aFisa 1

1Mi aBulus, aya i ta te amanzo aYeso Kiristi nushim Adakunom, mi ne i sen ka zibir yin kufumung na yin zhl'e ya a ta se kayr kuwp Afisa, ya a ta kuus aYeso Kiristi be katsak. 2Ritek be kameneng riy Adakunom a ta nye Ada yir ne Agwm gwm yir aYeso Kiristi se mak be yin. 3Nakerek nye nafe Adakunom ne a bun a nye Ada Agwm gwm yir aYeso Kiristi, aya a tin nk yir ritek kayr rigwm wu kayr kaza ne a bun a tin nk yir koakye kuri ritek kufe kabik. 4Kamok kum ne Adakunom n tsang a nye kazatse nizham ba, a tsang a ni kasa yir nong a tin gung yir mak be aKiristi, nong ta se yir zhl ne i se yir dar rizik nashn wu. Kamok wu tin shim yir, 5iyong ne i sak wu ta tsang a ni kasa yir nong ta te yir inoon wu kamok itomong aYeso Kiristi. A nye anong nushim wu ne ritek wu. 6A nye anong, nong yir t kerek yir kuyiik ritek wu, riya wu tin nk yir nawarak kamok Igon wu kaya wu ta shim. 7Kamok wu Adakunom ti sheshek yir be kunyosong nask aYeso, ne yir s yir kurng rinn. A nye anong kamok agbang ritek wu, 8riya a tin nk yir nawarak be kukyem ne kuren ikng cicr. 9Adakunom sak yir ren yir ikng wu iya i ta se nunrng kyndi wu ta shim, iya a ta nye kanyk'e kayr aKiristi. 10Kanyk wu se, ye ke izen'e nye dim, a t gung ikr cicr, ikr iya i ta se kayr kaza be iya i ta se kaben nong aner azining tin nye rigwm, aKiristi ne a tin nye rigwm'e. 11Kamok wu ne Adakunom tsang a ni kasa yir nong ta te yir afu. Wu ne a nye koakye kyndi riy wu ta shim. 12A nye anong, nong as yir ner aYahuda tin te yir riy na aKiristi ni imsng'e, ta sor yir fe ku ka kerek kuyiik Adakunom. 13Kamok aKiristi, ne yin gip yin te yin fe Adakunom nizen iya yin t fok yin rif katsak ne Rif Ritek rife kutser. Izen iya yin ti nk yin katsak natoon aKiristi, Adakunom t nk yin Kabik Kazhl'e kyndi a t tsang a nk kut ye wu t nye anong, nong a t tonong ye yin nye yin afu. 14Kabik Kazhl'e ne ka ti tonong yir ye Adakunom tin nk yir ikng iya a t tsang a nk kut ye wu t nk, ma nizen iya Adakunom tana sheshek afu. Iyuna se anong, nong anerawe ta kerek kuyiik wu. 15Kamok anong, kum mi t fok itak kunk katsak yin natoon Agwm gwm yir aYeso be kuri kushim yin t shim yin zhl'e cicr. 16Mi won kunye riy rikan be Adakunom kamok yin ba, ne i yiring be yin kayr aduwa mi. 17Mi yiir kunye aduwa ye Adakunom afe Agwm gwm yir aYeso Kiristi, Ada yir ayiik'e ye a ra ka nk yin kabik kafe kukyem ne kafe kuren ikng nong as yin t ku ren yin didng. 18Mi bun i nye aduwa ye Adakunom ra ka karak yin ay nong yin tin barang yin kuren ikng i ta sak yin tin te yin riy ni ikng wu t ka yis mo yin, ku ta bun kunye, kurum wu agbang kuya zhl'e tana ya kutse'me. 19Mi bun i nye aduwa ye yin ta ren yin agbang kukyem wu kufe ya a tin nk katsak. Kukyem kuya ku ta nye itomong kayr yir se kuzining be kuyu. 20Kukyem wu kuri kuya wu t tonong nizen wu t dorok aKiristi kayr ikom ne a ku sak a t sonong nubk riya wu kayr kaza. 21Azong ne aKiristi ti nye rigwm natoon fe rigwm ne gwm ne fe agap ne koakye kuri ikng iya a tin te riyerek nashn, amma ma izen izen. 22Adakunom won koakye nubk wu ne a ku kasa a tin nye rigwm natoon ikr cicr ne a te akk kashn ikilisiya. 23fikuus'e nye kurm aKiristi. Kayr fikuus'e ne aKiristi shining, kyndi wu be rice wu ta shining koakye kuri ikng kayr koakye kuri iren.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\