2 aKoranti 5

1Kyrna, yir ren yir ye ke a yirik abur yir afe yir tin sor yir, irm yir, Adakunom be rice wu tin nk yir kasa kayr kaza. Kasa'ong sang anerawe ne a nk ba, ka ta sor ma izen izen. 2Yir rus yir be irm na ne i be yir ifeng ye a tin kis yir be irm ifas kayr kaza. 3Kamok ke a ti kis yir ba, t, ta sor yir ica'me. 4Kum yir ta rusek yir kayr kurm na kayr kazatse, yir ta rus yir kamok a min firik yir, kamok yir shim ta sor yir ca'me ba. Amma yir shim a tin kis yir be kurm kufe kaza nong ikng ife i ta be kutser ta wnng ikng iya i ta nye ife kurm iya i tana ku. 5Adakunom be rice wu ne a ti nye yir iren kushishing'e, a ti nk yir kabik wu nong ka tin tonong yir kanang ikng iya Adakunom ta f ye wu tana nye dim. 6Kamok anong ne yir sor yir be riy rizining koakye izen ne i ren yir ye ke yir sor yir kayr kurm na, kufe kazatse, t, i se yir gugk be kasa Agwm gwm. 7Kusor yir ta sor yir nye kusor kunk katsak sang kamok ikr yir ta yrk yir ba. 8Katsak'e, yir be yir agak riy ba.Yir nar kushim ta kam yir kurm na nong ta sor yir mak be Agwm gwm kayr kaza. 9Iyong ne i sak yir nar kushim yir wu ta fok kusas yir, ka i tuse yir kayr kazatse ka kayr kaza. 10Kamok koangan yir ta nyeseng nashn itsik amok aKiristi, nong a t shan ishorong wu titr be ikng wu t nye kum ni wu rusek nurm na, ka i tu nye itek ka imaan'e. 11Kum yir ta ren yir ikng iya i ta sak yir tana fok yir inyim Agwm gwm yir, t, i naka tsesek yir nong ta krk yir nerawe nong t ku bun nufe aKiristi. Adakunom ren kuse yir cicr, mi mok ye yin ren yin anong gip. 12Sang i se ye yir bun i sen tsr ta tiyiik yir rice yir nashn yin ba, amma yir shim yin tin ya yin kuka natoon yir, nong yin ta ren yin ikng yin tana tak yin ya a ta tsor kafok ni ikr ife ba ta yrk ne i nar ife kuse ba. 13Ke yir fa yirim yir, kyndi kak ta f, i te yir anong kamok Adakunom. Ke i nye ye yir yirim yir ba, i te yir anong kamok yin. 14Koakye ne yir nye yir, sang kamok rice yir ba, amma kamok ku shim aKiristi yir ne ku sak yir ta nye yir ikr'ong, yir ti nk yir katsak ye aner azining ku kamok nerawe cicr, kamok anong ne nerawe cicr kus. 15A ku kamok nerawe cicr, nong ya a ta sor be kutser ta ba, sor kusor rice ba ba, amma ta sor kusor kuya ku tana karp riy aner a t ku a t bun a dorok kamok ba. 16Kamok anong, yir ba, sen yrk yir akak be kuse rinerawe ba. Gip be i ta tsang i yrk yir aKiristi anong, i ba ru ku yrk yir anong ba. 17Kamok anong, koangan afe a ta se kayr aKiristi, a te kunye kufas, ikr izen cicr titei, koakye te ifas. 18Ikr na cicr nye kunye Adakunom, iya kamok aYeso, a tin shishing yir i t tsang i nye yir amudn wu nong yir ta te yir ferim wu, ne a ni nk yir itomong kubs be kak nong ta te ferim wu. 19Rif yir se ye, Adakunom shishing nerawe kazatse nong ta te ferim wu kamok aKiristi. Adakunom fa rinn ba natoon rice ba ba. A ti nk yir rif nerawe tana te ferim wu. 20Kamok anong, yir nye yir ner ta se rice aKiristi. Yir ta nye yin izong kayr riyerek aKiristi kyndi Adakunom be rice wu ne a sen f be yin ye, i ra te yin ferim Adakunom. 21Adakunom sak wu aya a t be rinn ba, a t te afe rinn, kamok yir nong as kayr aKiristi yir ta s yir kuse gyr nashn Adakunom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\