aKolosi 2

1Mi shim yin tu ren yin kuri isr mi ta min te kamok yin ne nerawe ta se na aLaudikiya, ne ya sang ta kun min di cicr ba. 2Mi nye anong, nong as ba ta s kutsesek kayr ay ba, ne kushim kugung rice, kamok a nong ta s agbang kurum'ong, ku ta nye kuren ikng cei, nong ta ren kanyk Adakunom ka ta se nunrng ka ta nye aKiristi. 3Kayr wu ne a nr ayiik kukyem ne kuren ikng cicr. 4Mi ta tak yin ikr na nong fan akak ba ka wrk yin be kanu rm rm. 5Mi ren ye mi se mak be yin nurm ba, gyr tatan amma riy mi se mak be yin. Mi be riy rikan didng mi ta fok ye yin n nyeseng yin gyr ne i naka tsesek yin kayr kunk katsak yin na aKiristi. 6T, kum yin ta shan yin aYeso aKiristi a ta te Agwm gwm yin, ya yin kashn be kusor yin kayr wu. 7Nyeseng yin be agap natoon wu, a ta nye ribor'e ne i ni barang yin kurasak kayr kunk katsak yin, kyndi a t ka bsp yin'e ne i tonong yin riy rikan didng. 8Sak yin riy fan akak ba ka wrk yin be kuri kutrng kuri kufe kazatse na nong ta won yin iren katsak. Kutrng kuri kuyong nye kukpdng'e. Ku nye ign nerawe ne iren kunye ikr kuri kufe kazatse na sang kuri kufe aKiristi ba. 9Kamok kayr aKiristi ne kuse Adakunom sor kayr kurm, 10be anong ne yin shining yin kamok yin ta sor yin kayr wu. Wu ne a nye akk kashn koakye kuri kukyem ne koakye kuri rigwm. 11Kayr wu ne a t nye yin izhak kayr kabik gip, nong ta tun yin kuse kuri kufe rinn. Sang izhak kuri iya anerawe ne a ta nye ba, amma kuri iya aKiristi ne a ta nye. 12Kamok nizen iya a t ka nye yin abatisma ne a t nr yin mak be aKiristi ne a bun a ka dorok yin mak be wu kamok kunk katsak yin kayr kukyem Adakunom aya a t ku dorok nurk be kutser. 13Nizen iya yin ta se yin kyndi ikom'e kayr rinn yin be kuwon dar kunye izhak ife kuse yin kufe rinn, Adakunom sak yin bun i te yin atser kayr aKiristi. A ti rng yir rinn yir cei. 14A birik izibir a t tsang zibir natoon rinn yir, a sok a ta tigak natoon kukon a t ku tigak mo. 15A ti shan ares itsom ba afe kukyem ne fe rigwm ba, nong a t ku nk ba isum nashn nerawe, a tu ku canang ba kamok riku wu natoon kukon. 16Kamok anong tu won yin akak ta ka t yin amok natoon ikng yin ta ya yin ka ikng iya i ta s yin, ka natoon riy rikan ign ner aYahuda, ka natoon riy rikan kunyeseng kufn kufas, ka natoon kunom Asabar ba. 17Ikr na se kyndi nawu ikr i tana b tsek, amma aKiristi ne a nye kunik'e 18Aner akak shim ku tonong kuri kumees rice ba ta be ne tonong ye ba ya maleka iben ne shim ku ka zhsh yin ye kamok yin ta nye yin anong ba, tin daam yin natoon ba ba. ner kuri ayong f ye ba yrk ikng ikak kyndi nabos, amma amaan kutrng ba tu ku sak ba ta ya kuka kpdng tsek. 19Aner kuri ayong n kam be aner a ta nye rice'me, wu aya kurm'e cicr ti fereng natoon wu ne ku se nagung ne ku rasak kyndi Adakunom ta shim. 20Kum i t kus yin mak be aKiristi ma yin kam yin be kukuus amaan nabik kazatse na, aky sak yin bun i ru sor yin kyndi yin ru bun i kuus yin kazatse'me ? 21Kyndi itsi i ta f ye, Sang a tu ra ba! Sang a tu fok ba! Sang a tu yiir ba ? 22Itsi kuri iyuna f natoon ikr iya i tana gang cei, kamok i nye itsi be kubsp nerawe. 23Nashn nerawe ign kuri iyong se kyndi i be kukyem, i bn be ifng didng ne kumees rice nikuus Adakunom ne kunye be kurm kpdng, amma katsak'e ign na be kukyem ku tana tobok anerawe nong a ta won kukuus kushim riy wu ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\