2 aTimoti 2

1Kamok anong, wan igon'i, nyeseng kpa kayr ritek riya ri ta se kayr aYeso Kiristi. 2Cicr ikr iya wan t fok nunaan nashn nerawe whr, bsp nerawe fe a ta be katsak nong ba ta ma kyem a bsp kak'e gip. 3Naka tsesek kayr risam na mak be yir, kyndi asozha atek afe aYeso Kiristi. 4aSozha akak kuse a ta se kayr itomong a tana bun a te rice wu ni ikr kazatse ba, kamok ikng ife asozha ta shim nye a tu karp atekasa wu riy. 5Anong ne i se be aner aya a ta se be kuyrk itsi, a ta s ishorong ba, ma ke a kuus ikng iya a t f ye a ra nye. 6Anong ne aner ikap aya a ta nye itomong rik wu didng, ta s naya wu ni imsng'e, nizen'e gip. 7Ni i nye kutrng natoon ikr iya mi ta sen f be wan kamok Agwm gwm t ka barang mo akanang nong t ren koakye ikng. 8Yiring be aYeso Kiristi aya a t ku dorok nurk, aya a t nye aner kasa aDauda kyndi Rif Ritek riya mi t taas, t f. 9Kamok anong ne mi ti s risam na ma a min te nitsm gip kyndi aner aya a t nye amaan ikng, amma a ta kyem a ta rosom rif Adakunom ba. 10Kamok anong mi tsesek kayr koakye kamok ya Adakunom t kasa nong ba gip ta ma s kashesh na a ta s kayr aYeso Kiristi ne kuyiik kufe izen izen. 11Rif na nye katsak, rita f ye, Ke yir kus yir mak be wu, yir t bun i sor yir mak be wu; 12ke i naka tsesek yir, yir t bun i nye yir rigwm mak be wu. Ke yir ton yir ye sang yir tu ren yir ba, wu t ton'e gip ye sang wu ti ren yir gip ba. 13Ke yir be yir katsak ba, wu t sor afe katsak kamok wu t kyem a ton rice wu ba. 14Ya kashn be kuka yiring ba ikr na. Ku zhr ba nashn Adakunom ye, ra won kuya nanan natoon naban azhizhk rif. Rif kuri riyong ti barang ikng ikak ba, ma ke ri bu beseng ya a ta foos tsek. 15Nye koakye kuri ikng iya wan tana kyem i nye nong ta tonong ye wan nye aner aya Adakunom t kasa. Sang tu sor aner itomong aya a ta fok isum ba, ne i bsp rif katsak gyr. 16Kam be akpdng rif, rif kuzhsh Adakunom, kamok kuse kuri kuyong t tseng be nerawe kayr kuse kuri kuya Adakunom ta shim ba. 17Kubsp ba t ya kashn kyndi kufor ku tan te inyr. Kayr ner kuri ayong'e akak nye aHimenayus ne aFiletus, 18ya a t won iren katsak'e. Ba f ye izen kudorok ikom nark n gor ma sak kak won kunk katsak ba. 19Gip be anong, katsak rif Adakunom'me ri ta nye itsik'e rusek kpa be izibir natoon'e ye, Adakunom ren ya a ta nye fu, be, Koangan aya a ta f ye wu nye afe Agwm gwm a ra won amaan kunye wu dim. 20Kayr agbang kasa a sak awan izinariya ne azurfa tsek ba, amma ikr a ta nye be ikon ne rirp gip. Kamok ikr'me ikak i nye ife itomong i ta nye ife kuyiik ne ikak nye ife kuyiik ba. 21Ke aner aya a kam be amaan ikr'ong mi tin f natoon'e, a ta sor kyndi ikr iya a tin nye itomong iyiik'e, ne a se zhl nong Atekasa wu tin nye itomong be wu. A ta sor be kanyk kamok koakye kuri itomong itek. 22Kam be kushim amaan ikr kuri ife ricam ne i ni te rice ni itsr kusor kuzhl'e, ne kunk katsak be kushim ne kusor caang, mak be fikuus fudang wan ta yis kayr riyerek Adakunom be riy zhl. 23Sang ikng ikak ta ka gung be kuya aduk nanan ba, kamok wan ren anong b be aduk riwng. 24I se gyr aner itomong Agwm gwm ta sor aner riwng ba, a ra se gyr be koangan ne a nye aner a tana kyem a bsp nerawe'me sang afe riy rif ba. 25A ra bsp ya a ta gaar kubsp wu'me whiwh kamok kashim Adakunom ta ka nk ba iren kushishing kuse ba nong ta ren katsak, 26nong ke tu ku bun kayr kutrng ba, ne s ku wher kayr agunung Amaan Aner, aya a t tsang a ka yiir mo ba nong ta kuus kutrng wu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\