Itomong manzo 7

1Ayong agbang atsi ame rip Itifanus ye, Rif riya nerawe t f natoon wan na nye katsak a? 2Amma Itifanus f ye, shn be roneng, wesek yin kuto tin fok yin. Adakunom a ta nye ayiik'e, ti wuruk na ada yir Ibrahim kum ne a rusek na aMasopotamiya nizham a t ra se sor na aHaran. 3Adakunom f be wu ye, Dorok won kaben wan, be nerawe wan, t tseng kayr kaya mi tana ka nk. 4Iyong a dorok niben aCaldiya a t se sor niben aHaran. Nama ada wu t ku, Adakunom t ku sak a ta be niben yin tin se yin kyrna. 5Amma Adakunom nk Ibrahim kutse rice wu aze ko cik ba. Adakunom ban a f ye wu tu ku nk kar be nabon wu. Nizen iyong Ibrahim be igon gum ba. 6Adakunom f be wu ye, Inoon be nabon wan t se sor tsen niben ikak. A t se te sam, a t ka nyeen ba ma ay isk inyak inaas. 7Adakunom f ye, Mi ta nk ner kaben kaya ta sak nabon wan t te asam'ong risam. Nama anong, t bun wuruk a t b tin ya iben aze nar na. 8Adakunom nk Ibrahim kushu kunye izhak nong a tin yiring be ikng iya ba tin sak. Kamok anong, nizen iya Ibrahim t tes Ishaku a t nye izhak nunom kufe ikara be kutes wu. A fa sor wh ne Ishaku tes aYakub, aYakub ne a tes tukop yir ba ner kusk be afa. 9tukop yir kpaan rishishim be aYusufu yong a t ku sok a t rp a t se te asam niben aMasar. Amma Adakunom se mak be wu. 10A t ku tun kayr koakye risam wu tin n. Adakunom nk aYusufu kukyem kuya ku ta sak a tin s ritek nufe aFiruna a ta nye agwm aMasar, be kasa ne ikr wu cicr. 11Amaan izong n niben aMasar ne niben aKenan, nerawe n kayr risam didng, tukop yir kyem s naya baba ba. 12Nizen iya aYakub t fok ye naya kuse na aMasar yong a tom inoon wu, kutseng ba t tseng na aMasar kufe imsng'e yong. 13Nutseng ba kufe afa, aYusufu wuruk kanang a t tak ronyining kunik wu. Nizen iyong ne aFiruna ra ma ren kuri aYusufu gip. 14Nama anong, ne aYusufu tom ye ada wu ra b be inoon wu ne nabon wu niben aMasar cicr. Nizen iyong ne ba se ner isk kanataar be atoon. 15Ayong aYakub tseng na aMasar, azong ne a se ku, tukop yir kus azong gip. 16A kok ikom ba a t ku bun'e a se nr'e na aShekem nar ark Ibrahim t nk itsm ikak nong a tin shan kar'me nubk inoon aHamor na aShekem. 17Izen t fa b bubarak Adakunom tana shining ikng iya wu t f ye wu t nye Ibrahim'e, ne nerawe yir, aner Isarela, tibarang kute whr didng ni iben aMasar. 18A fa sor wh, ne aner akak ya rigwm na aMasar. 19A nk ner yir ner Isarela risam didng ne a ka sak ba ye ra barak izk inoon ba nong as na t kus. 20Nizen iyong dim ne a tes aMusa, a nye igon afe a t sas didng. A t ku nr nong a tin sak riy ni wu kayr kasa atek wu ifn itaar. 21Nizen a t ku tun nufang, angas aFiruna t sok a t ku ta kyndi a nye igon wu. 22A bsp aMusa kukyem ne ign ner aMasar cei, ayong a te aner a t be kuyiik kamok a ren kanu ne kunye ikng. 23Nizen iya aMusa t te ay isk inaas be kutes, yong a sok kayr riy wu ye wu ta se di ronyining wu ner Isarela 24A t fa di aner aMasar akak ta sen nyeen be ronyining wu aner Isarela akak, yong a tseng a t su ku shan ne a fr aner aMasar ame a t karang. 25aMusa sor ye ronyining wu ner Isarela ta ren ye Adakunom sen ninye itomong be wu a t ka shesh ba nubk ner aMasar. Amma ner Isarela ame ra ren anong ba. 26Kaya katson'e aMusa ame s ner Isarela afa se be kuren, ayong a tseng a ti te kanu kayr rif'me nong as a t ka kaas ba. aMusa ame f be ba ye, roneng, yin nye yin ner be aronyining s, aky sak yin shim yin ta naka marang yin ? 27Aner aya a t sen tsor afudang wu kayr ba tomong aMusa nukim'e nong a t f be wu ye, Angan t sak wan ta te agwm yir nong wan tanin sen ni t yir amok ? 28Aser, wan shim tin fr kyndi wan t fr aner aMasar ame nure ? 29aMusa t fa fok anong ne a wor a teng a t be nuwp aMidiyan a ta se sor ritsen azong ne a ku tes inoon atek nafa. 30Nama ay isk inaas t gor, amaleka ti wuruk na aMusa kayr rigyem kurng kayr kabuci kakak kayr katse bubarak be rifan aSinai. 