2 aKoranti 3

1Yin di yin ye, yir shim ta tonong yir rice yir gbak a? Ka yin di yin ye yir tsr yir akak ta ka zibir yin afumung natoon yir ka yin ta zibir yin afumung natoon yir ? 2Yin be rice yin ne i nye yin kufumung yir, kufe yir t zibir yir kayr ay yir nong koangan ta fa ne a ren. 3Yin tonong yin ye yin nye yin kufumung a t zibir ku ta ne nufe aKiristi, a ta s kamok itomong yir, kuya sang a t zibir be ikng izibir ba. A zibir be Kabik Adakunom afe kutser, sang natoon apf kuta ne a zibir ba, amma kayr ay nerawe. 4Yir f yir ikr iyuna be riy rizining, kamok katsak yir tin be yir na Adakunom kamok aKiristi. 5Yir be yir ikng ikak ife yir tanin tsor yir kafok ye yir kyem i tana nye yir itomong na ba. Kuren kunye ikng yir ne nufe Adakunom. 6Wu ne a sak yir ta kyem i te yir fe itomong kushu kufas, kuya ku ta ne nufe Kabik sang kufe Itsi ba. Kamok Itsi bn be riku, amma Kabik nyesek kutser. 7Ke Itsi ife a ta zibir napf kuta bn be riku be kuyiik Adakunom, ma ner Isarela kyem ni sak anyisi na aMusa ba kamok kuyiik'e, gip be ku tana te shiish, 8t, kuyiik itomong Kabik ta se an ? 9Ke Itsi ife i ta bn nerawe riku s kuyiik anong, shita itomong iya i ta bn kuse zhl nashn Adakunom ba. 10Kamok kuyiik kushu kuzen ba be kuyiik kyrna ba, ke a tin maas be kuyiik kushu kufas. 11Ke ikng iya i tana te shiish b be kuyiik, t, i ta se an be kuyiik ikng iya i tana sor ma izen izen ? 12Kamok anong, kum yir ta be yir kute riy anong, iyong ne isak yir be yir agap riy didng. 13Sang yir se yir kyndi aMusa ba, a ta nr ner Isarela kanyisi wu be ikng ku naka kis, fan bu di kuyiik kanyisi wu kaya ka tana te shiish. 14Amma nerawe'me t shonong, yong ma katuur ikng ikak kuse i tu ku tnng ba kudi katsak'ong kayr kushu kuzen. Ikng ku naka kis ma kyrna an wuruk ba, kamok a kyem a tun ba, ma ke be aKiristi tsek. 15A fa afumung Itsi aMusa na katuur, ikng ku kis anyisi'ong tu whn ba anyisi. 16Amma izen iya anerawe tu ku bun nufe Agwm gwm, a tu ku tun ikng ku naka kis'ong. 17T, Agwm gwm ne a nye Kabik'e, kar kaya Kabik Agwm gwm tu ku se, kusor nk kuse. 18Yir fe sang a ta kis anyisi yir ba, yir tosong yir kuyiik Agwm gwm yir kyndi amadobi, ne a ni shishing yir nong ta te yir kyndi wu, kuyiik natoon kuyiik kuya ku ta nes nufe Agwm gwm a ta nye Kabik.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\