3 aYohana 1

1Mi, akk kashn ikilisiya, wan aGayus, i ta nye aferim mi. Mi ta shim didng. 2Ar, wan aya mi ta shim, mi nye aduwa ye wan nye atser ne koakye tseng gyr kyndi mi ta ka ren nabik. 3I ti nk riy rikan didng, mi t nyim be roneng kak ti tak yir ye wan tsang tseng kayr katsak ne wan yiir katsak. 4Ikng ikak kuse i tin karp riy kyndi mi ta fok ye ya a ta nye inoon'i nabik ta kuus katsak'e ba. 5Ar, wan aya mi ta shim, wan nye itomong itek, wan ta tobok ronyining yir ya a ta se ni itomong Adakunom, nye tsen nufuan. 6kak ba taas afikuus aze kuri kutonong kushim wan t ku tonong ba. I ta se gyr ke wan tu tes ba niren kyndi Adakunom ta shim. 7ner na tsang tseng kamok riyerek aYeso, shan kutobok nibk aya ta won dar nye ikilisiya ba. 8Kamok anong, i se gyr nong yir ikilisiya ta tobok yir ner kuri ayu, nong ta gung yir rice ni itomong katsak. 9Mi kun zibir ikilisiya ife azong kufumung amma aDiyotirifes rawu ku ni fok kamok a t shim a t tonong ye wu nye ikng ikak. 10Kamok anong ke mi b, mi t krk nerawe kuto natoon kuri abs aDiyotirifes'e ta tsang a bs natoon yir. Sang anong tsek ba, a rawu kushan ronyining yir ya a ta sen nye itomong Adakunom. Ne a roon kak kushan nerawe'me gip, ma a ta ro ba kayr ikilisiya. 11Ar, wan aya mi ta shim, sang tu kuus ikr iya i ta nye imaan'e ba, kuus iya i ta nye itek. Koangan a ta nye ikng i ta se gyr tonong ye wu nye igon Adakunom. Amma aner a ta nye amaan ikr tonong ye sang wu ren Adakunom ba. 12Koangan nar kuya Adakunom iben yin f ye aDemetiriyus be kuse kutek, ne a nye kusor ku ta tonong ye wu ren katsak. Yir aze gip yir f yir itak wu, yin ren yin ye ikr yir ta f yir nye katsak. 13Mi be ikr whr mi ta shim ta ka taas, amma mi shim ta zibir ba. 14Kamok mi mok ye mi t b azong kyrna nong t f yir rif'me anyisi be anyisi. Mi ta won caang. r aze ta nye ashou. Ku nye shou ribir ar azong azizirik azizirik.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\