Itomong manzo 22

1da be roneng, wesek yin kuto nong ta fok yin kut kunaan. 2t fa fok a t f nirem ner aRaniya yong a ti barang ku te gbik. Iyong aBulus f ye, 3Mi nye aner aYahuda, a ti tes na aTarsus niben aKilikiya, amma mi ta aze nuwp na. Mi fa afumung nubk aGamaliya, aya a tin bsp itsi tukop yir. Mi ti be ifeng didng ninye itomong Adakunom kyndi yin ta be yin katuur. 4Mi tabak fe a ta kuus Iren na didng ma i tu fs ba. Mi yising atek be nyining ne i ku tes ba nitsm. 5Agbang atsi be kk kashn yir cicr ta kyem a tonong ye mi nye anong. Mi ss afumung nubk ba i tin tseng nufe roneng yir ner aYahuda na aDamaskus. Mi tseng nong ta s yising fe a ta kuus Iren na azong nong ta b be ba na aUshalima nong tu ku t ba amok. 6Nizen iya mi ta se be kutseng, mi t b barak t n na aDamaskus, nabas katite kunom, akanang ne naza a ti samang ni mi. 7Mi kpa kaben, ne i fok kut kukak ku ta f be mi ye, Ashawulu, Ashawulu, aky sak wan ti tabak ? 8Iyong mi t ku rip ye, Wan nye angan Agwm, Agwm ? A f ye, Mi ne i nye aYeso afu aNazaret aya wan ta sen ku tabak. 9fe a ta se mak be mi di akanang'e, amma ren ikng aner'e a ta f be mi ba. 10Iyong mi t ku rip ye, Aky ne wan shim mi ta ka nye'me Agwm gwm ? Iyong a f be mi ye, Dorok ta n na aDamaskus. Azong ne a t ka tak koakye ikng iya wan tanin nye'me. 11ner aya a ta se mak be mi ne ti kk kubk i t n yir na aDamaskus kamok akanang'e sak mi te akpatn'e. 12Ayong aner akak a tu ku yis ye Ananiya b nong a tin di. A nye aner a ta kuus Itsi didng aya ner Isarela cicr a ta se na aDamaskus tu ku di yiik. 13A b a nyeseng bubarak be mi a t f ye, Aroneng Ashawulu, s ku di kar. Nizen iyong dim ne anyisi mi karak ma mi t di. 14Iyong Ananiya'me f be mi ye, Adakunom tukop yir ma ka kasa nong ta ren ikng iya wu ta shim. Wan ta di Aner Azhl'e na, ne i fok rif wu. 15Kamok wan t sor asheda wu nufe nerawe cicr natoon ikng iya wan t di ne i fok. 16T, kyrna aky ne wan ru tor ? Dorok nong a ta ka nye abatisma ku kusu rinn wan, kayr riyerek Agwm gwm. 17Nizen iya mi t ku bun na aUshalima, mi ta se be kunye aduwa kayr agbang kutu kuya Adakunom iben, ne mi di ikng ikak kyndi nabos. 18Mi di Agwm gwm t f be mi ye, Nye gbashak ta wor dorok na aUshalima zizirik kamok t shan ikng iya wan tana taas natoon'i ba. 19Iyong mi f ye, Agwm gwm, ner na ren ye mi tsang i tsees natu aduwa iben zr zr ne i whsng ner ta min nk katsak ni wan nitsm ne i ka tsosok ba. 20Nizen iya a t nyosong nask asam wan Itifanus, mi ti se azong nunyeseng i ta kuus kama ikng iya a ta nye. Mi ti sak riy na ares ner aya a t ku fr. 21Iyong Agwm gwm'me f be mi ye, Mi ta ka tom tsik nufe ner aya sang a ta nye ner aYahuda ba. 22nerawe foos ikr aBulus t f cei. Nizen iya a t f itak kutseng nufe ner aya a ta nye aner aYahuda ba, ne ta kut naza t korok ikun ye, A ku fr. A tas aner a tana ku won be kutser ba. 23Ayong korok ikun ne a turung akpiin ba t wum ne mis iben naza. 24Aritek asozha ame sak a t n be aBulus nar itomong ba. A sak a t ku whereng ne a ku risim ikng iya i t sak nerawe tin korok ikun natoon wu anong. 25Amma nizen iya t ku rosom nong t ku whereng, yong aBulus f be agbang aritek asozha'me akak a t se azong ye, I se gyr yin tana whereng yin aner aRom dar ku kut amok a? 26Nizen iya aritek asozha'me t fa fok anong ne a tseng nufe aritek ba a t se f be wu ye, Tatan be ikng iya wan ta tsr ta nye. Aner na nye aner aRom. 27Iyong aritek asozha'me tseng nufe aBulus a ta se f be wu ye, Ni tak katsak'e, wan nye aner aRom a? Ne aBulus f ye, Ei. 28Aritek asozha'me f ye, Mi karang itsm whr nizham i ta ra te aner aRom. Iyong aBulus f ye, Amma mi nye kutes aner aRom dim. 29ner aya a t shim ta kpaan ku kurisim ikr wor t won. Aritek asozha'me be rice wu gip a fok inyim kamok wu rosom aBulus a ta nye aner aRom. 30Kaya katson'e, aritek asozha'me bisik aBulus kamok wu t shim a ta ren ka aky dim ne i sak ner aYahuda tin korok ikun na aBulus'e, ayong a sak gbang atsi ne kusonong ba cicr ye ra nyim. Ne a b be aBulus nashn ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\