2 aYohana 1

1Mi, akk kashn ikilisiya, angasneng be inoon wan Adakunom t ka kasa nong tu ku kuus. Mi ta shim yin be riy rizining. Mi tsek ne i ta shim yin ba, cicr ya a ta ren katsak natoon Adakunom ta shim yin. 2Mi ta shim yin kamok yin ren yin katsak kaya yir ta be yir natoon Adakunom, yir ta yiir yir katsak'e ma izen izen. 3Mi mok ye ritek be kur riy ne kameneng riy Adakunom a ta nye Ada'me ne kufe aYeso Kiristi Igon wu se mak be yir kayr katsak be kushim. 4Mi nye riy rikan didng i ta s inoon wan nakak ta se nikuus be agap, kyndi Ada yir Adakunom tin tak yir. 5Kamok anong angasneng, sang natoon itsi ifas ne mi sen ka zibir'e ba, amma iya yir t fok yir kum ni imsng'e. Mi shim ta ka tak ye i ra naka shim yir. 6Kushim kufe katsak nye kunye ikng iya Adakunom t f ye i ra nye yir. Kyndi yin t fok yin Adakunom t f kum ni imsng'e, ye i ra yiir naka shim yir. 7fe kuwrk nerawe whr ye sang aYeso Kiristi b nurm ba, n n kayr kazatse. Ke aner akak f anong i nye ye a be abs ne i nye ye a nye amudn aYeso Kiristi. 8Kamok anong sak yin riy, fan yin bin wei yin nishorong itomong yin, amma nong ta s yin ishorong yin mumak nufe Adakunom. 9Katsak'e, mi ta ka tak yin, koangan afe sang a ta kuus kubsp aKiristi ta shim ba, a yiir nye ikr wu ta shim tsek, an te azining be Adakunom ba. Aner aya a ta yiir kuus kubsp aYeso Kiristi an te azining be Ada ne aYeso Igon Adakunom'me. 10Ke aner akak b nufe yin amma a bsp rif na ba, tu tseng yin be wu na nasa yin ba, ka tu ku nye yin ashou ba. 11Koangan ne a nye aner kuri ayong ashou, i nye ye a kuus kama amaan kunye aner'e. 12Mi be rif whr amma mi shim ta zibir ba. Kamok mi mok ye mi t b, t b f be yin anyisi be anyisi nong as riy rikan yir t shining didng. 13Inoon angasnyining wan aya Adakunom t kasa aze ta nye ashou gip.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\