aKolosi 3

1Kum a t ma ka dorok yin mak be aKiristi, t, ni te yin riy natoon ikr iya i ta se kayr kaza, nar aKiristi ta mu ku sonong nabas kubk riya Adakunom. 2Ni te yin riy natoon ikr iya i ta se kayr kaza sang ife kazatse ba. 3Kamok yin tsang i kus yin, kutser yin se nunrng nufe aKiristi kayr Adakunom. 4Nizen iya aKiristi, aya a ta nye kutser yin, tana wuruk ds, yin gip, yin ta wuruk yin ds mak be wu kayr kuyiik wu. 5Kamok anong ni tun yin riy natoon ikr kazatse na, ikr kyndi, kunye rikuna be kunye kpdng be rinyisi rikan be amaan kuse ne amaan kudi ikng, iyong gip i se kyndi ku kuus itsi. 6Kamok amaan kunye'ong ne riy kubeseng Adakunom sen ni tiik natoon nerawe. 7Yin be rice yin, tsang i nye yin ikr na, nusor yin gbugbang. 8Amma kyrna, kam yin be ikr kuri iyuna cicr dim. Won yin riy kubeseng be riy rife ne amaan kutrng ne ritok be amaan rif. 9Sang tu naka bs yin abs ba, kum yin tan kam yin be kuse yin kufe agbugbang ne amaan kunye'ong, 10nong i ta sok yin kuse kufas. Iyu ne i nye aner afas, aya Adakunom, aner a ta nye'me, yiir shishing'e nong a tu ku tas nong a ta sak yin t ku ren yin didng. 11Kamok anong sang tu yrk yin ye ner aYahuda se zr be ner aya sang ta won dar nye ner aYahuda ba. ya a t mu ku nye ba izhak ka ya a t won dar a ka nye ba izhak ba. Aner aya a ta nye kyr se zr be aner aya a ta won dar a karak rice ba. Asam se zr be igon kari ba, kamok aKiristi ne a nye koakye ne a se kayr koakye. 12Kamok anong, kyndi nerawe ya Adakunom t kasa, zhl'e ne fe riy wu, naka kis yin be kur riy ne kuse kutek be ku mees rice ne kuse tatan ne ku naka tsesek. 13Naka tsesek yin be fudang yin, ke akak kayr yin nye afudang wu rinn ne a ku rng'e. Naka rng yin rinn yin kyndi Agwm gwm ta ka nye yin'e. 14Natoon ikr'ong, nibarang yin kushim iyong ne i gung ikr'me cicr kayr kugung rice kutek. 15Won kameneng riy aKiristi tin nye rigwm kayr ay yin. Kamok kyndi kurm kuzining ne a t yis yin nong ta sor yin fe caang. Sor yin fe kunye riy rikan be Adakunom koakye izen. 16Won rif aKiristi tu nyeseng be agap didng kayr ay yin, ne i naka bsp yin'e, ne i naka nyesek yin ibrng, be koakye kuri kukyem, ne i bom yin abom aZabura, ne i kerek yin Adakunom, ne i bom yin abom afe a ta nye afe Kabik, ne i nye yin riy rikan kayr ay yin be Adakunom. 17Koakye ikng iya yin tana nye yin, ko kayr kuf kanu ko kayr kunye ikng, nye yin cicr kayr riyerek aYeso Agwm gwm, ne i tonong yin Adakunom riy rikan kamok wu. 18Yin nyining iwnng kuus yin ikng iya atek yin ta f be yin, i se gyr ta nye yin anong kamok yin nye yin fikuus. 19Yin tekasa, shim yin nyining yin, tu se yin hash be ba ba. 20Yin inoon, fok yin da be ng yin kuto kayr koakye kuri ikng, kamok ikng Agwm gwm ta shim'ong. 21Yin tek inoon, tu mak i firik yin inoon yin ba, nong fan bu te dar ifeng. 22Yin sam, fok yin atek kasa yin kuto kayr koakye kuri ikng. Sang tu nye yin kamok ba ta min sak anyisi natoon yin ba, ye nong as a ta ka kerek yin tsek ba. Amma nye yin be riy rizining kyndi ner a ta fok inyim Agwm gwm. 23Koakye ne yin ta nye yin, nye yin be riy rizining kamok yin sen nye yin Agwm gwm'me sang anerawe'me ba. 24Kum yin ta ren yin ye Agwm gwm ta ka karang yin ishorong yin be kutse yin tana ya yin. Kamok aKiristi Agwm gwm ne yin sen ku nye yin itomong. 25Aner aya ne a nye amaan ikng iya a t ku karang'e be imaan'e, kamok sang Adakunom be kushim rice ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\