Itomong manzo 27

1Nizen iya a tin sak ye yir ra n yir nukpara ashi nong ta tseng yir niben Italiya, yong a won aBulus be fe itsm kak nubk aritek sozha aRom akak riyerek wu t nye aZhuliyos. Akak kayr sozha a t yis ye, sozha aKaisar. paul4.tif Nawu kutseng aBulus t tseng na aRom 2Yir t fa n yir kayr kukpara ashi Adaramitiyu, a ta se be kanyk a ta dorok nong a t be ni iwp ikak bubarak be Asiya. I ta fa san yir kutseng yir. Aner aTasalonika akak niben aMakidoniya a t ku yis ye Aristakus se mak be yir. 3Kaya katson'e yir se n yir na aSidon. aZhuliyos tonong aBulus ritek a tu ku won a ta tseng nufe fertseng wu nong tin sak riy ni wu. 4I ta dorok yir azong kayr kukpara ashi kuwun yiir ku ni tosom yir. Kamok anong yir faas yir kaben aSayifus fan kuwun bin daam yir. 5Nama i t tar yir agbang kudung ku ta se bubarak be kaben aKilikiya ne aPamfiliya, i t n yir na aMira kayr iben aLisiya. 6Azong ne aritek sozha aRom'me s kukpara ashi aner Alekzandiriya ku ta be niben Italiya nong a ti te yir kayr'e. 7I te yir inom gaan kayr kutseng'e kamok kutseng'e se whiwh. I s yir risam nizham i ta ra se n yir bubarak be aKinidus. Yir ba kyem i ya yir kashn be kutseng'e nabas ayong ba kamok kuwun t nar agap. I se gorok yir kaben aKirit bubarak be aSalmoni. 8I s yir risam, ma i se n yir nar kakak a ta yis ye, Kar akpara ashi tu ku nyeseng caang. Kar'me se bubarak be kuwp aLasiya. 9I t tsang i beseng yir izen didng azong, ma kutseng'e ba saas ba, kamok izen agbang kunom kurng rinn tsang ku gor. Iyong aBulus t ku nk ba ibrng ye, 10r, mi di ye kutseng yir na ta saas ba, yir tin wei yir nukpara ashi'me ka acer yir, ma be kutser yir gip. 11Amma aZhuliyos, shan rif aBulus ba, a ban shishing a kuus rif aner a ta kk kukpara ashi'me be rif atek kukpara ashi'me ingya. 12Kar kunyeseng akpara ashi kaya ka tase na aFinikiya se gyr akpara ashi tanin nyeseng rikos ba. Iyong kukap nerawe f ye, i ya yir kashn kashim ta se n yir na aFinikiya ta ya yir rikos azong. Kar'ong nye kar kunyeseng akpara ashi na aKirit, ka tase ne ka yrk katoon be kayr. 13Nizen iya kuwun kutek ta ne nabas kayr ta san ku fsm whiwh, fe kukk kukpara ashi'me di ye ba ma s kar'me yong. Iyong tun kutsm kukak ku tana yiir kukpara ashi'me nar kazining, a ta tsang a kuus kukyim ashi aKirit. 14A ta fa sor cik ne kuwun kukak kumaan'e bun ku wuruk nabas katoon nong ku t fsm nar didng. A yis kuwun'e ye Kuwun Kayr. 15Kuwun'e fsm kukpara ashi yir be agap, yir ba ya yir kashn ba. Ma yir won yir durwr'e nong kuwun'e t ma gaas kukpara ashi'me. 16I se gor yir nama rigung rikak a ta yis ye aKauda. I s yir risam i ta ra turung yir akpara ashi azhizhk'e. 17Nama ba ta krk kukpara ashi'me kuhiir'e natoon'e te kayr'e, yong rosom kukpara ashi yir tin se yir kpa be idun fan ku bu fo. Ne a tiik be acer'e nong kuwun ta gaas kukpara'me kamok sang ba ba kyem akk ba. A nye anong fan ku ba ka barak ba natoon rigung rizk aSirtis. 