Itomong manzo 23

1Iyong aBulus ti sak anyisi na nusonong kk kashn ame a t f be ba ye, roneng, be riy rizining mi n nye koakye ikng Adakunom tin sak ye mi ra nye ma nizen iyuna. 2Ananiya aya a t nye agbang atsi t fa fok anong ne a sak ner a t se nuyeseng bubarak be aBulus'e ye ra rus kanu'me. 3Iyong aBulus f be wu ye, Adakunom t ma ka rus gip akardak aner. Wan n sonong azong nong as tin t amok kyndi Itsi ta shim. Gip be anong wan ra kuus ikng iya Itsi'me ta f ba nong i t sak a tin rus. 4ner aya a t se nunyeseng bubarak be aBulus f be wu ye, Agbang atsi Adakunom ne wan t ku kas a? 5Iyong aBulus f be ba ye, roneng, mi ren ye a nye agbang atsi ba. Kamok i se ni izibir ye, Sang tin f imaan'e natoon akk kashn ba. 6aBulus t fa di kak ba nye ner aSadusi ne kak nye ner aFarisi, yong a ta kut a t f be kusonong akk kashn'e ye, roneng, mi nye aner aFarisi, kutes aner aFarisi. A sen ni t amok kamok mi min te riy ni dorok ikom. 7Iyong ba t fa f anong ne nanaan dorok natite ner aFarisi ne ner aSadusi ma kanyim'e naka kabak. 8(ner aSadusi be kutrng ye sang kudorok ikom kuse ba, ka maleka ne itak kabik kuse ba. ner aFarisi shim ye ikr itaar'ong kuse cei.) 9Riwng ti n niba didng ma ner aya a t bsp Itsi kak aya a tase kayr kugung rice ner aFarisi dorok nyeseng ne ya nanan didng. f ye, Yir s yir aner na be rinn ikng ikak ba. Kashim kabik kakak ka amaleka ne a f kanu be wu. 10Nanan'e ti barang ma aritek asozha'me fok inyim fan bu sarak aBulus. Iyong a sak sozha kak tin shan aBulus nubk ba be agap nong a t tseng be wu nar itomong ba. 11Katuk t fa nye ne Agwm gwm b a nyeseng bubarak be aBulus a t f be wu ye, Naka tsesek. Kyndi wan t f itak'i na aUshalima, anong ne wan t f na aRom dim gip. 12Kadiding t fa karak, ner aYahuda nyim kanu t shu ye sang ba t ya naya ka t s ikng ikak ba, ma ba fr aBulus. 13ner aya a t nye kanyk'ong nar ner isk inaas. 14Iyong tseng nufe gbang atsi ne shn nong t f ye, Yir n iya yir kushu ye yir t ya yir ikng ikak ba, ma yir fr yir aBulus nizham. 15Kamok anong kyrna yin be kk kashn tom yin nufe aritek sozha ye ra ka bn yin aBulus'e ye yin shim ta bun i fok yin rif wu gyr. Yir tu ku fr yir nizham a ta ra b aze. 16Amma nizen iya igon angasnyining aBulus t fok itak'e, yong a tseng nar itomong sozha ame a ta se tak aBulus. 17Iyong aBulus yis akak kayr kk kashn sozha'me a t f be wu ye, Tseng be acam na nufe aritek yin, a be ikng ikak iya a tana ku tak. 18A tseng be acam ame nufe aritek ba. Ne a f ye, aBulus aya a t se nuwhn nitsm ne a tom nunaan ye mi ru ku bn be acam na nufuan kamok a be ikng ikak a tana ka tak. 19Iyong aritek ame yiir kubk acam'me a t ku krk nukim nong a t ku rip ye, Aky ne wan shim tin tak ? 20Acam ame f ye, ner aYahuda min sak ye ba t f be wan ye i ru tseng be aBulus nashn kusonong kk kashn ba natson kyndi ba shim ta fok rif wu gyr. 21Amma sang tu shim ba. Kamok nerawe a ta nar isk inaas sen ku tor nong t ku fr. n ya kushu ye sang ba t ya naya ka t s ikng ikak ba ma ba fr aBulus. Kyrna tor wan ta ka shim ba'me. 22Iyong aritek sozha'me te acam ame niren ne a f be wu ye, Sang tu tak akak ye wan min tak itak na ba, s. 23Iyong agbang sozha'me yis aritek asozha aRom afa nong a t f be ba ye, Nye yin kanyk nong ta tseng yin na aKaisariya nabas itsom katobk natuk na, mak be sozha isk inyak ifa ne sozha aya a ta kn natoon itsaap isk kanataar be ya a ta kn be akn isk inyak ifa. 24Tsr yin itsaap iya aBulus tanin ngarak nong a ta be nufe agwmna aFelis caang. 25Akk kashn sozha ame a zibir kufumung ye, 26Kunom ra be rigwm,

27ner aYahuda an yiir aner na, f a tu ku fr. Mi ra tseng be sozha i t ku shesh kamok mi fok ye a nye aner aRom. 28Mi shim ta ren ikng iya a t nye, yong ne mi tseng be wu nashn kk kashn ba. 29Rif ba natoon wu se natoon Itsi ba tsek. Sang an nye rinn ikng ikak i ta kyem a tu ku fr ka a tu ku te nitsm ba. 30Nizen iya a tin tak ye ner aYahuda n nye amaan kanyk natoon wu yong mi tom be wu nufuan zizirik. Mi f be ba ye ra f ikng iya a t nye nashn wan.

31Kamok sozha'me sok aBulus'e nong ta tseng'e kyndi a t f be ba. tseng'e nuwp Atipatiris natuk. 32Kaya katson'e, sozha ta kn natoon tsaap'e tseng be wu ne ribir'e kuburung nar itomong ba. 33Nizen iya sozha'me ta se n na aKaisariya ne nk agwmna'me kufumung'e ne a ku won aBulus'e nubk. 34Agwmna'me fa kufumung'e ne a rip aBulus ye ka wu nye afu angan ? A t fa fok ye a ne na aKilikiya 35yong a f ye, Mi ta fok rif wan amma ma ner aya a ta nye kukun wan b. Iyong agwmna'me f ye a ra sak aBulus'e nazuri aya aHiridus ne a t n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\