Itomong manzo 26

1Iyong Agaribus f be aBulus ye, A ma ka nk iren ta f rif. Iyong aBulus sok kubk naza a t f ye, 2Adagwm, mi di ye, mi di awng mi ta nyeseng nashn wan katuur nong ta ka tak kut kunaan natoon ikr ner aYahuda tin te kukun'i. 3Mi nye aner awng katsak'e kamok wan ren ign be ikr ner aYahuda tin ya nanaan natoon'e. Kamok anong mi ta nye izong ye i rin fok kayr ku tatan. 4ner aYahuda cicr ren kuri kusor mi ta sor kum ne mi ru nye igon. Ba ren kuta mi nuwp'i ne kusor'i na aUshalima gip. 5Ba ti ren kum gbugbang, ke a shim ta ka tak, ye mi nye akak kayr ner aFarisi, kugung rice kuya ku ta r ne ku nar niren kuya Adakunom iben yir cicr. 6Kyrna, a sen ni t amok katuur kamok mi min te riy nikng Adakunom t f ye wu ta nk tukop yir. 7Ikng iya a t tsang a f'me nye nazu yir ner Isarela kusk be afa ti te riy ye i t shining, ma a ti te rice ni itomong Adakunom kunom be katuk. Kunom ra be rigwm, kamok mi ti te riy mi ne ner aYahuda nye kukun'i. 8Aky sak yin di yin ye Adakunom ta kyem a sak fe a tan kus ta dorok ba ? 9Mi be rice mi gip mi tsang i di ye kyndi i se gyr mi tana nye koakye ikng mi tana i nye nong ta tnng itak natoon riyerek aYeso afu Nazaret. 10Ikng iya mi ta nye na aUshalima'ong tsek. gbang tsi ne a ti nk iren kutes zhl'e whr nitsm ne i kuus kama ku ka fs ba. 11Mi tsees ninar aduwa ba ne i ku nyesek ba risam didng, mi ta sak ba nong t zhsh aYeso. Mi t ku di ba kyr makiyi ma mi tsees niben kufang nong as ta ka tabak ba. 12Kayr kutseng'i kukak mi sen tseng i be na aDamaskus. gbang tsi ti nk iren be kufumung. 13Nabas katite kunom, kunom ra be rigwm, Adagwm, mi ta se niren'e mi di akanang aya a ta nar kunom ta ne naza a tin samang natoon'i be fudang'i. 14Yir cicr yir kpas yir kaben, ne mi fok kut kukak t f be mi nirem ner aYahuda ye, Ashawulu, Ashawulu, aky sak wan ti tabak ? Wan nk rice wan risam wan ta gaar inaan. 15Iyong mi f ye, Wan nye angan Agwm gwm ? Ne Agwm gwm'me f be mi ye, Mi ne i nye aYeso aya wan ta sen ku tabak. 16Amma dorok nyeseng. Mi ti wuruk ni wan nong ta ka sak ta te aner itomong'i, ne i ta taas ikr iya wan t di natoon'i katuur be iya mi tana ka tonong nashn. 17Mi ta ka shesh nubk nerawe wan ne ner ta nye ner aYahuda ba. Mi ta ka tom nufu ba. 18Wan ta ka karak ba anyisi nong t won awhi ne b na akanang. ta won kukuus Ishetan ne b nufe Adakunom nong as a ta ka rng ba rinn ba, ne a ka sak ba be ya a ta se zhl kamok kunk katsak ba ni mi. 19Kamok anong, Adagwm, mi won dar i nye ikng iya a tin tonong naza ba. 20Ni imsng'e, mi san kutaas ner aDamaskus rif Adakunom ne ya a ta se na aUshalima ne fe iben aYahuda cicr. Mi bun i taas ya sang ta nye ner aYahuda ba, ye ra shishing kuse ba nong tu ku bun nufe Adakunom ne nye ikr iya i tana tonong ye ba n shishing kuse ba. 21Ikng iya i t sak ner aYahuda ti yiir nubang agbang kutu kuya Adakunom iben ne ta tsr a tin fr'ong. 22Amma Adakunom ti s mo ma nizen iyu, kamok anong ne mi nyeseng aze i ta taas ashn be inoon. Sang mi f ikng ikak zr be rif ner kuzarap ne iya aMusa t f ba. 23ta f ye aKiristi ta s risam. A ta nye imsng'e kayr ya a tana dorok. Be anong a ta bn nerawe wu ner aYahuda be ya sang ta nye ner aYahuda ba, akanang itak kashesh. 24aBulus ta se be i f kuto kufu, yong aFestus ta kut a ta f ye, aBulus, rice wan se gyr ba. Kuren ikng wan'e ta ka sak ta yirim. 25Amma aBulus f ye, Kunom ra be rigwm, mi yirim ba. Ikng iya mi ta f na se gyr, i nye katsak. 26Mi ta f kanu be Adagwm be riy rizining kamok wu dun ikng ikak kayr ikr mi ta f na ba. Mi ren wu n tiburum be ikng ikak kayr ikr na. 27Adagwm, wan ti nk katsak na ner kuzarap aa? Mi ren wan ti nk katsak. 28Ayong Agaribus f be aBulus ye, Wan di ye wan t krk riy mi nong ta te afikuus kayr kaban izen cik ana a? 29Ayong aBulus f ye, I ta sok izen ka i ta sok izen ba, mi nye aduwa be Adakunom ye sang wan, wan zr ba, amma koangan a ta sen ni foos katuur ta te kyndi mi, sang nurosom ana ba. 30Ayong agwm'me ne agwmna be aBanis ne ner aya kyem a tana ku fr ka a tu ku te nitsm ba. 31t fa wuruk ba nar amok'e ne f ye, Ei, aner na nye ikng iya i ta tas a tana ku te nitsm ka a tu ku fr ba. 32Ayong Agaribus f be aFestus ye, A fa f ye aner na nye ku kun nufe aKaisar ba, ke a ku won a ta tseng.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\