2 aKoranti 7

1roneng afe riy mi, kum yir tan s yir rif Adakunom anong. Kamok anong, won i tu kam yir be ikng i tana sak kurm yir ne kabik yir tana won dar se zhl, won i tu sor yir zhl dar rizik kamok inyim Adakunom. 2Tonong yin ye yir se yir kayr ay yin. Yir nye yir akak rinn ba, yir n wk yir akak nong a t nye rinn ka yir mr yir akak ba. 3Sang i se ye mi f anong nong ta ka tn yin amok ba, kyndi mi t tsang i f be yin ye, yin se yin kayr ay yir, be kutser, be riku. 4Riy mi se agak be yin ba, ko cik ba, mi ti ya kuka be yin didng. Mi s agap riy didng, be risam yir ta s yir, riy rikan'i be igak ba. 5Nizen afe yir t b yir niben aMakidoniya, ka yir s yir kufan ba, koak ne yir tseng yir ma yir s yir kudaam, nufang kudaam kuse kayr ay yir, yir fok yir inyim. 6Amma Adakunom afe a ta tsesek ya afe a ta min tun riy ti tsesek yir be kub aTitus. 7Sang kamok ku b wu tsek ne ku sak yir ta nye yir riy rikan ba, amma itak wu tin tak yir ye, yin t ku tsesek yin. A ti tak yir kuri ifeng afe yin ta be yin natoon'i, ne riy riwe yin ne kudaam yin ta be yin natoon'i, ma mi ti barang kunye riy rikan didng. 8Ke kufumung kuya mi t ka zibir yin'e ta bn yin riy riwe, i ti daam ba. Mi daam ni imsng'e gyrtatan kamok mi t di kufumung'e ta ka ra yin riy amma i ra se kayr kaban izen cik tsek. 9Gip be anong, kyrna mi be riy rikan sang kamok yin t tonong yin riy riwe ba, amma kamok riy riwe'me sak yin t shishing yin kuse yin. Kamok riy riwe kuri riya Adakunom ta shim ne yin nye yin, kamok anong yir t nye yin ikng ikak imaan'e ba. 10Riy riwe kuri riya Adakunom ne a ta bn'e, sak anerawe shishing kuse wu, ri sak anerawe ta s kashesh a ta f ye wu fa ren ba, amma riy riwe kuri rif kazatse b be riku. 11Yrk yin ta di yin, ikng iya ife riy riwe kuri rif Adakunom'me ta ka bn yin kayr ay yin. Ri ta ka bn yin ifeng, be kutonong ye yin se yin gyr. Ri ta ka sak yin riy kubeseng ne i bun yin te yin zhing. Ri ta sak yin ti te yin riy, ne ri ka bn yin kudaam. Ri ta ka sak yin ta sor yin be kanyk ye ke a nees ya a t taam. Be anong ne yin tonong yin ye ko nabas anyaka yin be yin rinn nitak na ba. 12Mi ta nye yin izibir na gyrtatan, sang i se ye mi daam be aner aya a ta taam ba, ka aner aya a t ku man ba. Amma mi zibir nong ta ka tonong yin kanang ye Adakunom ren ye yin nk yin rice yin kamok yir didng. 13Be ikr'ong cicr ne yir ti s yir agap. Sang awan ku s agap kayr ay yir tsek ba, amma yir nye yir riy rikan didng i ta di yir aTitus be riy rikan kamok yin cicr t ku tobok yin nong a ta s agap. 14Mi mu ku tak ye mi ti ya kuka be yin, yin ti te yin isum ba. Amma kyndi koakye yir t f yir be yin ta nye katsak, anong ne kuka yir natoon yin te katsak nanyisi aTitus gip. 15Kushim wu ta ka shim yin se didng, izen iya wu yiring be kuri kufok kuto yin tu ku fok yin, ne yin ku shan yin be kuyiik ne ikap kutiim. 16Mi be riy rikan be yin kamok riy mi se gak be yin ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\