31aMusa t fa di anong ne a te zhing. A t fa serek bubarak nong a t di gyr, yong a fok kut Agwm gwm t f ye, 32Mi ne I nye Adakunom afe tukop wan, mi ne i nye Adakunom afe Ibrahim ne afe Ishaku be afe aYakub. aMusa wor a kpa kaben a t kpaan kutiim, a ba kyem a sok rice naza nong a t yrk ba. 33Iyong Adakunom f be wu ye, Tun akpatak wan, kamok kar kaya wan ta min nyeseng nye Kazhl'e. 34Mi n di amaan risam riya a t nyesek nerawe mi Isarela na aMasar, mi n fok kurus ba be risam. Kyrna mi t ka tom ni iben aMasar. 35T, wu aMusa'me yong, ba t ku rawu ne f be wu ye, Angan ne a ta sak wan ta te agwm yir nong tin t yir amok ? Adakunom be rice wu ne a tom aMusa nizen iya amaleka ti wuruk ni wu kayr rigyem kurng, nong a ta se shesh aner Isarela ne a te akk kashn ba. 36aMusa'me ne a t tun ba kayr kaben aMasar. A nye ikr azhing be ife kukyem niben aMasar'e be na agbang kudung kuseng zr be iya a t nye ife ay isk inaas kayr katse. 37Wu aMusa'me yong ne a f be ner Isarela ye, Adakunom t ka tom yin aner kuzarap akak kayr yin aner Isarela kyndi a tin tom. 38Wu ne a se mak be rigwm inoon Isarela kayr katse ne a se mak be da yir ne a se mak be amaleka aya a t f kanu be wu natoon rifan aSinai. Wu ne a shan rif Adakunom rife kutser a t b a tin nk yir. 39Amma da yir ra gaar ku kufok kuto, a t ku shonong ne a shim a t ku bun ba na aMasar ingya. 40f be aHaruna ye, Ni nye yir ikng ikak iya yir tana ku ya yir iben nong i tin kk yir kus kamok yir ren yir ka aky ne i s aMusa ne aya a tin tun yir na aMasar ba. 41Nizen iyong ne ba nk ikng ikak kyndi igon inyak nong a t ku nye asidaka ne a to nato riy rikan nashn ikng iya ba t nye be ibk ba ame. 42Amma Adakunom t kirik ba kama a t ku won ba a t ya ikr iya i t se natoon kaza iben, kyndi a t zibir nufumung aner kuzarap ye, Yin ner Isarela, sang mi ne yin ti nye yin asidaka kayr katse afe ay isk inaas ba. 43Wayo, yin tiyiik yin kar itsi aMolek ne adar adakunom yin aRamfan be ikr iya yin t nye yin nong t ku ya yin ba iben. Kamok anong mi t sak yin ta se te yin sam kashn be aBabila. 44tukop yir be kubur kuya ku t tonong ye Adakunom se mak be ba kayr katse. nye kubur'e kyndi Adakunom t f be aMusa, titr be kuri ikng iya a t tonong aMusa. LB00259b.tif Horace Knowles; The British & Foreign Bible Society Kubur kuya Adakunom iben 45da yir shan kar kuya Adakunom iben'e nizen iya aZhoshuwa t nye akk kashn ba ta tseng'e nar kaya Adakunom t ro ner akak nong a t ka nk ba kar'me. Kubur'e fan azong ma nizen iya aDauda t te agwm. 46Dauda s ritek Adakunom didng aDauda yong a f be wu ye a ru ku won nong a t nk Adakunom afe aYakub kutu a tana ku ya mo iben. 47Amma aSolomon ne a ra nk kutu kuya Adakunom iben'e. 48Gip be anong, sang Adakunom a ta nye ayiik'e, sor kayr nasa naya nerawe ne t nk ba, kyndi aner kuzarap t f ye, 49Agwm gwm f ye, Kaza ne ka nye itsik rigwm mi, kaben nye ikng kusak atak'i. Aky kuri kasa ne wan tsr tin nk'e ? Ka ak ne kar kufan'i se ? 50Sang mi ne i nye ikr na peer kayr kukyem'i aa? 51Yin fe i ta shonong yin, be aye kyndi kuta, aya ato yin ta se nikpa! Yin tas yin tukop yin. Yin gaar ku kuus yin rif Kabik Kazhl'e koakye izen. 52Aner Kuzarap anyaka ne tukop yin won dar a ku nyeen ? tukop yin fs aner aya a t zarap kub Azhl'e. Kyrna yin mu ku fr yin. 53Yin ne i shan yin Itsi Adakunom iya a t nk nubk maleka, gip be anong yin kuus yin ikng iya Itsi'me t f ba. 54Ayong ba t fa fok anong ne ay ba fuus ma rs ibk. 55Amma Itifanus a tan shining be Kabik Kazhl'e sok anyisi wu naza a t yrk kaza. Ne a di kuyiik Adakunom, ne a di aYeso tan nyeseng nubk riya Adakunom. 56Ayong Itifanus'e f ye, Di yin, mi di kaza nukarak ne mi di Igon Anerawe tan nyeseng nubk riya Adakunom. 57Amma ba t fa fok anong, ayong fam ato ba be ibk ne a korok ikun, ta sen kpa natoon Itifanus nizen izining cicr ba. 58t ku kk a t tun nama kuwp'e, nong t kpaan ku kubarak be ata. nerawe aya a t kuus kama kufr Itifanus'e b korok ares ba natak acam akak a t ku yis ye Ashawulu. 59Nizen iya t san ku barak be ata ne Itifanus nye aduwa a t f ye, aYeso Agwm gwm, shan kutser'i. 60Ayong a tigbok akuur a t ta kut naza ye, Agwm gwm, tu fa rinn na natoon ba ba. A t fa f anong ne a kpa kaben a t ku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\