Itomong manzo 11

1T, manzo be ribirafikuus aya a t se kayr aYahudiya cicr t fok ye ner aya sang a t nye ner aYahuda ba, n shan rif Adakunom gip. 2Iyong nizen iya aBitrus t ku bun na aUshalima, kk kashn ner aYahuda aya a t nye afikuus'e t ku zhr. 3Ne f be wu ye, Wan tseng nasa shurukur, nong i ta se yas mak be ba wa? 4Ayong aBitrus san ku ka taas ba koakye ikng nyk nyk, ye: 5Mi se be kunye aduwa na aZhopa, ne mi di ikng ikak kyndi nabos. Mi di ikng ikak kyndi kures be ikes inaas a ta neen'e naza a tan yir a sen tiik'e kaben'e ma a bn'e bubarak be kar kaya mi ta se. 6Mi t yrk kures'e ne mi di kewum kazatse na ya i ta be atak anaas, be ikr katse ne ya i ta wk be kafa ne nanon. 7Ne mi fok kut kukak t f be mi ye, aBitrus dorok t fs ikr'ong nong ta ya. 8Amma mi f ye, Mi ta nye anong ko cik ba Agwm gwm. Ikng ikak i ta won dar i se zhl ka iya i ta be narik kun n nanu mi ba. 9Iyong kut'me ku ta ne naza bun ku f kutak kufe afa ye sang mi tu f ye ikng ikak Adakunom ta nye won dar i se zhl ka i be narik ba. 10A nye anong ma kutak kutaar ne a sok kures ame a t bun a t bun'e naza. 11Dim nizen'e yong ne ner akak ba ataar ta ne na aKaisariya fe aKoneliyus t ka tom ba nunaan b nasa mi t ku se. 12Kabik f be mi ye mi ru tseng mak be ba gbashak. roneng na ba igataar tseng be mi gip i ta se n yir numa aKoneliyus. 13aKoneliyus'e ti tak yir kuri iren iya wu t di amaleka t b kari wu a t f be wu ye, Tom ner kak nong t tseng nufe aSiman aya a tu ku yis aBitrus na aZhopa. 14A ta b a ta ka tak yin rif riya wan be fekari wan cicr tin s yin kashesh. 15Kum mi t fa san kuf kanu ne Kabik Kazhl'e ni tiik natoon ba kyndi a tin tiik natoon yir ni imsng'e. 16Iyong mi yiring ikng iya Agwm gwm yir aYeso t f, aYohana nye abatisma be ashi, amma a t ka nye yin'e be Kabik Kazhl'e. 17T, ke Adakunom tu nk ba kunang kyndi kuya a tin nk yir nizen iya yir tin nk yir katsak na aYeso Kiristi, mi nye angan tana f ye mi ta roon Adakunom'me ? 18Ba t fa fok anong ne tigbik, kyem f ikng ikak ba. kerek Adakunom ne f ye, Aser, Adakunom n nk ner aya sang a ta nye aner aYahuda ba, iren gip nong a ta shishing kuse ba a ta s kutser. 19T, fikuus aya a t te shaam kamok amaan kutabak a t tabak fikuus nama riku Itifanus tseng tsik ma ni iwp aFoneshiya ne aSipurus be Antakiya. tsang a nye awazi amma a nye awan ner aYahuda tsek. 20Amma fikuus'e akak a t nye ner aSipurus be fe aSirin gip a tseng na Antakiya. A san kutaas ner aya sang a t nye ner aYahuda ba, Rif Ritek natoon Agwm gwm yir aYeso. 21Kubk Agwm Agwm se mak be ba, nerawe whr shishing kuse ba nong te fikuus Agwm gwm. 22fikuus aya a ta se na aUshalima fok itak'e yong tom aBarnabas ye a ra tseng na Antakiya. 23Nizen iya a t se n, a di ritek Adakunom ta se mak be ba ne riy wu karp. Ayong a f be ba ye ra yiir iren Agwm gwm be katsak be riy rizining. 24aBarnabas nye aner a ta be kuse kutek be Kabik Kazhl'e ne kunk katsak. nerawe didng ti barang kubs nufe Agwm gwm. 25Ayong aBarnabas tseng ni itsr Ashawulu na aTarsus, 26izen iya a t ku s ne a b be wu na Antakiya. aBarnabas be Ashawulu gang riy rizining azong ne nyiis be fikuus azong ne bsp nerawe whr rif Adakunom. Na Antakiya ne a san ku yiis limazhiri aYeso ye fikuus. 27Nizen iyong ne ner kuzarap kak ne na aUshalima nong a t b na Antakiya. 28Kabik sak akak kayr ba riyerek wu t nye Agabus dorok a nyeseng a t nye kuzarap. A f ye izong ta n didng nazatse na kusum (Iyu se nizen iya aKalaudiyus t nye agwm.) 29Ayong limazhiri ame cicr ti sak ye ba t tobok fudang ba aya a t se na aYahudiya. Koangan t nk titr be agap wu. 30Anong ne nye ba ne t tom Ashawulu be aBarnabas itsm'e nong ta se nk ashn ikilisiya aYahudiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\