aFisa 2

1Gbugbang yin tsang i se yin kyndi ikom'e, kamok kuraar yin ne rinn yin tin sor yin kayr'e, 2riya yin tin se yin nizen iya yin t kuus yin kuri kutseng kazatse na ne i kuus yin agwm, aya a tin nye rigwm natoon nabik naya na tase natoon kaza. Wu ne a nye kabik kaya ka ta whap ay nerawe ya a ta gaar ku kuus Adakunom. 3Yir cicr, yir i tsang i se yir kyndi ba gip ne i shim kunye yir ikr imaan'e iya ay yir ta shim ne i kuus yir kuse be kutrng yir. Kyndi koangan ta se, be anong kayr kuse rinerawe yir gip riy kubeseng Adakunom se natoon yir kyndi ri ta se natoon ba gip. 4Amma Adakunom be kur riy didng, kushim wu natoon yir se makiyi, 5iyong sak kun ne yir ru nye yir ikom'e kamok rinn yir, ne i sor yir be kutser mak be aKiristi. Kayr ritek wu ne yir ti s yir kashesh. 6Adakunom ti dorok yir be kutser mak be aKiristi, kamok aYeso aKiristi'me ne yir ti s yir kar kusor kayr kaza. 7Adakunom nye anong, nong as a t tonong izam ife i tana b kuri ritek riya sang ri ta be igak ba. A ti tonong yir anong kamok ritek wu kayr aYeso Kiristi. 8Ei, kamok ritek Adakunom ne yin ti s yin kashesh ne kamok kunk katsak yin, sang kamok kunye yin ba, amma Adakunom ne a nk, 9sang kamok itomong itek yin ba, nong akak tin ya kuka ba. 10Kamok yir be rice yir, yir nye yir ikng iya Adakunom'me t nye. A tin shishing yir kamok aYeso aKiristi nong t nye yir itomong itek, iya Adakunom'me t tsang a sak ta nye yir. 11Kamok anong, yiring yin kuri kusor yin agbugbang. Yin nye yin ner aYahuda ba nutes. Ba ya a ta yis rice ba ye, fe izhak'ong ne ka yis yin ye, ashurukur. Izhak'ong a nye be ibk natoon kurm tsk. 12Yiring yin nizen iyong, yin tsang i se yin mak be aKiristi ba, a ta sok yin ye yin nye yin ner Isarela ba, ye, yin be yin ikng ikak kayr kushu Adakunom t nye be tukop yir ba. Kayr kazatse na yin se yin dar kute riy ne yin be yin Adakunom ba. 13Amma kyrna kayr aYeso Kiristi, yin fe i t tsang i se yin aza gugk, a b be yin bubarak kamok nask aKiristi makong. 14Kamok aKiristi be rice wu ne a ti bn yir kusor caang, wu ne a sak ner aya a ta nye ner aYahuda be ya sang ta nye ner aYahuda ba, ta te azining. Kubar ku t se natite ba, a yirik, ku t nye ku won dar ku naka shim. 15A wobok Itsi ner aYahuda'ong be itsi wu ne ign wu be riku. A nye anong be kutes iri ifa'ong nong a t s kutes kuzining kufas. A nye anong, nong a ta bn kusor caang natite ba. 16Kyndi kurm kuzining a tu bun be ba cicr afa'ong nufe Adakunom. A nye anong be riku wu natoon kukon nong a t tun rifub ri ta se natite ba. 17A b a t ka taas yin, ya sang i ta nye yin ner aYahuda ba, ne yin ner aYahuda Rif Ritek rif kusor caang. 18Kamok wu ne yir ti s yir iren ku be nufe Ada, iren izining, iya ita se kayr Kabik. 19Kamok anong, kyrna yin ba nye yin tsen ka ner aduk ba, amma yin te yin azining be ner Adakunom ne ribir ner kasa Adakunom'me. 20A t sak yin cicr natoon ritin'e, riya manzo be ner kuzarap t nk. aYeso aKiristi be rice wu ne a nye atuk agbang kuta itsik ribor'e. 21Natoon wu ne a ti sok rink cicr nong ku ta te agbang kutu kuya Adakunom iben kamok Agwm gwm. 22Natoon wu ne a ta sak yin mak gip nong ta te yin kar kusor Adakunom kamok kukyem be Kabik wu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\