2 aBitrus 1

1Mi aSiman Bitrus, asam aYeso aKiristi ne i bun i nye amanzo wu, yin ya i ta s yin agbang kunk katsak kyndi yir ta ma s yir kamok kuse kutek Adakunom yir aya a ta nye Aner Kashesh yir aYeso Kiristi. 2Adakunom ta ka barang mo yin ritek ne kameneng riy wu didng kayr kuren Adakunom ne Agwm gwm yir aYeso. 3Adakunom kayr kuyiik wu ti nk yir koakye ikng iya yir ta tsr yir nong ta sor yir kuri kusor kuya wu tana fok kusas'e. Yir s yir ikr na cicr kamok yir ta ren yir Adakunom a tin yis yir kayr kuyiik be kuse kutek wu. 4Kamok ikr iyong ne wu ti nk yir gbang ikr i ta be kuyiik didng iya wu t tsang a f ye wu tin nk yir, nong ta gung yir rice be kuri kuse Adakunom nong ta wher yir amaan kuse kazatse na ku ta bs'e kayr ay yir. 5Kamok anong, nye yin koakye i tana kyem i nye yin nong tin barang yin ritek natoon kunk katsak yin, ne i ni barang yin kuren natoon ritek yin. 6Ni barang yin kuyiir rice natoon kuren ikr Adakunom, ni barang yin ku naka tsesek natoon kuyiir rice yin. Ni barang yin kuse kuri kufe Adakunom natoon ku naka tsesek'e. 7Ni barang yin ku naka shim natoon kuse kuri kufe Adakunom, ni barang yin kushim koangan natoon ku naka shim. 8Ke yin be yin kuse kutek anong koakye izen, kuren Agwm gwm yin ta ren yin ta ka bn yin ifeng ne itomong nufu. 9Kamok koangan aya a ta dun kuse kutek kuri kuyu di kar tsik ba, a nye akpatn'e. A tiburum ye Adakunom mu ku rng rinn wu t tsang a nye. 10Kamok anong roneng, nye yin koakye ife yin tana kyem i nye yin nong ta tonong yin ye Adakunom ma ka yis yin ne a ka kasa yin. Ke yin nye yin anong yin ta kpa yin ba, ko cik. 11Be anong ne a t ka shan yin ibk ifa kayr rigwm Agwm gwm rif izen izen rif Aner Kashesh yir. 12Kamok anong mi ta yiir kuka yiring yin ikr na, mi ren yin tsang i ren yin gyrtatan, yin nyeseng yin be agap natoon katsak yin ta be yin. 13Mi di ye i se gyr ta yiir kuka yiring yin ikr na kum mi ta rusek nazatse na be kutser, 14kamok mi ren mi m b barak ta won kazatse na, kyndi Agwm gwm yir aYeso Kiristi tin tonong kanang. 15Mi ta nye koakye mi tana kyem i nye nong as ta di yin yiir kuyiring yin be ikr na nizen iya mi ta se kayr kazatse na ba. 16Nizen iya yir t ka taas yin itak kukyem ne kub Agwm gwm yir aYeso Kiristi, sang yir t taas yin atin afe kashn kak t f ba. Wayo, yir di yir agbang kuyiik wu be anyisi yir. 17Kamok wu s kuyiik be nakerek nufe Adakunom a ta nye Ada nizen iya yir ta fok agbang ayiik kut Ada Adakunom ye, Ayu na ne a nye Igon'i, kafe mi ta shim, mi ta fok kusas wu makiyi. 18Yir be rice yir, yir fok yir kut'ong ku ta ne naza nizen iya yir ta se yir mak be wu natoon kawhanang Kazhl'e. 19Kamok anong yir ti te yir riy yir nikr ner kuzarap t f didng. I ta se gyr ke yin ti sak yin riy rif'me kyndi akanang kurng ta ya kanang nawhi, ma aYeso bun a b kyndi kadiding ta karak ne akanang wuruk kayr ay yin. 20Agbang ikng mi ta shim yin tu ren yin nye ye kuzarap kukak kuse a t zibir kuya ner kuzarap akak t zibir be kutrng ba tsek ba. 21Kamok kuzarap nye ikng iya i ta ne kayr riy anerawe tsek ba, amma Kabik Adakunom kaya ka t nk kayr ay ba ne ka sak nerawe t f ikr iya ba t shan nufe Adakunom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\