne a tin barak be ata kutak kuzining nong tin fr. Kukpara ashi kun fo be mi kutak kutaar. Mi kun ks ne i woso kayr ashi. 26Kayr kutsang kutseng'i, mi nyim be kawei kayr gbang shng, mi n nyiis be gbang kpatang. Mi n di kawei be ner'i, ne i n nibk ner aya sang a ta nye ner aYahuda ba. Mi n di kawei kayr agbang kuwp, ne kayr katse, ne i di kawei kayr gbang adung, ne i n ni nibk roneng fe abs. 27Mi n nye itomong didng, mi n s risam didng, mi n s kuks dar ida, mi n s kusor be izong be kut kukoor nizen ikak dar naya, kuwun ti shirim ne i sor ica'me. 28Zr be anong, mi be kameneng riy ba kamok a tin daam yr yr be fikuus cicr. 29Angan te gbrk nong sang mi ta te gbrk gip ba ? Angan ne a t sak a t nye rinn nong sang mi nye riy riwe ba ? 30Ke mi ta ya kuka dim, mi tin ya kuka be ikr i tin tosong kuraar'i. 31Adakunom ne a nye Ada Agwm gwm yir aYeso, aya a tana ku kerek ma izen izen, ren ye mi sen bs abs ba. 32Nizen iya mi ta se kayr aDamaskus, agwmna aya a ta se nubk agwm Aretas, sak a ta fek kuwp aDamaskus nong as a tin yiir. 33Amma, fudang'i tiik be mi kayr iderse na awindo kubar kuwp'e nong i t wher nibk wu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\