Itomong manzo 17

1Nizen iya aBulus be aSila t gor na Amfipolis be Apoloniya ne tseng na aTasalonika, nar kaya kutu aduwa ner aYahuda tuse. 2Ayong aBulus tseng a t se n kyndi a tan m ne a nye, Asabar ataar kum a t yiir i ya nanan be ba kayr afumung rif Adakunom. 3A yiir i ka tosok ba kanang ye, aKiristi s risam, a bun a dorok nurk. A bun a f be ba ye, aYeso na mi ta sen ka taas yin itak wu na, wu ne a nye aKiristi'me. 4Iyong ner aYahuda kak ne ner aHeleni akak afe a t fok inyim Adakunom ne nyining akak whr aya a t nye ritek'e, cicr ti nk katsak rif aBulus be aSila'me, ne gun rice mak be ba. 5Amma ner aYahuda'me kak t shishim ba. Iyong se tsr inoon kuwun ninar rizhik nong a t nye rigwm ne kpaan kuren kayr kuwp'e. dorok gbashak a t tseng numa aZhason ni itsr aBulus be aSila nong as a tu ku tun ba a ta nk rigwm nerawe nufang. 6Amma a t fa ku s ba azong ba, ne yising aZhason be fikuus akak. t ka kk ba a t tseng be ba nufe gwm kuwp'e ne tasak ye, ner aya a ta tsang zhrp kazatse na koak be kuren an b aze kyrna, 7ma aZhason ma ka shan ba kari wu. gaar kukuus itsi aKaisar ta nk ye agwm akak kuse zr a tu ku yis ye aYeso. 8Nizen iya gwm kuwp'e be ribir nerawe'me t fok anong ne korok ikun. 9A sak ma aZhason be ribir fudang wu karang itsm whr nizham a t ra ku won ba t tseng. 10Kum kar t fa te katuk ne fikuus te aBulus be aSila niren nong a t be na aBiriya. t fa se n azong tsek ne tseng nutu aduwa ner aYahuda. 11T, ner aYahuda t se na aBiriya be kuse kutek ne nar aya a t se na aTasalonika, kamok shan Rif Ritek'e be ifeng didng. ti sak riy t fa kufumung rif yr yr ne maas t di ka ikng iya aBulus t f nye katsak'e. 12Kamok anong, ner aYahuda whr ti nk katsak. Anong ne anyafe aHeleni'me kak whr aya a t nye aritek'e be ner aHeleni'me akak whr ti nk katsak gip. 13Nizen ner aYahuda aya t se na aTasalonika t fa fok ye aBulus sen nye awazi Rif Ritek na aBiriya, yong tseng azong gip, nong t se whap nerawe a t kpaan kuren. 14Gbashak fikuus kak wor a dorok be aBulus'e ta se ku sak nukim agbang kudung, amma aSila be aTimoti t ku fan na aBiriya'me. 15ner aya a tase tsaa aBulus tseng be wu na Atina. Iyong aBulus t ku tom ba nufe aSila be aTimoti ye ra wor a ku kuus na Atina. 16Izen iya aBulus t se be kutor kub aSila be aTimoti na Atina, a di ikr itsi t kun shining koak kayr kuwp'e ma ikng'e t ku daam didng. 17Kamok anong a yiir ya nanan kayr atu aduwa be ner aYahuda ne ner aHeleni aya a t fok inyim Adakunom. Koakye kunom ne aBulus'e ya nanan be ya wu t s nar rizhik. 18Anong ne ner Abikuriya kak ne fe aSitoyik'e akak aya a t ren ikng didng nyim nong t ya nanan be wu. kak ba f ye, Aky ne agwm riwng na shim a t f ? kak bun f ye, A shim ke nerawe kuus itsi iduk gak ayi. f anong kamok ba t fok aBulus ta f rif natoon aYeso ne itak kudorok ikom nurk. 19Iyong a sok aBulus t tseng be wu nar kusonong ba na Arasa. f be wu ye, Yir shim ta ren yir ikng ifas wan ta bsp nerawe'me na nye aky ? 20Ikr ikak wan ta bsp sor ikng ifas nufe yir. Yir shim ta ren yir, ikr wan tan f na nye aky dim ? 21(nerawe Atina cicr be tsen ya a t sor azong sok izen ba didng ni ifos itak ikr'me.) 22Iyong aBulus dorok a t nyeseng nashn ba nar kusonong'e na Arasa a t f ye, ner Atina, mi di ye yin ren kuus yin itsi be katsak. 23Kamok nizen iya mi t tseng i gorok kayr kaben'e. Mi di abagadi akak a ta min zibir ye: T, wu aya yin tu ku ya yin iben amma sang yin ra ku ren yin ba, wu ne mi shim ta ka tak yin. 24Adakunom aya a t nye kazatse be ikr iya i ta se kayr'e cei, wu aya a ta nye Agwm gwm kaza be kaben sor ninar na ya nerawe ne a t nk be ibk ba ba. 25Sang a tsr kutobok nufe anerawe ba. A tsr ikng ikak nufe anyin ba kamok wu ne a nk koangan kutser be isong ne koakye ikng nerawe ta tsr. 26Wu ne a sok aner azining nong a tin nye nerawe zr zr, nong ta sor ba ninar zr zr kayr kazatse na. Kum ne an nye anerawe ba, wu sak izen be kar kaya koangan tanin sor. 27Adakunom nye anong nong as anerawe t ku tsr kashim ne a ku s. A se gugk be akak kayr yir ba, gyrtatan. 28Kamok kayr wu ne yir ti sor yir ne i kyem i tseng yir ne i sor yir be kutser. Kyndi fe abom yin kak t f, Yir nye yir inoon wu. 29Kamok anong, kum yir ta nye yir inoon Adakunom, sang yir tu di yir ye wu se kyndi ikng iya anerawe be izinariya ka azurfa ka ata, be ritseng wu ba. 30Gbugbang, Adakunom ti daam be ikng iya nerawe t nye kayr kudun kuren ba. Kyrna, Adakunom f be nerawe koak ye a ra shishing kuse ba. 31Kamok Adakunom'me n sak kunom kuya a tana b nong a t t kazatse amok kayr katsak. A tonong koangan anerawe ye iyong nye katsak kamok a t dorok nurk. 32Nizen iya ba t fok aBulus t f itak kudorok ikom nurk, yong t ku mas. kak f ye, Yir shim tin barang yir kufok itak na gbak. 33Ba t fa f anong ne aBulus dorok a t ku won ba nar kusonong'e. 34Akak cik kayr ba kuus rif aBulus ne ni nk katsak. Kayr ba akak nye aDiyonisiyus aya a t nye akak kayr afe kusonong Arasa'me be abining akak riyerek wu t nye aDamaris ne kak ba gip.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\