2 aKoranti 8

1roneng kyrna, yir shim yin tu ren yin ikng ife ritek Adakunom t nye kayr fikuus aMakidoniya. 2Ba se kayr amaan risam didng, amma riy rikan ba se didng ma ri ta sak ba, ta nye kunk be riy rizining ba ta se kayr amaan rizor. 3Mi nk katsak ye ba nk ikng ife ba tana kyem nk tsek ba, amma nk ma i nar agap ba. Be riy rizining sang be agap ba. 4ti nye yir izong ye ba gip, ba shim tin se kayr itomong itek ife kunk na kamok azhl'e. 5Ba nye kyndi yir ta tsang i sok yir kayr ay yir ba. Amma ni imsng'e, nk Agwm gwm ace ba, nama anong ne ma nk ace ba kamok yir kyndi Adakunom ta shim. 6Kamok anong ne yir nye yir aTitus izong ye a ra ya kashn be itomong itek ife ku tusung kunk yin'e, kum wu ne a t tsang a san ne. 7Kayr koakye yin se yin kashn kashn, kayr kunk katsak yin na aKiristi, kayr kuf kanu, kayr kuren katsak, kayr itomong kutobok akak ne kuri kushim yin tin shim yir. Won yin gip tu nar yin koangan kayr ritek kunyesek yin ta be yin. 8Sang i se ye mi shim ta ka tonong yin agap ba, amma mi shim ta maas kuri kushim kufe katsak afe yin ta be yin be kufe kak. 9Kamok yin ren yin ritek Agwm gwm yir aYeso Kiristi, wu ta be koakye ikng, gip be anong a te afe rizor kamok yin. Rizor wu sak yin te yin rum nashn Adakunom. 10Ibrng mi tana ka nk yin natoon itak na se ye, i ta se gyr ta gang yin ikng yin ta tsang i san yin'e riy ri ta gor. Sang yin ne i nye yin fe imsng'e kayr ya a ta san i nk'e tsek ba, amma yin ne i san i tonong yin ifeng yin. 11T, gang yin itomong'e be kuri ifeng afe yin tin san yin'e, nye yin be kuri agap yin ta be yin. 12Kamok ke yin be yin riy kunk'e Adakunom ta fok kusas kunk'e, a ta shan kunk'e titr be agap aner'e. Adakunom shim yin tu nk yin ikng ife yin ta won dar i be yin ba. 13Sang i se ye yir shim yir kak ta sor bs ne yin s yin risam ba, amma won koakye ikng yin tu se titr. 14Kyrna, won kurum yin ta ka tobok ba nikng ba ta tsr nong as izen iya yin ma dun yin ne ba ma ka tobok yin nizen yin ta tsr yin. Ke yin nye yin anong koakye ikng ta se titr. 15Kyndi i ta se ni zibir kayr rif Adakunom ye, Aner a ta tusung whr, ikng iya a ta tusung'e nar agap wu ba, afe a ta tusung cik, cik'e tu raar ba. 16Mi be riy rikan be Adakunom, aya a ta sak aTitus ta sok kayr riy wu be ifeng anong a ta ka tobok yin kyndi mi. 17Kamok aTitus shan izong yir tu ku nye yir'e tsek ba, amma a t b nufe yin be ifeng kyndi a ta nye kanyk'e kayr riy wu. 18Yir sen ku tom yir mak be aroneng akak aya fikuus tu ku kerek didng koakye kamok kuri itomong wu ife kutaas Rif Ritek. 19Sang anong tsek ba, wu ne fikuus cicr tu ku kasa nong a ta tseng mak be yir nizen yir ta sen tseng yir be ikr i ta tusung yir nong tin tiyiik yir Agwm gwm ne i tonong yir kuri ifeng kutobok yir ta be yir. 20Yir tu teng yir fan akak bin f yir natoon ikr nerawe ta nyesek whr na. 21Kamok anong ne yir tsibik yir riy ta nye yir ikng i ta se gyr, sang na a wan anyisi Agwm gwm tsek ba, amma nanyisi nerawe gip. 22Zr be anong, yir tu ku tom yir ba mak be aroneng yir akak aya yir t mu ku bsp yir niren zr zr. Yir tu s yir a be ifeng kutobok nerawe, a min te riy natoon yin didng ma a shim a t ka tobok yin gbak. 23Yin ren yin aTitus nye aferim itomong'i nufe yin, ribir roneng'e nye ner aya fikuus tu ku kasa ba, itomong ba bn aKiristi kuyiik. 24Kamok anong, ku tonong yin ba kushim ne ikng iya i ta sak yir tin ya yir kuka natoon yin nong fikuus'e cicr ta di.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\