aKolosi 1

1Mi aBulus, aya Adakunom t kasa nong a t te amanzo aYeso Kiristi, mak be aronyining yir aTimoti ne i ta zibir yin kufumung na, 2yin roneng zhl'e, aya a ta be katsak ya a ta se na aKolosi. Ritek be kameneng riy Adakunom a ta nye Ada yir se mak be yin. 3Yir tonong yir Adakunom riy rikan yir yryr, Ada Agwm gwm yir aYeso Kiristi, nizen iya yir t sen nye yir aduwa kamok yin. 4Kamok yir n fok yir kuri kunk katsak yin ta be yin kayr aYeso Kiristi ne kuri kushim kuya yin ta shim yin zhl'e cicr. 5Yin nye yin anong kamok yin min te yin riy natoon ikr itek iya a ta ma ka sak yin'e kayr kaza. Iyuna ne i nye itak katsak iya a t ka tak yin kum ni imsng'e, Rif Ritek, a t ka tak yin ame. 6Rif Ritek na sak nerawe shining ne ya kashn kayr kazatse cei, kyndi ri t nye kayr yin kum nizen ife yin t san ku fok yin itak ritek Adakunom, ne i ren yin ye i nye katsak. 7Abafaras, afudang itomong yir a t nye asam Adakunom kyndi yir gip, aya a ta be katsak kayr itomong aKiristi ne a b a t ka tak yin Rif Ritek'e, a nye itomong'e rice yir. 8Wu ne a ti tak yir kuri kushim kuya yin ta shim yin anerawe kayr Kabik. 9Kamok anong ne isak kum nizen iya yir t fok yir itak natoon yin, yir won kunye yir aduwa kamok yin ba. Yir nye yir izong ye Adakunom ra ka tonong yin ikng iya wu ta shim dim nong as yin ta s yin kukyem Kabik, ne i ren yin ikng kunye. 10Yir nye yir aduwa nong as yin ta sor yin kusor kuri kuya ku ta tas kufe fikuus Agwm gwm ne i nye yin ikr iya i tana ku karp riy na koakye kuri iren. Kuri kusor yin ta sor yin ta tonong ye kuse kutek ne yin ni barang yin kurasak kayr kuren Adakunom. 11Yir bun i nye yir aduwa ye yin ta te yin gbugbong be ayiik kukyem wu nong yin ta s yin ku naka tsesek ne i yiir yin ay. Won yin tu sor yin fe riy rikan, 12ne i yiir nye yin riy rikan be Ada, kamok wu ne a sak yir ta kyem i te yir fe kuya kutse ikr na, iya a t nye kamok zhl'e kayr rigwm akanang. 13Kamok wu ne a ti tun yir kayr rigwm awhi, a t tseng be yir kayr rigwm Igon wu kaya wu ta shim. 14Kamok wu ne yir tin s yir kashesh a tin rng yir rinn yir. 15aKiristi ne a nye aner aya a ta tas Adakunom afe sang a tu ku di ba, wu ne a nye igon imsng'e kayr ikr Adakunom t nye cicr. 16Kamok be wu ne Adakunom nye ikr cicr, iya i ta se kayr kaza be iya i ta se kayr kazatse, iya a ta di be iya sang a ta kyem a di ba. Be wu ne Adakunom nye koakye ikng i ta be kukyem kayr kaza, be kk kashn ne fe rigwm cei ne ikr Adakunom t nye cicr, a nye mak be wu ne kamok wu. 17aKiristi tu se ni imsng'e nizham a t ra nye koakye, kamok wu ne ikr cicr se na gung. 18Wu ne a nye rice kurm'e ku ta nye fikuus cicr. Wu ne a nye ritin'e ne a nye imsng'e kayr ya a t san kudorok nurk, nong a s kayr koakye wu ne a ta nar be kuyiik. 19Adakunom be riy rikan kamok kuse wu cicr ta se kayr Igon wu. 20Kamok wu ne Adakunom bun a tu ku bun be ikr wu t nye cicr nufu, ikr i ta se kayr kazatse be kayr kaza. A ti bn yir kameneng riy be kunyosong nask Igon wu natoon kukon. 21Gbugbang, yin tsang i se yin gugk be Adakunom ma i te yin mudn wu kayr ay yin kamok amaan kunye yin. 22Amma kyrna Adakunom mu ku bun be yin kamok riku aKiristi nurm nong yin ta se yin zhl nashn Adakunom dar rizik, dar kuf imaan'e natoon yin, 23ke yin ya yin kashn be kunk katsak yin, ne i nyeseng yin kpa natoon'e. Sang tu won yin a ta ka zuur yin ma ta won yin ku ni te riy riya yin ta min te yin nizen iya yin t fok yin Rif Ritek'e ba. Rif Ritek yin t tsang i fok yin'ong ne a taas koakye kuri nerawe ta se nazatse ne mi aBulus ti te aner itomong'e. 24Mi be riy rikan kyrna be risam mi ta s natoon yin, nong kamok risam'me mi t shining ikng iya i t rusek kayr risam aKiristi t s kamok kurm wu ku ta nye ikilisiya. 25Adakunom ne a ti kasa nong ta te asam ikilisiya nong ta nye awazi rif Adakunom mumak, 26riya ri ta se nunrng ay be ay ne izam izam amma kyrna an ts zhl'e. 27Ba di ye Adakunom t kasa ba nong ta taas ner aya sang nye ner aYahuda ba, ku yiik ku ta se nunrng, ikng iya a ta ren'e ba, nye aKiristi a ta se kayr yin. Iyong tonong ye yin ta sor yin mak be wu kayr kuyiik'e. 28Iyong ne i sak yir ta taas yir itak aKiristi, yir kpam yir koangan ne ibsp yir nerawe'me be koakye kuri kukyem yir nong ta tseng yir be koangan mumak kayr aKiristi. 29Kamok anong ne mi nye itomong ma i ti te isr be kuri agap aya aKiristi tin nk, aya a ta nye itomong didng kayr'i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\