2 aKoranti 2

1Kamok anong, mi n sak riy mi ye mi t ba bun i b ritsen nufe yin nong ta ka sak yin riy riwe ba. 2Ke mi ta sak yin ta beseng yin ay t, angan tin karp riy, sang ke yin afe mi ta ka beseng yin riy ba ? 3Ikng i t sak mi t ka zibir yin kufumung kukya se ye kamok sang mi ta shim ta b s ner i ta se gyr ke ti karp riy tin beseng'e ba. Kamok mi nk katsak ye riy rikan'i nye rife yin cicr gip. 4Mi ta zibir yin'e ne mi se kayr risam ne riy riwe didng ma be nanyisi sang nong ta ka sak yin riy riwe ba, amma nong yin ta ren yin ye mi ta shim yin didng. 5Ke aner akak nye ikng riy riwe, sang mi tsek ne a ti nye'me ba, amma yir cicr. Sang i se ye mi f anong, nong ta firik akak ba. 6Kunees aner na tan s nubk kukap yin, kyem anong. 7Kamok anong i se gyr ke yin ku rng yin rinn wu ne i ku tsesek yin ingya, fan riy riwe'me bu nar agap wu. 8Mi ta nye yin izong ye, i ru ku tonong yin kushim didng gbak. 9Mi t zibir yin kufumung kukya nong t di ka yin ta kyem i tsesek yin be kubmng'e, ne i kuus yin koakye. 10Koangan afe yin tu ku rng yin rinn wu, mi gip mi tu ku rng'e. Rinn afe mi ta rng, ke i nye ye rinn'e kuse mi tana rng, mi rng kamok yin ne nashn aKiristi. 11Mi nye anong fan Ishetan bu s i ren kayr yir. Kamok yir ren yir iren ritsng wu ta kuus. 12Nizen mi ta fa tseng na aToruwas nong ta se nye awazi Rif Ritek aKiristi, mi se s Agwm gwm tsang a min n karak iren. 13Gip be anong, mi be kameneng riy ba, kamok mi s aroneng aTitus azong ba. Kamok anong mi nye atat, i ta be na aMakidoniya. 14Amma mi be riy rikan be Adakunom, wu aya a tin kk yir kashn yr yr nong yir ta canang yir kazatse kamok aKiristi. A tin nye itomong be yir nong t tseng yir be itak aKiristi koakye kyndi name na ta be ikn itek ta nyus didng. 15Kamok yir se yir kyndi name na ta be ikn itek naya aKiristi ta nk Adakunom, naya a t nyosong kayr ya a tu ku shesh ba ne ya a ta se niren kuwei. 16ya ta se niren kuwei, ikn ifuba nye ife riku, iya i tana bn be riku; amma ya a tu ku shesh ba, ikn'e nye ife kutser, iya i tana bn be kutser. Akak kuse a tana kyem a nye itomong kuri iyong ba 17Yir se yir kyndi whr ya a tan sok rif Adakunom nong tin tsr naya ba ba. Yir f yir kanu kayr aKiristi nashn Adakunom be riy rizining kyndi ner Adakunom ta ka tom ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\