18Kamok kuren ashi'me, tin tosom yir be agap, kadiding t fa karak ne ba kpaan kuturung acer a t se kayr kukpara'me ne barak kayr ashi. 19Katuk afe ataar'e ba be ibk ba ne bun barak ikr itomong kukpara ashi'me ikak. 20I t fa te yir inom gaan dar kudi kunom ka adar ayi kamok amaan kuwun'e ta yiir'e, nigang'e ma i te yir awa ye t wei yir tsek. 21nerawe t fa te inom gaan dar kuya naya, yong aBulus dorok a t nyeseng nashn ba nong a t f be ba ye, r, a fa f ye yin kuus yin rif mi ke yir dorok yir na aKirit ba. Sang ke yir n yir kayr kawei ne risam ana ba. 22Amma kyrna mi ta nye yin izong ye i ra naka tsesek yin, kamok akak yin ta wei ba, ma ke kukpara ashi na tsek. 23Natuk nashirim amaleka Adakunom akak, aya mi ta sor afu ne i ku nye itomong, b a nyeseng nukim'i. 24A ta f ye, Sang tu fok inyim ba, aBulus. Ma a tseng be wan nufe aKaisar. Kamok wan Adakunom kayr ritek wu ta shesh fe kutseng wan cicr. 25Kamok anong naka tsesek yin, r, mi ti nk katsak na Adakunom ye ikng iya a t f be mi ta se anong. 26Gip be anong, kuwun na tin tun yir natoon rigung rizk rikak. 27Natuk katuk afe kusk be inaas kum ne kuwun'e ru ni gaas yir nagbang kudung Adiriya. Nabas katite katuk fe a ta kk kukpara'me di kyndi yir n b yir barak ta s yir kaben. 28Iyong maas kutsik kudung'e, a s kuse amita kutak kusk inyak be isk ifa. I fa ya yir kashn cik ne bun maas ne s kutsik'e se amita kutak isk katonbk. 29Inyim t r ba ye kashim kukpara'me ta se carak agbang kuta. Iyong barak atsm anaas kayr ashi nabas kama kukpara'me nong atsm'e t yiir kukpara ashi'me kar kazining. whn anyisi nong t nye izong ye ke kadiding ra rak zizirik. 30Amma fe kukk kukpara ashi'me tsr t teng. Iyong tiik kukpara ashi kukak kuhiir'e kayr kudung'e. ta ma nye kyndi ba tsr t barak atsm a tana yiir kukpara ashi'me kar kazining nabas kashn. 31Iyong aBulus f be aritek sozha aRom'me ne ribir sozha'me ye, Sang ke ner na fan mak be yir kayr kukpara ashi na ba, akak kayr yin t gaar ba. 32Sozha'me t fa fok anong yong tsng idun tin rosom ahiir kukpara'me nong a t won ashi ta tseng'e. 33Kadiding t fa b barak ka ta karak, yong aBulus t ku nye ba izong ye, ra yas. A f ye, Katuur kuks kusk be anaas na kum yin be ay naza dar kute ikng ikak nanu. 34Kamok anong mi ta nye yin izong ye i ra yas nong tin shan yin kutser. Kakuyong rice akak yin t wei ba. 35aBulus'e ta fa f anong ne a sok abiredi a ta tonong riy rikan'e be Adakunom nashn ba cicr. Ne a tsng, a t kpaan kuya'me. 36Iyong cicr ba ti barang kuse agap, koangan kayr ba ya naya. 37Yir fe i ta se yir kayr kukpara ashi'me cicr i se yir ner kusk inyak ifa ne isk kanataar be igataar. 38Nama koangan ta ya naya a wha, ne ba turung alikama ne barak kayr ashi nong as kukpara ashi'me ta te fen. 39Kadiding t fa karak, fe kukk kukpara ashi'me ba kyem ren kar kaya ba t ku se ba. Ma di kar kakak be rizk nukim'me, yong a nye kanyk nong ta se bmng kunyeseng natoon rizk'e. LB00219b.tif Horace Knowles; The British & Foreign Bible Society Kukpara ashi n fo be nerawe kayr ashi 40Iyong tsng itun iya a tin rosom kukpara ashi'me nar kazining nong a t won kayr ashi. Nizen iyong ne bis idun a tin rosom ikng kukk kukpara ashi'me. Iyong a krk ikng iya kuwun tin gaas kukpara ashi'me kashn a ta ma tseng nukim kudung'e. 41Amma i ta tseng yir nar kuren ashi'me yong kukpara ashi'me se carak iben ma rice kukpara'me n kayr iben'e ma ku ba kyem ku sees ba. Iyong kukpara ashi'me san ku zarak nabas kama kamok kuren ashi'me. 42Iyong sozha ame tsr ta fs fe itsm'me fan akak ba bu tang riwk a ta whr. 43Amma aritek sozha aRom'me ta shim a ta shesh aBulus, yong a t ku roon ba'me. Ne a f be ba ye ner aya a ta ren riwk ra san kufuruk nong ta wk a ta tseng nukim kudung'e. 44Ribir ba ti ngarak nikon ne natoon ikpis kukpara kuya ku ta fo ame. Be anong ne koangan tar caang.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\