2 aKoranti 12

1Mi tin s ikng ikak ba, gyrtatan, amma mi ta ya kuka dim. Kyrna, mi ta ya kashn be kutaas ikr iya i ta bs kyndi nabos ne iya Agwm gwm tin tosong. 2Mi ren aner akak a t nye afikuus aKiristi ay kusk be anaas a t gor, aya Adakunom t ku sok a t ngarak'e naza kafe ataar. Mi ren ka a se kayr kurm kuyu ka a n ba, Adakunom tsek ne a ren. 3Mi bun i ren ye, aner na a t ku sok nong a t tseng'e naza kafe ataar, ka a se kayr kurm ka a n ba, amma Adakunom ren, 4a tu ku sok a t tseng'e kayr aParadis. Azong a foos ikr a tana kyem a f ba, kuri iya sang anerawe tana kyem a f itak'e ba. 5Mi ti ya kuka be aner kuri ayong, amma sang be rice mi ba, ma ke be kuraar'i. 6Ke mi fa shim ta ya kuka, sang ke mi te kyndi afunam ba, kamok katsak'e ne mi ta f. Amma mi ta ya kuka ba, kamok mi shim akak tin sok ma i ta gor kar mi tu ku se ka ikng mi ta nye ba. 7Nong fan mi bin ya kuka be ayiik ikr mi t dis'ong, ayong a ti tomong ikng ikak kyndi ikiritsan kayr kurm'i. Iyuna se kyndi aner kutom Ishetan nong a ta yiir ni nyesek risam. 8Kutak kutaar mi nye Agwm gwm akusuk ye a rin kam be ikng iyong, 9amma a f be mi ye, Ritek'i ta kyem, kamok kayr kuraar wan ne a ta di agap kukyem'i. Kamok anong, be riy rikan mi tin barang kuya kuka kayr kuraar'i na nong as agap kukyem aKiristi ta se mak be mi. 10Iyong ne i sak, kamok aKiristi, mi nye riy rikan kayr kuraar'i, be ritok, ne risam mi ta s ne kuri kutabak a tin tabak, be kuri kufirik a tin firik. Kamok nizen iya ne mi se kayr kuraar ne mi s agap. 11Mi te be rice mi kyndi afunam, amma yin ne i ti sak yin i ta te anong. Fa gy ke yin ne i ti kerek yin mi ti nye ikng ikak ba gyrtatan, gbang manzo yin'ong ti nar ba. 12Ikr iya i ta tonong ye mi nye amanzo, mi nye kayr yin be kutatan. Itomong azhing be ikr azhing'ong tonong ye mi nye amanzo afe katsak. 13Niren inyaka ne yin ti raar yin kayr ribir fikuus akak ? Ka kamok mi ta shim t te kyndi acer nufe yin ba ? Ni nye yin igaas kamok anong. 14Kyrna, mi n nye kanyk ta bun i b nufe yin kutak kufe ataar. Mi shim ta ka sor yin acer ba, kamok yin ne mi shim sang ikr yin ba. Yin ren yin ye sang i se gyr nong inoon ta tusung ikr kamok atek ba ba, amma atek inoon tusung ikr kamok inoon ba. 15Mi ta nye riy rikan ke mi ta fr koakye mi ta be, ma i ta nk rice mi kamok yin, nong ta ka tobok yin. Ke mi ta shim yin didng anong ne yin ra tk yin kufe yin a? 16Yin be rice yin, yin ren yin ye, sang mi t sor yin acer ba. Amma mi be ritseng nong i ta ka wrk yin, ka anong ba ! 17Mi ta mr yin be ner mi t tom nufe yin a? 18Mi nye aTitus izong ne aroneng akak afikuus'e ye ra b nufe yin. Yin ta f yin ye aTitus'e ta mr yin a? Aser, mi be wu sang kutrng kuzining ne yir be aa? Iren izining ne yir kuus yir aa? 19Sang tu t yin kyndi nizen iyong cei, yir f yir nong tin tnng yir rice yir nashn yin ba. Adakunom ren, yir f yir katsak kyndi ya a ta se kayr aKiristi. roneng fe riy mi, koakye ikng yir ta nye yir, i nye yir nong yin tin s yin agap. 20Kamok mi fok inyim ye kashim ke mi b, mi ta b t ka s yin kyndi mi ta shim ba, ne yin ni sok yin kyndi yin ta shim yin ba. Mi fok inyim ye mi ta b ta ka s yin riwng be rifuup ne riy kubeseng be ku won dar kugung rice, be ritok, ne imok, be rice ribun ne akpdng kusor. 21Mi fok inyim ye ke mi bun i b nufe yin, Adakunom mi tin sak ta fok isum nashn yin. Mi ta nye riy riwe kamok whr kayr ya a t nye rinn, amma an tan shishing kuse ba ba, rinn kunye rikuna, ne kuwun kuya ba ta nye didng.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\