2 aKoranti 4

1Kamok anong, kum yir ta nye yir itomong na kayr kur riy Adakunom, yir min tun yir riy ba. 2Yir ban i ra yir ikr a ta tsang a nye nunrng ife isum ingya. Ikng ikak ti gung yir be abs ka ta wrk yir nerawe be rif Adakunom ba. Amma yir ban i taas yir katsak, be anong koangan ta f itak yir nashn Adakunom kayr riy wu. 3Ke awazi yir ta taas yir na se kanang ba, t, a se kanang ba, kayr ay ya a ta se ni iren kuwei. 4Ba kyem a di katsak'e ba, kamok aner aya a tin nye rigwm nazatse na, n whn ay ba. A sak ba kyem di akanang aya a ta sam'ong ba, a kanang na a ta wuruk kamok Rif Ritek natoon kuyiik aKiristi, wu aya a ta taas Adakunom. 5Kamok yir nye yir awazi rif rice yir ba, amma rif aYeso Kiristi a ta nye Agwm gwm, aya yir ta nye yir sam yin kamok wu. 6Kamok Adakunom f ye, Won akanang tu ya kayr awhi. Wu ne a sak akanang'e ta sam kayr ay yir, nong a ta sam kayr nerawe nashn nong a ta ren kuyiik Adakunom nanyisi aKiristi. 7Gip be anong, kayr yir ne a sak kurum wu, yir ya i ta se yir kyndi nafeneng rirp tsek. A nye anong nong ta tonong ye Adakunom ne a be kukyem sang yir ba. 8A kun ni firik yir koak, amma a ti canang yir ba, a ti sak yir i te yir zizik, gip be anong, ka i ti tun yir riy ba. 9A ti tabak yir, amma gip be anong Adakunom ti won yir ba. Nizen ikak ne ni nk yir risam, gip be anong ti fs yir ba. 10Yir tsang i tseng yir be riku kyndi a t nye aYeso'me, nong a ta tonong ye aYeso be kutser kayr kurm. 11Ku sor yir kayr kazatse na cicr, yir sor yir kayr ikr i tana kyem i tin fs yir ti ss yir kamok aYeso, nong ta tonong yir kutser wu kayr kurm yir iya i tana kus. 12Iyong ne i sak yir yrk yir riku nong yin ta s yin kutser. 13I se kayr Kufumung rif Adakunom ye, Mi ti nk katsak kamok anong ne mi f rif. Be kabik kayong'e dim ne yir tin nk yir katsak, kamok anong ne yir bun i f yir. 14Kamok yir ren yir ye aner aya a ta dorok Agwm gwm yir aYeso kayr kurk, a ta bun a tin dorok yir mak be wu, ne a bun a tseng be yir nashn wu mak be yin. 15Ikr na cicr se kamok yin, nong nizen iya ritek Adakunom tana s nerawe whr, i ta sak a ta nye riy rikan be Adakunom didng nong a tu ku tiyiik makiyi. 16Kamok anong yir min tun yir riy ba. Irm yir na ya kashn be kubeseng, amma kayr kabik yir ss yir agap koakye izen. 17Naban kudaam yir ta ss yir ta sok izen ba, na ta sak yir ta s yir kuyiik kufe izen izen rife ri ta nar agap a tanin maas be kudaam'e cei. 18Kamok sang ikr fe anyisi ta di ne yir yrk yir ba, amma ikr iya sang a ta di be anyisi ba. Ikr iya a ta di be anyisi sor nizen cik tsek, amma ikr iya a ta di be anyisi ba, sor ma izen izen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\